blob: 5f25b3c51ee4cc2b22a5506424d1af983e0d6031 [file] [log] [blame]
# ìÏËÁÌÉÚÁÃÉÑ libiconv.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dmitry S. Sivachenko <mitya@cavia.pp.ru>, 2002,2003.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
# Dmitry S. Sivachenko <mitya@cavia.pp.ru>, 2002,2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 11:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-06-03 17:53+0400\n"
"Last-Translator: Dmitry S. Sivachenko <mitya@cavia.pp.ru>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:54
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [ÆÁÊÌ ...]"
#: src/iconv.c:56
msgid "or: iconv -l"
msgstr "ÉÌÉ: iconv -l"
#: src/iconv.c:66
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"üÔÏ Ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ; ÕÓÌÏ×ÉÑ ËÏÐÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÐÒÉ×ÅÄÅÎÙ ×\n"
"ÉÓÈÏÄÎÙÈ ÔÅËÓÔÁÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ. îÅÔ îéëáëéè ÇÁÒÁÎÔÉÊ; ÄÁÖÅ ÇÁÒÁÎÔÉÉ "
"ëïííåòþåóëïê\n"
"ãåîîïóôé ÉÌÉ ðòéçïäîïóôé äìñ ëïîëòåôîïê ãåìé.\n"
#: src/iconv.c:69
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "á×ÔÏÒÙ: %s.\n"
#: src/iconv.c:105 src/iconv.c:137 src/iconv.c:187
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: ÎÅÐÏÌÎÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ ÉÌÉ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÓÄ×ÉÇÁ\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:182
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÔØ\n"
#: src/iconv.c:153 src/iconv.c:192 src/iconv.c:310
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:201
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: ÏÛÉÂËÁ ××ÏÄÁ-×Ù×ÏÄÁ\n"
#: src/iconv.c:294
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÉÚ %s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ × %s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
#: src/iconv.c:298
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÉÚ %s × %s ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
#: src/iconv.c:302
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)"
#: src/iconv.c:323
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "incov: ÏÛÉÂËÁ ××ÏÄÁ-×Ù×ÏÄÁ\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] "
#~ "[ÆÁÊÌ ...]"