blob: d7b6a5d9717aa92165759572aaf5a53672165d9b [file] [log] [blame]
@UPPERFILTER@
Unicode คืออะไร?
Unicode กำหนดหมายเลขเฉพาะสำหรับทุกอักขระ
โดยไม่สนใจว่าเป็นแพล็ตฟอร์มใด
ไม่ขึ้นกับว่าจะเป็นโปรแกรมใด
และไม่ว่าจะเป็นภาษาใด
โดยพื้นฐานแล้ว, คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลข. คอมพิวเตอร์จัดเก็บตัวอักษรและอักขระอื่นๆ โดยการกำหนดหมายเลขให้สำหรับแต่ละตัว. ก่อนหน้าที่๊ Unicode จะถูกสร้างขึ้น, ได้มีระบบ encoding อยู่หลายร้อยระบบสำหรับการกำหนดหมายเลขเหล่านี้. ไม่มี encoding ใดที่มีจำนวนตัวอักขระมากเพียงพอ: ยกตัวอย่างเช่น, เฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรปเพียงแห่งเดียว ก็ต้องการหลาย encoding ในการครอบคลุมทุกภาษาในกลุ่ม. หรือแม้แต่ในภาษาเดี่ยว เช่น ภาษาอังกฤษ ก็ไม่มี encoding ใดที่เพียงพอสำหรับทุกตัวอักษร, เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ทางเทคนิคที่ใช้กันอยู่ทั่วไป.
ระบบ encoding เหล่านี้ยังขัดแย้งซึ่งกันและกัน. นั่นก็คือ, ในสอง encoding สามารถใช้หมายเลขเดียวกันสำหรับตัวอักขระสองตัวที่แตกต่างกัน,หรือใช้หมายเลขต่างกันสำหรับอักขระตัวเดียวกัน. ในระบบคอมพิวเตอร์ (โดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์) ต้องมีการสนับสนุนหลาย encoding; และเมื่อข้อมูลที่ผ่านไปมาระหว่างการเข้ารหัสหรือแพล็ตฟอร์มที่ต่างกัน, ข้อมูลนั้นจะเสี่ยงต่อการผิดพลาดเสียหาย.
Unicode จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด!
Unicode กำหนดหมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละอักขระ, โดยไม่สนใจว่าเป็นแพล็ตฟอร์มใด, ไม่ขึ้นกับว่าจะเป็นโปรแกรมใดและไม่ว่าจะเป็นภาษาใด. มาตรฐาน Unicode ได้ถูกนำไปใช้โดยผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys และอื่นๆ อีกมาก. Unicode เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานใหม่ๆ เช่น XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML ฯลฯ., และเป็นแนวทางอย่างเป็นทางการในการทำ ISO/IEC 10646. Unicode ได้รับการสนับสนุนในระบบปฏิบัติการจำนวนมาก, บราวเซอร์ใหม่ๆ ทกตัว, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมาก. การเกิดขึ้นของ Unicode Standard และทูลส์ต่างๆ ที่มีในการสนับสนุน Unicode, เป็นหนึ่งในแนวโน้มทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระดับโลกที่มีความสำคัญที่สุด.
การรวม Unicode เข้าไปในระบบไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์ หรือแอ็พพลิเคชันแบบ multi-tiered และเว็บไซต์ จะทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้ชุดอักขระแบบเดิม. Unicode ทำให้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หนึ่งเดียว หรือเว็บไซต์แห่งเดียว รองรับได้หลายแพล็ตฟอร์ม, หลายภาษาและหลายประเทศโดยไม่ต้องทำการรื้อปรับระบบ. Unicode ยังทำให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายไปมาในหลายๆ ระบบโดยไม่เกิดความผิดพลาดเสียหาย.
เกี่ยวกับ Unicode Consortium
Unicode Consortium เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา, ขยายและส่งเสริมการใช้ Unicode Standard, ซึ่งกำหนดรูปแบบการแทนค่าของข้อความในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และมาตรฐานใหม่ๆ. สมาชิกของสมาคมเป็นตัวแทนจากบริษัทและองค์กรในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และการประมวลผลสารสนเทศ. สมาคมได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านทางค่าธรรมเนียมของการเป็นสมาชิกเท่านั้น. สมาชิกภาพของ Unicode Consortium เปิดกว้างสำหรับองค์กรหรือบุคคลใดๆ ในโลกที่ต้องการสนับสนุน Unicode Standard และช่วยเหลือการขยายตัวและการนำ Unicode ไปใช้งาน.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ให้ดูที่ Glossary, Sample Unicode-Enabled Products, Technical Introduction และ Useful Resources.
@TITLECASE@
ก๊กเฮง แซ่แต้
กชกร ศราทธทัต
กติกา อังคสุภณ
กนก ธรรมประทีป
กนก วงศ์ทองศรี
กนกกร ช้างเย็นฉ่ำ
กนกฉัตร์ ถาวรนันท์
กนกนวล โปษยะนันทน์
กนกพร คมคาย
กนกพร ตีรเลิศพานิช
กนกพร พันทร
กนกพร ศรีบัณฑิต
กนกพร อติวรรณาพัฒน์
กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์
กนกรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี
กนกรัตน์ สุธรรมพิทักษ์
กนกวรรณ คงคาประเสริฐ
กนกวรรณ แซ่เตียว
กนกวรรณ บุญประเสริฐ
กนกวรรณ รักทรัพย์
กนกวรรณ สัจจพงษ์
กนกวรรณ อุ้ยวงศ์ไพศาล
กนกศักดิ์ ยิ่งยง
กนกแก้ว กรสมิต
กนิษฐา ทนุถนอมราษฎร์
กนิษฐา หวังวิบูลย์กิจ
กมล กาญจนโรจน์
กมล คัมภีร์
กมล เจตน์มงคลรัตน์
กมล ชูตระกูลธรรม