blob: 172af2ce3eacf2ce1e93803fff8e7be335bb684f [file] [log] [blame]
# Vietnamese Translation for Libiconv.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv-1.11-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-12 14:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-23 16:38+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:107
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Cách sử dụng: iconv [-c] [-s] [-f từ_mã] [-t đến_mã] [tập_tin ...]"
#: src/iconv.c:109
msgid "or: iconv -l"
msgstr "hay: iconv -l"
#: src/iconv.c:111
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Hãy thử lệnh trợ giúp « %s --help » để xem thông tin thêm.\n"
#: src/iconv.c:114
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Cách sử dụng: %s [TÙY_CHỌN...] [-f BẢNG_MÃ] [-t BẢNG_MÃ] [TẬP_TIN_NHẬP...]\n"
#: src/iconv.c:118
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "hay: %s -l\n"
#: src/iconv.c:123
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Chuyển đổi đoạn chữ từ bảng mã này sang bảng mã khác.\n"
#: src/iconv.c:127
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển dạng thức nhập và xuất:\n"
#: src/iconv.c:130
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f BẢNG_MÃ, --from-code=BẢNG_MÃ\n"
" bảng mã của dữ liệu nhập\n"
#: src/iconv.c:134
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t BẢNG_MÃ, --to-code=BẢNG_MÃ\n"
" bảng mã của dữ liệu xuất\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển vấn đề chuyển đổi:\n"
#: src/iconv.c:142
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c hủy các ký tự không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:145
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=CHUỖI_DẠNG_THỨC\n"
" sự thay thế các ký tự Unicode không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:149
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr ""
" --byte-subst=CHUỖI_DẠNG_THỨC\n"
"\t\t\t\t\t\tsư thay thế các byte không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:152
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=CHUỖI_DẠNG_THỨC\n"
" \t\tsự thay thế các ký tự rộng không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển cách xuất lỗi:\n"
#: src/iconv.c:160
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent thu hồi các thông điệp về vấn đề chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:164
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Xuất thông tin:\n"
#: src/iconv.c:167
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list _liệt kê_ các bảng mã được hỗ trợ\n"
#: src/iconv.c:170
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help hiển thị _trợ giúp_ này rồi thoát\n"
#: src/iconv.c:173
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version hiển thị thông tin về _phiên bản_ rồi thoát\n"
#: src/iconv.c:176
msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
msgstr "Thông báo lỗi cho <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Phần mềm này là tự do; hãy xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
"KHÔNG bảo đảm gì cả, dù khả năng bán hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
#: src/iconv.c:189
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Tác giả: %s.\n"
#: src/iconv.c:280
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị dạng thức với độ rộng thay đổi."
#: src/iconv.c:291
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị dạng thức với độ chính xác thay đổi."
#: src/iconv.c:303
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị dạng thức với kích cỡ."
#: src/iconv.c:341
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Đối số %s: chuỗi kết thúc ở trong chỉ thị."
#: src/iconv.c:343
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "Đối số %s: ký tự « %c » không phải là bộ xác định chuyển đổi hợp lệ."
#: src/iconv.c:345
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Đối số %s: ký tự kết thúc chỉ thị dạng thức không phải là bộ xác định chuyển "
"đổi hợp lệ."
#: src/iconv.c:356
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr "Đối số %s: chuỗi dạng thức ăn nhiều đối số: %u đối số."
#: src/iconv.c:408
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang Unicode: %s"
#: src/iconv.c:444
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế Unicode sang bảng mã đích: %s"
#: src/iconv.c:481
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang chuỗi rộng: %s"
#: src/iconv.c:518
#, c-format
msgid "iconv: cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"iconv: không thể chuyển đổi sự thay thế ký tự rộng sang bảng mã đích: %s"
#: src/iconv.c:555
#, c-format
msgid "iconv: cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "iconv: không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang bảng mã đích: %s"
#: src/iconv.c:589 src/iconv.c:633 src/iconv.c:707
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: dây kiểu ký tự hay dịch chưa hoàn toàn"
#: src/iconv.c:622 src/iconv.c:697
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: không thể chuyển đổi"
# Variable: don't translate / Biến: đừng dịch
#: src/iconv.c:664 src/iconv.c:727
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#: src/iconv.c:739
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: lỗi nhập/xuất"
#: src/iconv.c:923
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s"
#: src/iconv.c:925
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi sang %s"
#: src/iconv.c:927
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"
#: src/iconv.c:928
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "hãy thử lệnh « %s -l » để xem danh sách các bảng mã được hỗ trợ"
#: src/iconv.c:982
msgid "(stdin)"
msgstr "(thiết bị nhập chuẩn)"
# Variable: don't translate / Biến: đừng dịch
#: src/iconv.c:990
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/iconv.c:1001
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Lỗi nhập/xuất"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Cách sử dụng: iconv [--binary (nhị phân)] [-c] [-s] [-f từ_mã] [-t "
#~ "đến_mã] [tập_tin ...]"
#~ msgid "iconv: %s: "
#~ msgstr "iconv: %s: "