blob: 8d7600689a7e8aef48bcedd914391841ac6d1244 [file] [log] [blame]
ᨔᨗᨔᨗᨊᨗᨊ ᨑᨘᨄ ᨈᨕᨘ ᨑᨗ ᨍᨍᨗᨕᨂᨗ ᨑᨗᨒᨗᨊᨚᨕᨙ ᨊᨄᨘᨊᨕᨗ ᨆᨊᨙᨂᨗ ᨑᨗᨕᨔᨙᨂᨙ ᨕᨒᨙᨅᨗᨑᨙ᨞ ᨊᨄᨘᨊᨕᨗ ᨑᨗᨕᨔᨙᨂᨙ ᨕᨀᨒᨙ᨞ ᨊᨄᨘᨊᨕᨗ ᨑᨗᨕᨔᨙᨂᨙ ᨕᨈᨗ ᨆᨑᨙᨊᨗ ᨊ ᨔᨗᨅᨚᨒᨙ ᨅᨚᨒᨙᨊ ᨄᨉ ᨔᨗᨄᨀᨈᨕᨘ ᨄᨉ ᨆᨔᨒᨔᨘᨑᨙ᨞