blob: 504a66b61c4955d4f29315d1b71b05ef278e15ea [file] [log] [blame]
ܩܘ݂ܝܵܡܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘ݂ܡܬܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܘ݁ܗ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܒܟܬܝ݂ܵܒ݂ܵܬܘ݂ܗܝ ܘܒܣܸܦܪܵܝܘ݂ܬܘ݂ܗܝ. ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܠܐ ܟܬܝܼ̈ܒܹܬܵܐ، ܐܲܝܟ ܚܲܕ ܟܲܪܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܵܛܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܣ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠܵܐ ܒܓܸܠܹ̈ܐ ܫܹܐܕܵܢܹ̈ܐ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܒܚܵܒܪܹ̈ܐ ܢܘ݂ܼܟܪ݂̈ܵܝܹܐ.
ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܲܢ، ܐܵܦܸܢ ܡܘܼܣܟܸܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܪܹܐ ܛܘܼܗܡܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܚܩܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܦܵܝܫܝܼ ܒܘܼܓ̰ܪܹ̈ܐ، ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܡܲܦܬܘܼܝܹܐ ܘܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܒܣܸܕܪܵܐ ܕܐܵܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܣܸܦܪ̈ܵܝܹܐ ܘܪܗܸܛܪ̈ܵܝܹܐ ܕܕܘܼܢܝܹܐ.
ܘܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܐܵܡܪܝܼܢ ܕܲܐܟܙܢܵܐ ܩܲܕ݂ܡܵܝܲܬ݂ ܪܟ݂ܲܒ݂ ܐܵܬ݂ܘ̈ܵܬ݂ܲܐ ܥܸܒ݂ܪ̈ܵܝܵܬ݂ܲܐ ܘܲܒ݂ܗܹܝܢ ܣܡ ܢܡܘܣܐ ܆ ܗܟܢܐ ܘܫܝܠܡܘܢ ܪܟܒ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܝܗ݂ܒ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܐܬܝܩܪ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܩܕܡܝܬ ܕܣܘܪܝܝܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܠܚܝܪܡ ܕܨܘܪ
ܣܷܦ݂ܪ̈ܶܐ ܗܳܠܷܝܢ ܕܰܠܘܳܬܱܢ ܂ ܘܒ݂ܳܐܬ݂ܱܪ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܕ݂ܳܪ̈ܰܝܢ ܂ ܡܢܷܗܘܿܢ ܡܱ̇ܢ ܡܫܰܡܠܷܝܢ ܘܓܡܝܪܝܢ݂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ݂ ܚ݁ܣܝܪܝܢ ܘܒܨܝܪܝܢ ܂ ܘܣܦܪ̈ܐ ܡܫ̈ܡܠܝܐ ܠܟܠ ܛܘܦܣܐ ܡܬܠܬܡܢܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܬܐ ܕܡܬܪܫܡܐ ܒܟܬܒܐ݂ ܠܗܘܢ ܡܫܬܟܚܐ ܂
ܐܟܡܐ ܕܠܝܘܢܝܐ ܘܪܘܡܝܐ ܘܐܓܘܦܛܝܐ ܘܐܪܡܢܝܐ ܂ ܘܣܦܪ̈ܐ ܚܣܝܪ̈ܐ݂ ܠܐ ܗܘܐ ܠܟܠ ܛܘܦܣܐ ܡܬܠܬܡܢܐ ܒܠܫܢܐ ܒܝܬܝܐ݂ ܨܘܪܬܐ ܕܡܬܟܬܒܐ݂ ܠܗܘܢ ܡܫܬܟܚܐ ܐܟܡܐ ܕܠܥܒܪܝܐ݀ ܘܣܘܪܝܝܐ ܘܐܪܒܝܐ