blob: a9a6214f4dd86c89e8fdc18f0783c052a074b7f2 [file] [log] [blame]
load("//bazel:macros.bzl", "skia_filegroup")
skia_filegroup(
name = "resources",
srcs = glob(["**"]),
visibility = ["//tests:__pkg__"],
)