blob: c3cb8e9b07cdd54fd7d7a873e10a746fde55012f [file] [log] [blame]
# libiconv -- Ukrainian translation.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 11:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-02-09 17:27+0200\n"
"Last-Translator: Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=KOI8-U\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:54
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: iconv [-c] [-s] [-f Ú_ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ] [-t Õ_ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ] [ÆÁÊÌ ...]"
#: src/iconv.c:56
msgid "or: iconv -l"
msgstr "ÁÂÏ: iconv -l"
#: src/iconv.c:66
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"ãŠצÌØÎÅ ÐÒÏÇÒÁÍÎÅ ÚÁÂÅÚÐÅÞÅÎÎÑ; ÕÍÏ×É ËÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÐÒÉ×ÅÄÅΦ Õ\n"
"ÄÖÅÒÅÌØÎÉÈ ÔÅËÓÔÁÈ ÐÒÏÇÒÁÍÉ. îÅÍÁ î¶ñëéè ÇÁÒÁÎÔ¦Ê; ÎÁצÔØ ÇÁÒÁÎÔ¦§ "
"ëïíåòã¶êîï·\n"
"ã¶îîïóô¶ ÁÂÏ ðòéäáôîïóô¶ äìñ ëïîëòåôîï· ã¶ì¶.\n"
#: src/iconv.c:69
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "á×ÔÏÒ: %s.\n"
#: src/iconv.c:105 src/iconv.c:137 src/iconv.c:187
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: ÎÅÚÁ×ÅÒÛÅÎÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ ÞÉ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ÚͦÎÉ ÒÅǦÓÔÒÕ\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:182
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: ÎÅ ×ÄÁÌÏÓÑ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÉÔÉ\n"
#: src/iconv.c:153 src/iconv.c:192 src/iconv.c:310
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:201
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: ÐÏÍÉÌËÁ ÷/÷\n"
#: src/iconv.c:294
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÎÑ Ú %s ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ\n"
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÎÑ Õ %s ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ\n"
#: src/iconv.c:298
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÎÑ Ú %s Õ %s ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ\n"
#: src/iconv.c:302
msgid "(stdin)"
msgstr "(ÓÔÄ. ×צÄ)"
#: src/iconv.c:323
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "incov: ÐÏÍÉÌËÁ ÷/÷\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "÷ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ:\n"
#~ " iconv [--binary] [-c] [-s] [-f Ú_ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ] [-t Õ_ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ] [ÆÁÊÌ ...]"