blob: 63d011f025b184fdfd656e75d1ad3350833c66fa [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/hy.xml
// *
// ***************************************************************************
hy{
Version{"2.1.15.60"}
durationUnits{
hm{"h:mm"}
hms{"h:mm:ss"}
ms{"m:ss"}
}
units{
acceleration{
g-force{
dnam{"ձգողության ուժի արագացում"}
one{"{0} ձգողության ուժի արագացում"}
other{"{0} ձգողության ուժի արագացում"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"մետր /վայրկյան քառակուսի"}
one{"{0} մետր /վայրկյան քառակուսի"}
other{"{0} մետր /վայրկյան քառակուսի"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"արկրոպե"}
one{"{0} արկրոպե"}
other{"{0} արկրոպե"}
}
arc-second{
dnam{"արկվայրկյան"}
one{"{0} արկվայրկյան"}
other{"{0} արկվայրկյան"}
}
degree{
dnam{"աստիճան"}
one{"{0} աստիճան"}
other{"{0} աստիճան"}
}
radian{
dnam{"ռադիան"}
one{"{0} ռադիան"}
other{"{0} ռադիան"}
}
}
area{
acre{
dnam{"ակր"}
one{"{0} ակր"}
other{"{0} ակր"}
}
hectare{
dnam{"հեկտար"}
one{"{0} հեկտար"}
other{"{0} հեկտար"}
}
square-centimeter{
dnam{"քառակուսի սանտիմետր"}
one{"{0} քառակուսի սանտիմետր"}
other{"{0} քառակուսի սանտիմետր"}
}
square-foot{
dnam{"քառակուսի ֆուտ"}
one{"{0} քառակուսի ֆուտ"}
other{"{0} քառակուսի ֆուտ"}
}
square-inch{
dnam{"քառակուսի դյույմ"}
one{"{0} քառակուսի դյույմ"}
other{"{0} քառակուսի դյույմ"}
}
square-kilometer{
dnam{"քառակուսի կիլոմետր"}
one{"{0} քառակուսի կիլոմետր"}
other{"{0} քառակուսի կիլոմետր"}
}
square-meter{
dnam{"քառակուսի մետր"}
one{"{0} քառակուսի մետր"}
other{"{0} քառակուսի մետր"}
}
square-mile{
dnam{"քառակուսի մղոն"}
one{"{0} քառակուսի մղոն"}
other{"{0} քառակուսի մղոն"}
}
square-yard{
dnam{"քառակուսի յարդ"}
one{"{0} քառակուսի յարդ"}
other{"{0} քառակուսի յարդ"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
consumption{
liter-per-kilometer{
dnam{"լիտր / կիլոմետր"}
one{"{0} լիտր / կիլոմետր"}
other{"{0} լիտր / կիլոմետր"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"մղոն / գալոն"}
one{"{0} մղոն / գալոն"}
other{"{0} մղոն / գալոն"}
}
}
digital{
bit{
dnam{"բիթ"}
one{"{0} բիթ"}
other{"{0} բիթ"}
}
byte{
dnam{"բայթ"}
one{"{0} բայթ"}
other{"{0} բայթ"}
}
gigabit{
dnam{"գեգաբիթ"}
one{"{0} գեգաբիթ"}
other{"{0} գեգաբիթ"}
}
gigabyte{
dnam{"գեգաբայթ"}
one{"{0} գեգաբայթ"}
other{"{0} գեգաբայթ"}
}
kilobit{
dnam{"կիլոբիթ"}
one{"{0} կիլոբիթ"}
other{"{0} կիլոբիթ"}
}
kilobyte{
dnam{"կիլոբայթ"}
one{"{0} կիլոբայթ"}
other{"{0} կիլոբայթ"}
}
megabit{
dnam{"մեգաբիթ"}
one{"{0} մեգաբիթ"}
other{"{0} մեգաբիթ"}
}
megabyte{
dnam{"մեգաբայթ"}
one{"{0} մեգաբայթ"}
other{"{0} մեգաբայթ"}
}
terabit{
dnam{"տերաբիթ"}
one{"{0} տերաբիթ"}
other{"{0} տերաբիթ"}
}
terabyte{
dnam{"տերաբայթ"}
one{"{0} տերաբայթ"}
other{"{0} տերաբայթ"}
}
}
duration{
day{
dnam{"օր"}
one{"{0} օր"}
other{"{0} օր"}
}
hour{
dnam{"ժամ"}
one{"{0} ժամ"}
other{"{0} ժամ"}
per{"{0} ժամում"}
}
microsecond{
dnam{"միկրովայրկյան"}
one{"{0} միկրովայրկյան"}
other{"{0} միկրովայրկյան"}
}
millisecond{
dnam{"միլիվայրկյան"}
one{"{0} միլիվայրկյան"}
other{"{0} միլիվայրկյան"}
}
minute{
dnam{"րոպե"}
one{"{0} րոպե"}
other{"{0} րոպե"}
}
month{
dnam{"ամիս"}
one{"{0} ամիս"}
other{"{0} ամիս"}
}
nanosecond{
dnam{"նանովայրկյան"}
one{"{0} նանովայրկյան"}
other{"{0} նանովայրկյան"}
}
second{
dnam{"վայրկյան"}
one{"{0} վայրկյան"}
other{"{0} վայրկյան"}
per{"{0} վայրկյանում"}
}
week{
dnam{"շաբաթ"}
one{"{0} շաբաթ"}
other{"{0} շաբաթ"}
}
year{
dnam{"տարի"}
one{"{0} տարի"}
other{"{0} տարի"}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"ամպեր"}
one{"{0} ամպեր"}
other{"{0} ամպեր"}
}
milliampere{
dnam{"միլիամպեր"}
one{"{0} միլիամպեր"}
other{"{0} միլիամպեր"}
}
ohm{
dnam{"օհմ"}
one{"{0} օհմ"}
other{"{0} օհմ"}
}
volt{
dnam{"վոլտ"}
one{"{0} վոլտ"}
other{"{0} վոլտ"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"կալորիա"}
one{"{0} կալորիա"}
other{"{0} կալորիա"}
}
foodcalorie{
dnam{"Կալորիա"}
one{"{0} Կալորիա"}
other{"{0} Կալորիա"}
}
joule{
dnam{"ջոուլ"}
one{"{0} ջոուլ"}
other{"{0} ջոուլ"}
}
kilocalorie{
dnam{"կիլոկալորիա"}
one{"{0} կիլոկալորիա"}
other{"{0} կիլոկալորիա"}
}
kilojoule{
dnam{"կիլոջոուլ"}
one{"{0} կիլոջոուլ"}
other{"{0} կիլոջոուլ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"կիլովատ / ժամ"}
one{"{0} կիլովատ / ժամ"}
other{"{0} կիլովատ / ժամ"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"գեգահերց"}
one{"{0} գեգահերց"}
other{"{0} գեգահերց"}
}
hertz{
dnam{"հերց"}
one{"{0} հերց"}
other{"{0} հերց"}
}
kilohertz{
dnam{"կիլոհերց"}
one{"{0} կիլոհերց"}
other{"{0} կիլոհերց"}
}
megahertz{
dnam{"մեգահերց"}
one{"{0} մեգահերց"}
other{"{0} մեգահերց"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"աստղագիտական միավոր"}
one{"{0} աստղագիտական միավոր"}
other{"{0} աստղագիտական միավոր"}
}
centimeter{
dnam{"սանտիմետր"}
one{"{0} սանտիմետր"}
other{"{0} սանտիմետր"}
}
decimeter{
dnam{"դեցիմետր"}
one{"{0} դեցիմետր"}
other{"{0} դեցիմետր"}
}
foot{
dnam{"ֆուտ"}
one{"{0} ֆուտ"}
other{"{0} ֆուտ"}
}
inch{
dnam{"դյույմ"}
one{"{0} դյույմ"}
other{"{0} դյույմ"}
}
kilometer{
dnam{"կիլոմետր"}
one{"{0} կիլոմետր"}
other{"{0} կիլոմետր"}
}
light-year{
dnam{"լուսային տարի"}
one{"{0} լուսային տարի"}
other{"{0} լուսային տարի"}
}
meter{
dnam{"մետր"}
one{"{0} մետր"}
other{"{0} մետր"}
}
micrometer{
dnam{"միկրոմետր"}
one{"{0} միկրոմետր"}
other{"{0} միկրոմետր"}
}
mile{
dnam{"մղոն"}
one{"{0} մղոն"}
other{"{0} մղոն"}
}
millimeter{
dnam{"միլիմետր"}
one{"{0} միլիմետր"}
other{"{0} միլիմետր"}
}
nanometer{
dnam{"նանոմետր"}
one{"{0} նանոմետր"}
other{"{0} նանոմետր"}
}
nautical-mile{
dnam{"ծովային մղոն"}
one{"{0} ծովային մղոն"}
other{"{0} ծովային մղոն"}
}
parsec{
dnam{"պարսեկ"}
one{"{0} պարսեկ"}
other{"{0} պարսեկ"}
}
picometer{
dnam{"պիկոմետր"}
one{"{0} պիկոմետր"}
other{"{0} պիկոմետր"}
}
yard{
dnam{"յարդ"}
one{"{0} յարդ"}
other{"{0} յարդ"}
}
}
light{
lux{
dnam{"լյուքս"}
one{"{0} լյուքս"}
other{"{0} լյուքս"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"կարատ"}
one{"{0} կարատ"}
other{"{0} կարատ"}
}
gram{
dnam{"գրամ"}
one{"{0} գրամ"}
other{"{0} գրամ"}
}
kilogram{
dnam{"կիլոգրամ"}
one{"{0} կիլոգրամ"}
other{"{0} կիլոգրամ"}
}
metric-ton{
dnam{"մետրիկ տոննա"}
one{"{0} մետրիկ տոննա"}
other{"{0} մետրիկ տոննա"}
}
microgram{
dnam{"միկրոգրամ"}
one{"{0} միկրոգրամ"}
other{"{0} միկրոգրամ"}
}
milligram{
dnam{"միլիգրամ"}
one{"{0} միլիգրամ"}
other{"{0} միլիգրամ"}
}
ounce{
dnam{"ունց"}
one{"{0} ունց"}
other{"{0} ունց"}
}
ounce-troy{
dnam{"տրոյական ունց"}
one{"{0} տրոյական ունց"}
other{"{0} տրոյական ունց"}
}
pound{
dnam{"ֆունտ"}
one{"{0} ֆունտ"}
other{"{0} ֆունտ"}
}
ton{
dnam{"տոննա"}
one{"{0} տոննա"}
other{"{0} տոննա"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"գեգավատ"}
one{"{0} գեգավատ"}
other{"{0} գեգավատ"}
}
horsepower{
dnam{"ձիաուժ"}
one{"{0} ձիաուժ"}
other{"{0} ձիաուժ"}
}
kilowatt{
dnam{"կիլովատ"}
one{"{0} կիլովատ"}
other{"{0} կիլովատ"}
}
megawatt{
dnam{"մեգավատ"}
one{"{0} մեգավատ"}
other{"{0} մեգավատ"}
}
milliwatt{
dnam{"միլիվատ"}
one{"{0} միլիվատ"}
other{"{0} միլիվատ"}
}
watt{
dnam{"վատ"}
one{"{0} վատ"}
other{"{0} վատ"}
}
}
pressure{
hectopascal{
dnam{"հեկտապասկալ"}
one{"{0} հեկտապասկալ"}
other{"{0} հեկտապասկալ"}
}
inch-hg{
dnam{"դյույմ սնդիկի սյուն"}
one{"{0} դյույմ սնդիկի սյուն"}
other{"{0} դյույմ սնդիկի սյուն"}
}
millibar{
dnam{"միլիբար"}
one{"{0} միլիբար"}
other{"{0} միլիբար"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"միլիմետր սնդիկի սյուն"}
one{"{0} միլիմետր սնդիկի սյուն"}
other{"{0} միլիմետր սնդիկի սյուն"}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"ֆունտ ըստ քառակուսի դյույմի"}
one{"{0} ֆունտ ըստ քառակուսի դյույմի"}
other{"{0} ֆունտ ըստ քառակուսի դյույմի"}
}
}
proportion{
karat{
dnam{"կարատ"}
one{"{0} կարատ"}
other{"{0} կարատ"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"կիլոմետր / ժամ"}
one{"{0} կիլոմետր / ժամ"}
other{"{0} կիլոմետր / ժամ"}
}
meter-per-second{
dnam{"մետր / վայրկյան"}
one{"{0} մետր / վայրկյան"}
other{"{0} մետր / վայրկյան"}
}
mile-per-hour{
dnam{"մղոն / ժամ"}
one{"{0} մղոն / ժամ"}
other{"{0} մղոն / ժամ"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"աստիճան ըստ Ցելսիուսի"}
one{"{0} աստիճան ըստ Ցելսիուսի"}
other{"{0} աստիճան ըստ Ցելսիուսի"}
}
fahrenheit{
dnam{"աստիճան ըստ Ֆարենհայթի"}
one{"{0} աստիճան ըստ Ֆարենհայթի"}
other{"{0} աստիճան ըստ Ֆարենհայթի"}
}
kelvin{
dnam{"աստիճան ըստ Կելվինի"}
one{"{0} աստիճան ըստ Կելվինի"}
other{"{0} աստիճան ըստ Կելվինի"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"ակր ֆուտ"}
one{"{0} ակր ֆուտ"}
other{"{0} ակր ֆուտ"}
}
centiliter{
dnam{"սանտիլիտր"}
one{"{0} սանտիլիտր"}
other{"{0} սանտիլիտր"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"խորանարդ սանտիմետր"}
one{"{0} խորանարդ սանտիմետր"}
other{"{0} խորանարդ սանտիմետր"}
}
cubic-foot{
dnam{"խորանարդ ֆուտ"}
one{"{0} խորանարդ ֆուտ"}
other{"{0} խորանարդ ֆուտ"}
}
cubic-inch{
dnam{"խորանարդ դյույմ"}
one{"{0} խորանարդ դյույմ"}
other{"{0} խորանարդ դյույմ"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"խորանարդ կիլոմետր"}
one{"{0} խորանարդ կիլոմետր"}
other{"{0} խորանարդ կիլոմետր"}
}
cubic-meter{
dnam{"խորանարդ մետր"}
one{"{0} խորանարդ մետր"}
other{"{0} խորանարդ մետր"}
}
cubic-mile{
dnam{"խորանարդ մղոն"}
one{"{0} խորանարդ մղոն"}
other{"{0} խորանարդ մղոն"}
}
cubic-yard{
dnam{"խորանարդ յարդ"}
one{"{0} խորանարդ յարդ"}
other{"{0} խորանարդ յարդ"}
}
cup{
dnam{"բաժակ"}
one{"{0} բաժակ"}
other{"{0} բաժակ"}
}
deciliter{
dnam{"դեցիլիտր"}
one{"{0} դեցիլիտր"}
other{"{0} դեցիլիտր"}
}
fluid-ounce{
dnam{"հեղուկ ունց"}
one{"{0} հեղուկ ունց"}
other{"{0} հեղուկ ունց"}
}
gallon{
dnam{"գալոն"}
one{"{0} գալոն"}
other{"{0} գալոն"}
}
hectoliter{
dnam{"հեկտոլիտր"}
one{"{0} հեկտոլիտր"}
other{"{0} հեկտոլիտր"}
}
liter{
dnam{"լիտր"}
one{"{0} լիտր"}
other{"{0} լիտր"}
}
megaliter{
dnam{"մեգալիտր"}
one{"{0} մեգալիտր"}
other{"{0} մեգալիտր"}
}
milliliter{
dnam{"միլիլիտր"}
one{"{0} միլիլիտր"}
other{"{0} միլիլիտր"}
}
pint{
dnam{"պինտ"}
one{"{0} պինտ"}
other{"{0} պինտ"}
}
quart{
dnam{"քվարտ"}
one{"{0} քվարտ"}
other{"{0} քվարտ"}
}
tablespoon{
dnam{"ճաշի գդալ"}
one{"{0} ճաշի գդալ"}
other{"{0} ճաշի գդալ"}
}
teaspoon{
dnam{"թեյի գդալ"}
one{"{0} թեյի գդալ"}
other{"{0} թեյի գդալ"}
}
}
}
unitsNarrow{
acceleration{
g-force{
one{"{0}G"}
other{"{0}G"}
}
}
angle{
arc-minute{
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
arc-second{
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
degree{
one{"{0}°"}
other{"{0}°"}
}
}
area{
acre{
one{"{0}ակր"}
other{"{0}ակր"}
}
hectare{
one{"{0}հա"}
other{"{0}հա"}
}
square-foot{
one{"{0}ֆտ²"}
other{"{0}ֆտ²"}
}
square-kilometer{
one{"{0} կմ²"}
other{"{0} կմ²"}
}
square-meter{
one{"{0} մ²"}
other{"{0} մ²"}
}
square-mile{
one{"{0}մղ²"}
other{"{0}մղ²"}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
duration{
day{
dnam{"օր"}
one{"{0}օ."}
other{"{0}օ."}
}
hour{
dnam{"ժամ"}
one{"{0} ժ."}
other{"{0} ժ."}
}
millisecond{
dnam{"մվ"}
one{"{0}մվ"}
other{"{0}մվ"}
}
minute{
dnam{"ր."}
one{"{0} ր."}
other{"{0} ր."}
}
month{
dnam{"ամս"}
one{"{0} ա."}
other{"{0} ա."}
}
second{
dnam{"վրկ"}
one{"{0} վ."}
other{"{0} վ."}
}
week{
dnam{"շբթ."}
one{"{0} շ."}
other{"{0} շ."}
}
year{
dnam{"տր."}
one{"{0}տ."}
other{"{0}տ."}
}
}
length{
centimeter{
dnam{"սմ"}
one{"{0} սմ"}
other{"{0} սմ"}
}
foot{
one{"{0}′"}
other{"{0}′"}
}
inch{
one{"{0}″"}
other{"{0}″"}
}
kilometer{
dnam{"կմ"}
one{"{0} կմ"}
other{"{0} կմ"}
}
light-year{
one{"{0} լ. տ."}
other{"{0} լ. տ."}
}
meter{
dnam{"մետր"}
one{"{0} մ"}
other{"{0} մ"}
}
mile{
one{"{0} մղ"}
other{"{0} մղ"}
}
millimeter{
dnam{"մմ"}
one{"{0} մմ"}
other{"{0} մմ"}
}
picometer{
one{"{0} պմ"}
other{"{0} պմ"}
}
yard{
one{"{0} յդ."}
other{"{0} յդ."}
}
}
mass{
gram{
dnam{"գրամ"}
one{"{0} գր"}
other{"{0} գր"}
}
kilogram{
dnam{"կգ"}
one{"{0}կգ"}
other{"{0}կգ"}
}
ounce{
one{"{0} ունց"}
other{"{0} ունց"}
}
pound{
one{"{0}#"}
other{"{0}#"}
}
}
power{
horsepower{
one{"{0}ձ/ու"}
other{"{0}ձ/ու"}
}
kilowatt{
one{"{0}կՎ"}
other{"{0}կՎ"}
}
watt{
one{"{0}Վ"}
other{"{0}Վ"}
}
}
pressure{
hectopascal{
one{"{0} հՊա"}
other{"{0} հՊա"}
}
inch-hg{
one{"{0}\u0022 ս. ս."}
other{"{0}\u0022 ս. ս"}
}
millibar{
one{"{0} մբ"}
other{"{0} մբ"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"կմ/ժ"}
one{"{0}կմ/ժ"}
other{"{0}կմ/ժ"}
}
meter-per-second{
one{"{0}մ/վ"}
other{"{0}մ/վ"}
}
mile-per-hour{
one{"{0}մղ/ժ"}
other{"{0}մղ/ժ"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"°C"}
one{"{0}°C"}
other{"{0}°C"}
}
fahrenheit{
one{"{0}°F"}
other{"{0}°F"}
}
}
volume{
cubic-kilometer{
one{"{0}կմ³"}
other{"{0}կմ³"}
}
cubic-mile{
one{"{0}մղ³"}
other{"{0}մղ³"}
}
liter{
dnam{"լիտր"}
one{"{0}լ."}
other{"{0}լ."}
}
}
}
unitsShort{
acceleration{
g-force{
dnam{"ձգողության ուժի արագացում"}
one{"{0} G"}
other{"{0} G"}
}
meter-per-second-squared{
dnam{"մ/վ²"}
one{"{0} մ/վ²"}
other{"{0} մ/վ²"}
}
}
angle{
arc-minute{
dnam{"արկր."}
one{"{0} արկր."}
other{"{0} արկր."}
}
arc-second{
dnam{"արկվրկ."}
one{"{0} արկվրկ."}
other{"{0} արկվրկ."}
}
degree{
dnam{"աստիճան"}
one{"{0} աստճ."}
other{"{0} աստճ."}
}
radian{
dnam{"ռադիան"}
one{"{0} ռադ"}
other{"{0} ռադ"}
}
}
area{
acre{
dnam{"ակր"}
one{"{0} ակր"}
other{"{0} ակր"}
}
hectare{
dnam{"հեկտար"}
one{"{0} հա"}
other{"{0} հա"}
}
square-centimeter{
dnam{"քռ. սմ."}
one{"{0} քռ. սմ."}
other{"{0} քռ. սմ."}
}
square-foot{
dnam{"քռ. ֆտ."}
one{"{0} քռ. ֆտ."}
other{"{0} քռ. ֆտ."}
}
square-inch{
dnam{"քռ. դյմ."}
one{"{0} քռ. դյմ."}
other{"{0} քռ. դյմ."}
}
square-kilometer{
dnam{"կմ²"}
one{"{0} կմ²"}
other{"{0} կմ²"}
}
square-meter{
dnam{"մ²"}
one{"{0} մ²"}
other{"{0} մ²"}
}
square-mile{
dnam{"քռ. մղ."}
one{"{0} քռ. մղ."}
other{"{0} քռ. մղ."}
}
square-yard{
dnam{"քռ. յդ."}
one{"{0} քռ. յդ."}
other{"{0} քռ. յդ."}
}
}
compound{
per{"{0}/{1}"}
}
consumption{
liter-per-kilometer{
dnam{"լ/կմ"}
one{"{0} լ/կմ"}
other{"{0} լ/կմ"}
}
mile-per-gallon{
dnam{"մղ/գալ"}
one{"{0} մղ/գալ"}
other{"{0} մղ/գալ"}
}
}
digital{
bit{
dnam{"բիթ"}
one{"{0} բիթ"}
other{"{0} բիթ"}
}
byte{
dnam{"բայթ"}
one{"{0} բայթ"}
other{"{0} բայթ"}
}
gigabit{
dnam{"Գբ"}
one{"{0} Գբ"}
other{"{0} Գբ"}
}
gigabyte{
dnam{"ԳԲ"}
one{"{0} ԳԲ"}
other{"{0} ԳԲ"}
}
kilobit{
dnam{"կբիթ"}
one{"{0} կբիթ"}
other{"{0} կբիթ"}
}
kilobyte{
dnam{"կԲ"}
one{"{0} կԲ"}
other{"{0} կԲ"}
}
megabit{
dnam{"Մբիթ"}
one{"{0} Մբիթ"}
other{"{0} Մբիթ"}
}
megabyte{
dnam{"Մբայթ"}
one{"{0} ՄԲ"}
other{"{0} ՄԲ"}
}
terabit{
dnam{"Տբիթ"}
one{"{0} Տբիթ"}
other{"{0} Տբիթ"}
}
terabyte{
dnam{"ՏԲ"}
one{"{0} ՏԲ"}
other{"{0} ՏԲ"}
}
}
duration{
day{
dnam{"օր"}
one{"{0} օր"}
other{"{0} օր"}
}
hour{
dnam{"ժամ"}
one{"{0} ժ."}
other{"{0} ժ."}
per{"{0}/ժ"}
}
microsecond{
dnam{"մկվ"}
one{"{0} մկվ"}
other{"{0} մկվ"}
}
millisecond{
dnam{"մվ"}
one{"{0} մվ"}
other{"{0}մվ"}
}
minute{
dnam{"րոպե"}
one{"{0} րպ."}
other{"{0} րպ."}
}
month{
dnam{"ամիս"}
one{"{0} ամս"}
other{"{0} ամս"}
}
nanosecond{
dnam{"նվ"}
one{"{0} նվ"}
other{"{0} նվ"}
}
second{
dnam{"վրկ"}
one{"{0} վրկ"}
other{"{0} վրկ"}
per{"{0}/վ"}
}
week{
dnam{"շաբաթ"}
one{"{0} շբթ."}
other{"{0} շբթ."}
}
year{
dnam{"տարի"}
one{"{0} տր."}
other{"{0} տր."}
}
}
electric{
ampere{
dnam{"Ա"}
one{"{0} Ա"}
other{"{0} Ա"}
}
milliampere{
dnam{"մԱ"}
one{"{0} մԱ"}
other{"{0} մԱ"}
}
ohm{
dnam{"Օհմ"}
one{"{0} Ω"}
other{"{0} Ω"}
}
volt{
dnam{"Վ"}
one{"{0} Վ"}
other{"{0} Վ"}
}
}
energy{
calorie{
dnam{"կալ"}
one{"{0} կալ"}
other{"{0} կալ"}
}
foodcalorie{
dnam{"Կալ"}
one{"{0} Կալ"}
other{"{0} Կալ"}
}
joule{
dnam{"Ջ"}
one{"{0} Ջ"}
other{"{0} Ջ"}
}
kilocalorie{
dnam{"կկալ"}
one{"{0} կկալ"}
other{"{0} կկալ"}
}
kilojoule{
dnam{"կՋ"}
one{"{0} կՋ"}
other{"{0} կՋ"}
}
kilowatt-hour{
dnam{"կՎտ/Ժ"}
one{"{0} կՎտ/Ժ"}
other{"{0} կՎտ/Ժ"}
}
}
frequency{
gigahertz{
dnam{"ԳՀց"}
one{"{0} ԳՀց"}
other{"{0} ԳՀց"}
}
hertz{
dnam{"Հց"}
one{"{0} Հց"}
other{"{0} Հց"}
}
kilohertz{
dnam{"կՀց"}
one{"{0} կՀց"}
other{"{0} կՀց"}
}
megahertz{
dnam{"ՄՀց"}
one{"{0} ՄՀց"}
other{"{0} ՄՀց"}
}
}
length{
astronomical-unit{
dnam{"ա.մ."}
one{"{0} ա.մ."}
other{"{0} ա.մ."}
}
centimeter{
dnam{"սմ"}
one{"{0} սմ"}
other{"{0} սմ"}
}
decimeter{
dnam{"դմ"}
one{"{0} դմ"}
other{"{0} դմ"}
}
foot{
dnam{"ֆուտ"}
one{"{0} ֆտ."}
other{"{0} ֆտ."}
}
inch{
dnam{"դյույմ"}
one{"{0} դյմ."}
other{"{0} դյմ."}
}
kilometer{
dnam{"կմ"}
one{"{0} կմ"}
other{"{0} կմ"}
}
light-year{
dnam{"լուսատարի"}
one{"{0} լ. տ."}
other{"{0} լ. տ."}
}
meter{
dnam{"մետր"}
one{"{0} մ"}
other{"{0} մ"}
}
micrometer{
dnam{"մկմ"}
one{"{0} մկմ"}
other{"{0} մկմ"}
}
mile{
dnam{"մղոն"}
one{"{0} մղ"}
other{"{0} մղ"}
}
millimeter{
dnam{"մմ"}
one{"{0} մմ"}
other{"{0} մմ"}
}
nanometer{
dnam{"նմ"}
one{"{0} նմ"}
other{"{0} նմ"}
}
nautical-mile{
dnam{"ծմղ"}
one{"{0} ծմղ"}
other{"{0} ծմղ"}
}
parsec{
dnam{"պարսեկ"}
one{"{0} պկ"}
other{"{0} պկ"}
}
picometer{
dnam{"պմ"}
one{"{0} պմ"}
other{"{0} պմ"}
}
yard{
dnam{"յարդ"}
one{"{0} յդ."}
other{"{0} յդ."}
}
}
light{
lux{
dnam{"լք"}
one{"{0} լք"}
other{"{0} լք"}
}
}
mass{
carat{
dnam{"կարատ"}
one{"{0} կտ."}
other{"{0} կտ."}
}
gram{
dnam{"գրամ"}
one{"{0} գր"}
other{"{0} գր"}
}
kilogram{
dnam{"կիլոգրամ"}
one{"{0} կգ"}
other{"{0} կգ"}
}
metric-ton{
dnam{"մ.տ."}
one{"{0} մ.տ."}
other{"{0} մ.տ."}
}
microgram{
dnam{"մկգ"}
one{"{0} մկգ"}
other{"{0} մկգ"}
}
milligram{
dnam{"մգ"}
one{"{0} մգ"}
other{"{0} մգ"}
}
ounce{
dnam{"ունց"}
one{"{0} ունց"}
other{"{0} ունց"}
}
ounce-troy{
dnam{"տր. ունց"}
one{"{0} տր. ունց"}
other{"{0} տր. ունց"}
}
pound{
dnam{"ֆունտ"}
one{"{0} ֆն."}
other{"{0} ֆն."}
}
ton{
dnam{"տոննա"}
one{"{0} տ"}
other{"{0} տ"}
}
}
power{
gigawatt{
dnam{"ԳՎտ"}
one{"{0} ԳՎտ"}
other{"{0} ԳՎտ"}
}
horsepower{
dnam{"ձ/ու"}
one{"{0} ձ/ու"}
other{"{0} ձ/ու"}
}
kilowatt{
dnam{"կՎտ"}
one{"{0} կՎտ"}
other{"{0} կՎտ"}
}
megawatt{
dnam{"ՄՎտ"}
one{"{0} ՄՎտ"}
other{"{0} ՄՎտ"}
}
milliwatt{
dnam{"մՎտ"}
one{"{0} մՎտ"}
other{"{0} մՎտ"}
}
watt{
dnam{"Վտ"}
one{"{0} Վտ"}
other{"{0} Վտ"}
}
}
pressure{
hectopascal{
dnam{"հՊա"}
one{"{0} հՊա"}
other{"{0} հՊա"}
}
inch-hg{
dnam{"դյույմ ս.ս."}
one{"{0} դյմ. ս.ս."}
other{"{0} դյմ. ս.ս."}
}
millibar{
dnam{"միլիբար"}
one{"{0} մբար"}
other{"{0} մբար"}
}
millimeter-of-mercury{
dnam{"մմ ս.ս."}
one{"{0} մմ ս.ս."}
other{"{0} մմ ս.ս."}
}
pound-per-square-inch{
dnam{"ֆտ. քռ. դյմ."}
one{"{0} ֆ.ք.դյմ"}
other{"{0} ֆ.ք.դյմ"}
}
}
proportion{
karat{
dnam{"կար"}
one{"{0} կար"}
other{"{0} կար"}
}
}
speed{
kilometer-per-hour{
dnam{"կիլոմետր / ժամ"}
one{"{0} կմ/ժ"}
other{"{0} կմ/ժ"}
}
meter-per-second{
dnam{"մետր / վայրկյան"}
one{"{0} մ/վ"}
other{"{0} մ/վ"}
}
mile-per-hour{
dnam{"մղոն/ժամ"}
one{"{0} մղ/ժ"}
other{"{0} մղ/ժ"}
}
}
temperature{
celsius{
dnam{"աստ. ըստ Ցելսիուսի"}
one{"{0}°C"}
other{"{0}°C"}
}
fahrenheit{
dnam{"աստ. Ֆարենհայթ"}
one{"{0}°F"}
other{"{0}°F"}
}
kelvin{
dnam{"աստ. Կելվին"}
one{"{0} K"}
other{"{0} K"}
}
}
volume{
acre-foot{
dnam{"ակր ֆտ."}
one{"{0} ակր ֆտ."}
other{"{0} ակր ֆտ."}
}
centiliter{
dnam{"սլ"}
one{"{0} սլ"}
other{"{0} սլ"}
}
cubic-centimeter{
dnam{"սմ³"}
one{"{0} սմ³"}
other{"{0} սմ³"}
}
cubic-foot{
dnam{"ֆտ³"}
one{"{0} ֆտ³"}
other{"{0} ֆտ³"}
}
cubic-inch{
dnam{"դյմ³"}
one{"{0} դյմ³"}
other{"{0} դյմ³"}
}
cubic-kilometer{
dnam{"կմ³"}
one{"{0} կմ³"}
other{"{0} կմ³"}
}
cubic-meter{
dnam{"մ³"}
one{"{0} մ³"}
other{"{0} մ³"}
}
cubic-mile{
dnam{"մղ³"}
one{"{0} մղ³"}
other{"{0} մղ³"}
}
cubic-yard{
dnam{"յդ³"}
one{"{0} յդ³"}
other{"{0} յդ³"}
}
cup{
dnam{"բաժակ"}
one{"{0} բ."}
other{"{0} բ."}
}
deciliter{
dnam{"դլ"}
one{"{0} դլ"}
other{"{0} դլ"}
}
fluid-ounce{
dnam{"հղ. ունց"}
one{"{0} հղ. ունց"}
other{"{0} հղ. ունց"}
}
gallon{
dnam{"գալ."}
one{"{0} գալ."}
other{"{0} գալ."}
}
hectoliter{
dnam{"հլ"}
one{"{0} հլ"}
other{"{0} հլ"}
}
liter{
dnam{"լիտր"}
one{"{0} լ."}
other{"{0} լ."}
}
megaliter{
dnam{"Մլ"}
one{"{0} Մլ"}
other{"{0} Մլ"}
}
milliliter{
dnam{"մլ"}
one{"{0} մլ"}
other{"{0} մլ"}
}
pint{
dnam{"պտ."}
one{"{0} պտ."}
other{"{0} պտ."}
}
quart{
dnam{"քտ."}
one{"{0} քտ."}
other{"{0} քտ."}
}
tablespoon{
dnam{"ճգ."}
one{"{0} ճգ."}
other{"{0} ճգ."}
}
teaspoon{
dnam{"թգ."}
one{"{0} թգ."}
other{"{0} թգ."}
}
}
}
}