blob: 308aea72d8ab623727f0494b9da7b439295fbba6 [file] [log] [blame]
// Use --encoding cp1251 for genrb
sr {
errorcodes {
"Íåìà ãðåøêå",
"Èëåãàëàí àðãóìåíò",
"Íåäîñòà¼óžè ðåñóðñ",
"Ôîðìàò ¼å ëîø",
"Ãðåøêà ó ïðèñòóïó äàòîòåöè",
"Èíòåðíà ãðåøêà ó ïðîãðàìó",
"Ãðåøêà ó ïàðñèðàœó ïîäàòàêà",
"Ãðåøêà ó çàóçèìàœó ìåìîðè¼å",
"Ãðåøêà ó îïñåãó èíäåêñà",
"Ãðåøêà ó ïàðñèðàœó ïîäàòàêà",
"Ïðîíàåí ¼å ëîø ñèìáîë",
"Ïðîíàåí ¼å ïðåêèíóò ñèìáîë",
"Ïðîíàåí ¼å èëåãàëàí ñèìáîë",
"Ëîø ôîðìàò òàáåëå",
"Ëîøà äàòîòåêà òàáåëå",
"Áàôåð ñå ïðåëèî",
"Íåïîçíàòà ãðåøêà",
"Ëîø òèï ðåñóðñà",
"Ëîøà åñêå¼ï ñåêâåíöà",
"Íåïîäðæàíà åñêå¼ï ñåêâåíöà"
}
helpTopics {
udata { "This is udata help topic" }
resourcebundles { "This is resource bundle help topic" }
collation { "This is collation help topic" }
breakit { "This is break iterator help topic" }
translit { "This is transliteration help topic" }
unicode { "This is unicode help topic" }
format { "This is format help topic" }
}
helpKeywords {
udata { "udata" }
resourcebundles { "resources" }
collation { "collation" }
breakit { "breakit" }
translit { "transliteration" }
unicode { "unicode" }
format { "format" }
}
}