blob: 3f32b2cc531f2863357db01df5e69e4c0ae60eea [file] [log] [blame]
# Përkthimi i mesazheve të libiconv në shqip.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 11:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 00:36+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <translation-team-sq@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:54
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Përdorimi: iconv [-c] [-s] [-f ngakodi] [-t tekkodi] [file ...]"
#: src/iconv.c:56
msgid "or: iconv -l"
msgstr "ose: iconv -l"
#: src/iconv.c:66
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Ky është software i lirë; shiko burimin për kushtet e kopjimit. NUK jepet "
"asnjë\n"
"garanci; as për TREGËTI apo PËRDORIM PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË.\n"
#: src/iconv.c:69
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Shkruar nga %s.\n"
#: src/iconv.c:105 src/iconv.c:137 src/iconv.c:187
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: simbol apo sekuencë ndryshuesish e paplotë\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:182
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: konvertimi është i pamundur\n"
#: src/iconv.c:153 src/iconv.c:192 src/iconv.c:310
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:201
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: gabim I/O\n"
#: src/iconv.c:294
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi nga %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi në %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:298
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertimi nga %s në %s nuk suportohet\n"
#: src/iconv.c:302
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)"
#: src/iconv.c:323
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: gabim I/O\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Përdorimi: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f ngakodi] [-t tekkodi] [file ...]"