blob: 7e1f5cb07ab5fb19f2cdbd329b6a94773a8ba547 [file] [log] [blame]
Bn ch là mt anh nghèo xác, ngày ngày lang-thang
khp xóm này qua xóm khác xin ăn. Qun áo
rách-mướp Bn cũng ch coi sao, chân không có giy và
đầu cũng chng có mũ. Gii nng hay gii mưa Bn
không bao gi quan-tâm. Mt ngưòi như Bn thì ai cũng
tưởng là không còn có gì là quí-vât na. Thế nhưng ta
nhm vì Bn có cái qut mo, Bn quí lm. Bn quí và gi
luôn không ri b bao giờ. Gii nng thì Bn che đầu,
gii mưa Bn cũng nh nó mà đỡ ướt. Mun ngi Bn
dùng làm chiếu và đêm đến các chú mui vo-ve thì Bn
dùng để dánh đui các chú y.