blob: aacfc46792970c2f101874774bf1a676d82182d5 [file] [log] [blame]
# Slovak translation of the libiconv.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-26 14:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-31 09:14+0100\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:105
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Použitie: iconv [-c] [-s] [-f zkódovania] [-t dokódovania] [súbor ...]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:109
msgid "or: iconv -l"
msgstr "alebo: iconv -l"
#: src/iconv.c:111
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Pre viac informácií skúste použiť `%s --help'.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:116
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Použitie: %s [VOĽBA...] [-f KÓDOVANIA] [-t KÓDOVANIE] [VSTUPNÝSÚBOR...]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:123
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "alebo: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:129
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Konvertuje text z jedného kódovania do iného kódovania.\n"
#: src/iconv.c:133
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Voľby ovplyvňujúce vstupný a výstupný formát:\n"
#: src/iconv.c:136
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f KÓDOVANIE, --from-code=KÓDOVANIE\n"
" kódovanie vstupu\n"
#: src/iconv.c:140
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t KÓDOVANIE, --to-code=KÓDOVANIE\n"
" kódovanie výstupu\n"
#: src/iconv.c:145
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Voľby ovplyvňujúce problémy s konverziou:\n"
#: src/iconv.c:148
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c vynechať nekonvertovateľné znaky\n"
#: src/iconv.c:151
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=FORMÁTOVÝREŤAZEC\n"
" náhrada pre nekonvertovateľné znaky Unicode\n"
#: src/iconv.c:155
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=FORMÁTOVÝREŤAZEC náhrada pre nekonvertovateľné bajty\n"
#: src/iconv.c:158
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=FORMÁTOVÝREŤAZEC\n"
" náhrada pre nekonvertovateľné široké znaky\n"
#: src/iconv.c:163
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Voľby ovplyvňujúce chybový výstup:\n"
#: src/iconv.c:166
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent potlačí chybové správy o problémoch s konverziou\n"
#: src/iconv.c:170
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Infomatívny výstup:\n"
#: src/iconv.c:173
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list zoznam podporovaných kódovaní\n"
#: src/iconv.c:176
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help zobraziť túto pomoc a skončiť\n"
#: src/iconv.c:179
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version vypísať informáciu o verzii a skončiť\n"
#. TRANSLATORS: The placeholder indicates the bug-reporting address
#. for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:186
msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Chyby môžete oznamovať na adresu <bug-gnu-libiconv@gnu.org> (iba anglicky).\n"
"Komentáre k slovenskému prekladu zasielajte na adresu <sk-i18n@lists.linux."
"sk>.\n"
#: src/iconv.c:197
#, no-wrap
msgid ""
"License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Licencia GPLv2+: GNU GPL verzia 2 alebo novšia <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
"Toto je slobodný softvér: môžete ho voľne meniť a šíriť ďalej.\n"
"Neposkytuje sa ŽIADNA ZÁRUKA, v rozsahu povolenom zákonmi.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:203
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Napísal %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:297
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"Parameter %s: Formátovacia direktíva s premenlivou šírkou tu nie je "
"prípustná."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:312
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Parameter %s: Formátovacia direktíva s premenlivou presnosťou tu nie je "
"prípustná."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:328
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr ""
"Parameter %s: Formátovacia direktíva s určením šírky tu nie je prípustná."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:370
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Parameter %s: Reťazec končí v strede direktívy."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:377
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "Parameter %s: Znak '%c' nie je platným konverzným špecifikátorom."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:383
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Parameter %s: Znak, ktorý ukončuje formátovaciu direktívu nie je platným "
"konverzným špecifikátorom."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:399
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"Parameter %s: Formátovací reťazec pohltí viac ako jeden parameter: %u "
"parametrov."
msgstr[1] ""
"Parameter %s: Formátovací reťazec pohltí viac ako jeden parameter: %u "
"parameter."
msgstr[2] ""
"Parameter %s: Formátovací reťazec pohltí viac ako jeden parameter: %u "
"parametre."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:457
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "nie je možné konvertovať náhradu bajtov do Unicode: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:497
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "nie je možné konvertovať náhradu Unicode do cieľového kódovania: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:538
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "nie je možné konvertovať náhradu bajtov na široký reťazec: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:579
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"nie je možné konvertovať náhradu širokého znaku do cieľového kódovania: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:620
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "nie je možné konvertovať náhradu bajtov do cieľového kódovania: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:639
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: nie je možné konvertovať"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:653
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: nekompletný znak alebo preraďovacia sekvencia"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:666
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:821
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: V/V chyba"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1009
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "konverzia z %s nie je podporovaná"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1015
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "konverzia do %s nie je podporovaná"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1021
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "konverzia z %s do %s nie je podporovaná"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1026
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "skúste '%s -l' aby ste získali zoznam podporovaných kódovaní"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1083
msgid "(stdin)"
msgstr "(štandardný vstup)"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1095
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1109
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "V/V chyba"