blob: 58c4db18bea873a79c8fe360cfe753756456cbca [file] [log] [blame]
# Përkthimi i mesazheve të libiconv në shqip.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-07 14:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 00:36+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <translation-team-sq@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:56
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Përdorimi: iconv [-c] [-s] [-f ngakodi] [-t tekkodi] [file ...]"
#: src/iconv.c:58
msgid "or: iconv -l"
msgstr "ose: iconv -l"
#: src/iconv.c:68
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Ky është software i lirë; shiko burimin për kushtet e kopjimit. NUK jepet "
"asnjë\n"
"garanci; as për TREGËTI apo PËRDORIM PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË.\n"
#: src/iconv.c:71
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Shkruar nga %s.\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:171 src/iconv.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: simbol apo sekuencë ndryshuesish e paplotë\n"
#: src/iconv.c:161 src/iconv.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: konvertimi është i pamundur\n"
#: src/iconv.c:191 src/iconv.c:241
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:253
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: gabim I/O\n"
#: src/iconv.c:351
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi nga %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:353
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi në %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:355
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi nga %s në %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:356
#, c-format
msgid "iconv: try '%s -l' to get the list of supported encodings\n"
msgstr ""
#: src/iconv.c:370
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)"
#: src/iconv.c:378
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:391
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: gabim I/O\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Përdorimi: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f ngakodi] [-t tekkodi] [file ...]"