blob: 5b7cb9d65c6005c184cfb1f3a4306dcda3d5ffcb [file] [log] [blame]
load("//bazel:skia_rules.bzl", "skia_filegroup")
skia_filegroup(
name = "resources",
srcs = glob(["**"]),
visibility = ["//tests:__pkg__"],
)