blob: 2970cbe94f2b79ea106487b8d5d60dca864610dc [file] [log] [blame]
# Vietnamese Translation for libiconv-1.9.1.
# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 11:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-07 15:10+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:54
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Cách sử dụng: iconv [-c] [-s] [-f từ_mã] [-t đến_mã] [tập_tin ...]"
#: src/iconv.c:56
msgid "or: iconv -l"
msgstr "hay: iconv -l"
#: src/iconv.c:66
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Phần mềm này tự do; hãy xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
"Không bảo đảm gì cả, dù khả năng bán hay khả năng làm việc dứt khoát.\n"
#: src/iconv.c:69
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Tác giả: %s.\n"
#: src/iconv.c:105 src/iconv.c:137 src/iconv.c:187
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: chưa gõ xong dãy ký tự hay sử dụng phím tăng tốc\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:182
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: không chuyển đôi được\n"
#: src/iconv.c:153 src/iconv.c:192 src/iconv.c:310
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:201
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: lỗi I/O (nhập/xuất)\n"
#: src/iconv.c:294
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: chưa hỗ trợ chuyển đôi từ %s\n"
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: chưa hỗ trợ chuyển đôi đến %s\n"
#: src/iconv.c:298
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: chưa hỗ trợ chuyển đôi từ %s đến %s\n"
#: src/iconv.c:302
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)(dữ liệu nhập chuẩn)"
#: src/iconv.c:323
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: lỗi I/O (nhập/xuất)\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Cách sử dụng: iconv [--binary (nhị phân)] [-c] [-s] [-f từ_mã] [-t "
#~ "đến_mã] [tập_tin ...]"