blob: 23fd1b6587e3700c39a8fb6c1c4b5c9e50a9937a [file] [log] [blame]
half4 main() {
half4 x = half4(1, 1, 1, 1);
// Verify that break is allowed in a do-while loop.
do {
x.r -= 0.25;
if (x.r <= 0) break;
} while (x.a == 1);
// Verify that continue is allowed in a do-while loop.
do {
x.b -= 0.25;
if (x.a == 1) continue; // should always happen
x.g = 0;
} while (x.b > 0);
// x contains green.
return x;
}