blob: 8333749519264dc8c30f74784409b42f640d1dbe [file] [log] [blame]
# Vietnamese Translation for Libiconv.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho gói libiconv.
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016, 2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.17-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-02-12 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-01 14:31+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:104
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Cách dùng: iconv [-c] [-s] [-f từ_mã] [-t sang_mã] [tập_tin …]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:108
msgid "or: iconv -l"
msgstr "hoặc: iconv -l"
#: src/iconv.c:110
#, c-format
msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
msgstr "Hãy chạy lệnh “%s --help” để biết thêm thông tin.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:115
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Cách dùng: %s [TÙY_CHỌN…] [-f BẢNG_MÃ] [-t BẢNG_MÃ] [TẬP_TIN_NHẬP…]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:122
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "hoặc: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:128
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Chuyển đổi văn bản từ bảng mã này sang bảng mã khác.\n"
#: src/iconv.c:132
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển định dạng nhập vào và xuất ra:\n"
#: src/iconv.c:135
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f BẢNG_MÃ, --from-code=BẢNG_MÃ\n"
" bảng mã của đầu vào\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t BẢNG_MÃ, --to-code=BẢNG_MÃ\n"
" bảng mã của đầu ra\n"
#: src/iconv.c:144
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển vấn đề chuyển đổi:\n"
#: src/iconv.c:147
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c loại bỏ các ký tự không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:150
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=CHUỖI_ĐỊNH_DẠNG\n"
" thay thế các ký tự Unicode không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:154
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=CHUỖI_ĐỊNH_DẠNG thay thế các byte không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=CHUỖI_ĐỊNH_DẠNG\n"
" thay thế các ký tự rộng không thể chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:162
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Các tùy chọn điều khiển kết xuất lỗi:\n"
#: src/iconv.c:165
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent thu hồi các thông điệp về vấn đề chuyển đổi\n"
#: src/iconv.c:169
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Xuất thông tin:\n"
#: src/iconv.c:172
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list liệt kê các bảng mã được hỗ trợ\n"
#: src/iconv.c:175
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help hiển thị trợ giúp này rồi thoát\n"
#: src/iconv.c:178
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version hiển thị thông tin về phiên bản rồi thoát\n"
#. TRANSLATORS: The first placeholder is the web address of the Savannah
#. project of this package. The second placeholder is the bug-reporting
#. email address for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"Report bugs in the bug tracker at <%s>\n"
"or by email to <%s>.\n"
msgstr ""
"Báo cáo lỗi vào bộ theo dõi lỗi ở <%s>\n"
"hoặc gửi thư điện tử đến <%s>.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
#: src/iconv.c:202
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau <%s>\n"
"Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó.\n"
"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:208
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Viết bởi %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:302
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr "Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị định dạng có độ rộng thay đổi."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị định dạng có độ chính xác thay đổi."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:333
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "Đối số %s: ở đây không cho phép chỉ thị định dạng có kích cỡ."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:375
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Đối số %s: chuỗi kết thúc ở giữa chỉ thị."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:382
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "Đối số %s: ký tự “%c” không phải là bộ xác định chuyển đổi hợp lệ."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:388
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Đối số %s: ký tự kết thúc chỉ thị định dạng không phải là bộ xác định chuyển "
"đổi hợp lệ."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:404
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] "%s đối số : chuỗi định dạng ăn nhiều đối số : %u đối số."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:462
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang Unicode: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:502
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế Unicode sang bảng mã đích: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:543
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang chuỗi rộng: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:584
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế ký tự rộng sang bảng mã đích: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:625
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "không thể chuyển đổi sự thay thế byte sang bảng mã đích: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:644
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: không thể chuyển đổi"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:658
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: dây kiểu ký tự hay dịch chưa hoàn thành"
# Variable: don't translate / Biến: đừng dịch
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:671
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:832
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: lỗi V/R"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1030
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1036
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi sang %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1042
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1047
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "hãy thử lệnh “%s -l” để xem danh sách các bảng mã được hỗ trợ"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1104
msgid "(stdin)"
msgstr "(đầu vào tiêu chuẩn)"
# Variable: don't translate / Biến: đừng dịch
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1116
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1130
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Lỗi V/R"
#~ msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Thông báo lỗi cho <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#~ "Thông báo lỗi dịch cho: <http://translationproject.org/team/vi.html>.\n"
#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is "
#~ "NO\n"
#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR "
#~ "PURPOSE.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao "
#~ "chép.\n"
#~ "KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý\n"
#~ "KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT.\n"