blob: 2d7342f8c2a6cb88634c22bf460595a47283b820 [file] [log] [blame]
//--------------------------------------------------------------------
// Copyright (c) 1999-2001, International Business Machines
// Corporation and others. All Rights Reserved.
//--------------------------------------------------------------------
// THIS IS A MACHINE-GENERATED FILE
// Tool: dumpICUrules.bat
// Source: \u005cicu4j\u005csrc\u005ccom\u005cibm\u005ctext\u005cresources/Transliterator_Gurmukhi_InterIndic.utf8.txt
// Date: Thu Mar 1 20:03:54 2001
//--------------------------------------------------------------------
// Gurmukhi_InterIndic
Gurmukhi_InterIndic {
Rule {
//--------------------------------------------------------------------
// Copyright (c) 1999-2001, International Business Machines
// Corporation and others. All Rights Reserved.
//--------------------------------------------------------------------
// Date: Tue Jan 23 12:41:58 2001
//--------------------------------------------------------------------
// Gurmukhi-InterIndic
//":: NFD (NFC) ;"
"\u0a02>\ue001;" // REMAP (indicExceptions.txt): \u0a01>\u0a02 = SIGN CANDRABINDU>SIGN BINDI
"\u0a05>\ue005;" // LETTER A
"\u0a06>\ue006;" // LETTER AA
"\u0a07>\ue007;" // LETTER I
"\u0a08>\ue008;" // LETTER II
"\u0a09>\ue009;" // LETTER U
"\u0a0a>\ue00a;" // LETTER UU
"\u0a0f>\ue00f;" // LETTER EE
"\u0a10>\ue010;" // LETTER AI
"\u0a13>\ue013;" // LETTER OO
"\u0a14>\ue014;" // LETTER AU
"\u0a15>\ue015;" // LETTER KA
"\u0a16>\ue016;" // LETTER KHA
"\u0a17>\ue017;" // LETTER GA
"\u0a18>\ue018;" // LETTER GHA
"\u0a19>\ue019;" // LETTER NGA
"\u0a1a>\ue01a;" // LETTER CA
"\u0a1b>\ue01b;" // LETTER CHA
"\u0a1c>\ue01c;" // LETTER JA
"\u0a1d>\ue01d;" // LETTER JHA
"\u0a1e>\ue01e;" // LETTER NYA
"\u0a1f>\ue01f;" // LETTER TTA
"\u0a20>\ue020;" // LETTER TTHA
"\u0a21>\ue021;" // LETTER DDA
"\u0a22>\ue022;" // LETTER DDHA
"\u0a23>\ue023;" // LETTER NNA
"\u0a24>\ue024;" // LETTER TA
"\u0a25>\ue025;" // LETTER THA
"\u0a26>\ue026;" // LETTER DA
"\u0a27>\ue027;" // LETTER DHA
"\u0a28>\ue028;" // LETTER NA
"\u0a2a>\ue02a;" // LETTER PA
"\u0a2b>\ue02b;" // LETTER PHA
"\u0a2c>\ue02c;" // LETTER BA
"\u0a2d>\ue02d;" // LETTER BHA
"\u0a2e>\ue02e;" // LETTER MA
"\u0a2f>\ue02f;" // LETTER YA
"\u0a30>\ue030;" // LETTER RA
"\u0a32>\ue032;" // LETTER LA
"\u0a33>\ue033;" // LETTER LLA
"\u0a35>\ue035;" // LETTER VA
"\u0a36>\ue036;" // LETTER SHA
"\u0a38>\ue038;" // LETTER SA
"\u0a39>\ue039;" // LETTER HA
"\u0a3c>\ue03c;" // SIGN NUKTA
"\u0a3e>\ue03e;" // VOWEL SIGN AA
"\u0a3f>\ue03f;" // VOWEL SIGN I
"\u0a40>\ue040;" // VOWEL SIGN II
"\u0a41>\ue041;" // VOWEL SIGN U
"\u0a42>\ue042;" // VOWEL SIGN UU
"\u0a47>\ue047;" // VOWEL SIGN EE
"\u0a48>\ue048;" // VOWEL SIGN AI
"\u0a4b>\ue04b;" // VOWEL SIGN OO
"\u0a4c>\ue04c;" // VOWEL SIGN AU
"\u0a4d>\ue04d;" // SIGN VIRAMA
"\u0a59>\ue059;" // LETTER KHHA
"\u0a5a>\ue05a;" // LETTER GHHA
"\u0a5b>\ue05b;" // LETTER ZA
"\u0a5c>\ue05c;" // LETTER RRA
"\u0a5e>\ue05e;" // LETTER FA
"\u0a66>\ue066;" // DIGIT ZERO
"\u0a67>\ue067;" // DIGIT ONE
"\u0a68>\ue068;" // DIGIT TWO
"\u0a69>\ue069;" // DIGIT THREE
"\u0a6a>\ue06a;" // DIGIT FOUR
"\u0a6b>\ue06b;" // DIGIT FIVE
"\u0a6c>\ue06c;" // DIGIT SIX
"\u0a6d>\ue06d;" // DIGIT SEVEN
"\u0a6e>\ue06e;" // DIGIT EIGHT
"\u0a6f>\ue06f;" // DIGIT NINE
// \u0a70>; // UNMAPPED Gurmukhi-InterIndic: TIPPI
// \u0a71>; // UNMAPPED Gurmukhi-InterIndic: ADDAK
// \u0a72>; // UNMAPPED Gurmukhi-InterIndic: IRI
// \u0a73>; // UNMAPPED Gurmukhi-InterIndic: URA
// \u0a74>; // UNMAPPED Gurmukhi-InterIndic: EK ONKAR
// ":: NFC (NFD) ;"
// eof
}
}