blob: f603602a264064c055a5355a00fdf924197fe1cd [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/vi.xml
// *
// ***************************************************************************
vi{
AuxExemplarCharacters{"[]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0}…{1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{
"[a à ả ã á ạ ă ằ ẳ ẵ ắ ặ â ầ ẩ ẫ ấ ậ b c d đ e è ẻ ẽ é ẹ ê ề ể ễ ế ệ f g h i"
" ì ỉ ĩ í ị j k l m n o ò ỏ õ ó ọ ô ồ ổ ỗ ố ộ ơ ờ ở ỡ ớ ợ p q r s t u ù ủ ũ ú"
" ụ ư ừ ử ữ ứ ự v w x y ỳ ỷ ỹ ý ỵ z]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z]"}
ExemplarCharactersPunctuation{
"[\\- ‐ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] § @ * / \\& # † ‡ ′ "
"″]"
}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
latn{
miscPatterns{
atLeast{"{0}+"}
range{"{0}-{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
other{"0 nghìn"}
}
10000{
other{"00 nghìn"}
}
100000{
other{"000 nghìn"}
}
1000000{
other{"0 triệu"}
}
10000000{
other{"00 triệu"}
}
100000000{
other{"000 triệu"}
}
1000000000{
other{"0 tỷ"}
}
10000000000{
other{"00 tỷ"}
}
100000000000{
other{"000 tỷ"}
}
1000000000000{
other{"0 nghìn tỷ"}
}
10000000000000{
other{"00 nghìn tỷ"}
}
100000000000000{
other{"000 nghìn tỷ"}
}
}
}
patternsShort{
decimalFormat{
1000{
other{"0 N"}
}
10000{
other{"00 N"}
}
100000{
other{"000 N"}
}
1000000{
other{"0 Tr"}
}
10000000{
other{"00 Tr"}
}
100000000{
other{"000 Tr"}
}
1000000000{
other{"0 T"}
}
10000000000{
other{"00 T"}
}
100000000000{
other{"000 T"}
}
1000000000000{
other{"0 NT"}
}
10000000000000{
other{"00 NT"}
}
100000000000000{
other{"000 NT"}
}
}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"E"}
group{"."}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
native{"latn"}
}
Version{"2.1.15.60"}
calendar{
buddhist{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
}
availableFormats{
M{"'tháng' L"}
MEd{"E, dd-M"}
MMM{"LLL"}
MMMMEd{"E, dd MMMM"}
d{"'Ngày' dd"}
}
eras{
abbreviated{
"BE",
}
}
}
chinese{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' U",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' U",
"dd-MM U",
"dd/MM/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
cyclicNameSets{
dayParts{
format{
abbreviated{
"Tý",
"Sửu",
"Dần",
"Mão",
"Thìn",
"Tỵ",
"Ngọ",
"Mùi",
"Thân",
"Dậu",
"Tuất",
"Hợi",
}
}
}
solarTerms{
format{
abbreviated{
"Lập Xuân",
"Vũ Thủy",
"Kinh Trập",
"Xuân Phân",
"Thanh Minh",
"Cốc Vũ",
"Lập Hạ",
"Tiểu Mãn",
"Mang Chủng",
"Hạ Chí",
"Tiểu Thử",
"Đại Thử",
"Lập Thu",
"Xử Thử",
"Bạch Lộ",
"Thu Phân",
"Hàn Lộ",
"Sương Giáng",
"Lập Đông",
"Tiểu Tuyết",
"Đại Tuyết",
"Đông Chí",
"Tiểu Hàn",
"Đại Hàn",
}
}
}
years{
format{
abbreviated{
"Giáp Tý",
"Ất Sửu",
"Bính Dần",
"Đinh Mão",
"Mậu Thìn",
"Kỷ Tỵ",
"Canh Ngọ",
"Tân Mùi",
"Nhâm Thân",
"Quý Dậu",
"Giáp Tuất",
"Ất Hợi",
"Bính Tý",
"Đinh Sửu",
"Mậu Dần",
"Kỷ Mão",
"Canh Thìn",
"Tân Tỵ",
"Nhâm Ngọ",
"Quý Mùi",
"Giáp Thân",
"Ất Dậu",
"Bính Tuất",
"Đinh Hợi",
"Mậu Tý",
"Kỷ Sửu",
"Canh Dần",
"Tân Mão",
"Nhâm Thìn",
"Quý Tỵ",
"Giáp Ngọ",
"Ất Mùi",
"Bính Thân",
"Đinh Dậu",
"Mậu Tuất",
"Kỷ Hợi",
"Canh Tý",
"Tân Sửu",
"Nhâm Dần",
"Quý Mão",
"Giáp Thìn",
"Ất Tỵ",
"Bính Ngọ",
"Đinh Mùi",
"Mậu Thân",
"Kỷ Dậu",
"Canh Tuất",
"Tân Hợi",
"Nhâm Tý",
"Quý Sửu",
"Giáp Dần",
"Ất Mão",
"Bính Thìn",
"Đinh Tỵ",
"Mậu Ngọ",
"Kỷ Mùi",
"Canh Thân",
"Tân Dậu",
"Nhâm Tuất",
"Quý Hợi",
}
}
}
zodiacs{
format{
abbreviated{
"Chuột",
"Trâu",
"Hổ",
"Mèo",
"Rồng",
"Rắn",
"Ngựa",
"Dê",
"Khỉ",
"Gà",
"Chó",
"Lợn",
}
}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
}
monthPatterns{
format{
wide{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
numeric{
all{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
stand-alone{
narrow{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
}
}
coptic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
wide{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
}
}
}
ethiopic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
wide{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
}
}
}
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
}
availableFormats{
Ed{"E, dd"}
Gy{"'Năm' y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, dd MMM y G"}
GyMMMd{"dd MMM, y G"}
H{"HH'h'"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, dd-M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, dd MMM"}
MMMMEd{"E, dd MMMM"}
MMMMd{"dd MMMM"}
MMMd{"dd MMM"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"dd-M"}
d{"'Ngày' dd"}
h{"h'h' a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"'Năm' y G"}
yyyy{"'Năm' y G"}
yyyyM{"M/y G"}
yyyyMEd{"E, dd-M-y G"}
yyyyMM{"MM-y G"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E, dd MMM y G"}
yyyyMMMM{"MMMM y G"}
yyyyMMMd{"dd MMM, y G"}
yyyyMd{"d/M/y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ y G"}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH'h' - HH'h'"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH'h'-HH'h' v"}
}
M{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M"}
}
MEd{
M{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
d{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
d{"EEEE, 'ngày' dd – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
}
MMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
d{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"'Ngày' dd–dd"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h'h' a – h'h' a"}
h{"h'h' - h'h' a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h'h' a – h'h' a v"}
h{"h'h'-h'h' a v"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y G"}
y{"MM/y – MM/y G"}
}
yMEd{
M{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
d{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
y{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
}
yMMM{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M 'năm' y G"}
y{"'Tháng' M 'năm' y - 'Tháng' M 'năm' y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, dd 'tháng' M – E, dd 'tháng' M, y G"}
d{"EEEE, 'ngày' dd MMM – EEEE, 'ngày' dd MMM 'năm' y G"}
y{"E, dd 'tháng' M, y – E, dd 'tháng' M, y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
d{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
y{"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"SA",
"CH",
}
AmPmMarkersNarrow{
"s",
"c",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y",
"'Ngày' dd 'tháng' MM 'năm' y",
"dd-MM-y",
"dd/MM/y",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
E{"ccc"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, dd"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, dd MMM y G"}
GyMMMd{"dd MMM, y G"}
H{"HH"}
Hm{"H:mm"}
Hms{"H:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, dd-M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, dd MMM"}
MMMMEd{"E, d MMMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"dd-M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
mmss{"mm:ss"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, dd-M-y"}
yMM{"'tháng' MM, y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, dd MMM y"}
yMMMM{"MMMM 'năm' y"}
yMMMd{"dd MMM, y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"CN",
"Th 2",
"Th 3",
"Th 4",
"Th 5",
"Th 6",
"Th 7",
}
narrow{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
short{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
wide{
"Chủ Nhật",
"Thứ Hai",
"Thứ Ba",
"Thứ Tư",
"Thứ Năm",
"Thứ Sáu",
"Thứ Bảy",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"CN",
"Th 2",
"Th 3",
"Th 4",
"Th 5",
"Th 6",
"Th 7",
}
narrow{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
short{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
wide{
"Chủ Nhật",
"Thứ Hai",
"Thứ Ba",
"Thứ Tư",
"Thứ Năm",
"Thứ Sáu",
"Thứ Bảy",
}
}
}
dayPeriod{
format{
narrow{
noon{"tr"}
}
wide{
noon{"TR"}
}
}
stand-alone{
wide{
afternoon1{"chiều"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"trưa"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"tr. CN",
"sau CN",
}
narrow{
"tr. CN",
"sau CN",
}
wide{
"tr. CN",
"sau CN",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"'Tháng' M – M"}
}
MEd{
M{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
d{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
d{"EEEE, 'ngày' dd – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
}
MMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
d{"'Ngày' dd - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"'Ngày' dd–dd"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h'h' a – h'h' a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h'h' a – h'h' a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
d{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
y{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M 'năm' y"}
y{"'Tháng' M 'năm' y - 'Tháng' M 'năm' y"}
}
yMMMEd{
M{"E, dd 'tháng' M – E, dd 'tháng' M, y"}
d{"EEEE, 'ngày' dd MMM – EEEE, 'ngày' dd MMM 'năm' y"}
y{"E, dd 'tháng' M, y – E, dd 'tháng' M, y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM 'năm' y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y"}
d{"'Ngày' dd - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y"}
y{"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"thg 1",
"thg 2",
"thg 3",
"thg 4",
"thg 5",
"thg 6",
"thg 7",
"thg 8",
"thg 9",
"thg 10",
"thg 11",
"thg 12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"tháng 1",
"tháng 2",
"tháng 3",
"tháng 4",
"tháng 5",
"tháng 6",
"tháng 7",
"tháng 8",
"tháng 9",
"tháng 10",
"tháng 11",
"tháng 12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Thg 1",
"Thg 2",
"Thg 3",
"Thg 4",
"Thg 5",
"Thg 6",
"Thg 7",
"Thg 8",
"Thg 9",
"Thg 10",
"Thg 11",
"Thg 12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"Tháng 1",
"Tháng 2",
"Tháng 3",
"Tháng 4",
"Tháng 5",
"Tháng 6",
"Tháng 7",
"Tháng 8",
"Tháng 9",
"Tháng 10",
"Tháng 11",
"Tháng 12",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Quý 1",
"Quý 2",
"Quý 3",
"Quý 4",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Quý 1",
"Quý 2",
"Quý 3",
"Quý 4",
}
}
}
}
hebrew{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
wide{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
}
}
}
indian{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
wide{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
}
}
}
islamic{
eras{
abbreviated{
"AH",
}
}
}
japanese{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y G",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
}
}
persian{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
wide{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
}
}
}
roc{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
}
availableFormats{
M{"'tháng' L"}
MEd{"E, dd-M"}
MMM{"LLL"}
Md{"dd-M"}
d{"'Ngày' dd"}
}
eras{
abbreviated{
"Trước R.O.C",
"R.O.C.",
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"Ngày"}
relative{
"-1"{"hôm qua"}
"-2"{"hôm kia"}
"0"{"hôm nay"}
"1"{"ngày mai"}
"2"{"ngày kia"}
}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} ngày nữa"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"Ngày"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} ngày"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
day-short{
dn{"Ngày"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} ngày nữa"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
dayperiod{
dn{"SA/CH"}
}
era{
dn{"Thời đại"}
}
fri{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
}
hour{
dn{"Giờ"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giờ nữa"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"Giờ"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giờ"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
hour-short{
dn{"Giờ"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giờ nữa"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
minute{
dn{"Phút"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} phút nữa"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"Phút"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} phút"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
minute-short{
dn{"Phút"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} phút nữa"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
}
month{
dn{"Tháng"}
relative{
"-1"{"tháng trước"}
"0"{"tháng này"}
"1"{"tháng sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"Tháng"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
month-short{
dn{"Tháng"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
quarter{
dn{"Quý"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"Quý"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"Quý"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
}
second{
dn{"Giây"}
relative{
"0"{"bây giờ"}
}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giây nữa"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"Giây"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giây"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
second-short{
dn{"Giây"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} giây nữa"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
}
week{
dn{"Tuần"}
relative{
"-1"{"tuần trước"}
"0"{"tuần này"}
"1"{"tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"Tuần"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
week-short{
dn{"Tuần"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
weekday{
dn{"Ngày trong tuần"}
}
year{
dn{"Năm"}
relative{
"-1"{"năm ngoái"}
"0"{"năm nay"}
"1"{"năm sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"Năm"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
year-short{
dn{"Năm"}
relativeTime{
future{
other{"trong {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
zone{
dn{"Múi giờ"}
}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} và {1}"}
end{"{0} và {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"Hệ Anh"}
US{"Hệ Mỹ"}
metric{"Hệ mét"}
}
transformNames{
BGN{"BGN"}
Numeric{"Số"}
Tone{"Âm"}
UNGEGN{"UNGEGN"}
x-Accents{"Dấu"}
x-Fullwidth{"Độ rộng tối đa"}
x-Halfwidth{"Nửa độ rộng"}
x-Jamo{"Jamo"}
x-Pinyin{"Bính âm"}
x-Publishing{"Xuất bản"}
}
}