blob: af37bd2060edaf5144b8aff949fa8a4920e34993 [file] [log] [blame]
# ***************************************************************************
# *
# * Copyright (C) 2004-2015, International Business Machines
# * Corporation; Unicode, Inc.; and others. All Rights Reserved.
# *
# ***************************************************************************
# File: pl_pl_FONIPA.txt
# Generated from CLDR
#
:: NFC () ;
:: Lower () ;
$voiceless = [cfhkpst];
$vowel = [ aąeęioóuy ];
ch } i ç ;
ch x ;
ci } $vowel t \u0361 ɕ ;
ci t \u0361 ɕ i ;
cz t \u0361 ʂ ;
dzi } $vowel d \u0361 ʑ ;
dzi d \u0361 ʑ i ;
dz } $voiceless t \u0361 s ;
dz d \u0361 z ;
dź } $voiceless t \u0361 ɕ ;
dź d \u0361 ʑ ;
dż } $voiceless t \u0361 ʂ ;
dż d \u0361 ʐ ;
kw kf ;
krw krf ;
ni } $vowel ɲ ;
ni ɲ i ;
$voiceless { rz ʂ ;
rz } $voiceless ʂ ;
rz ʐ ;
sz ʂ ;
trw trf ;
tw tf ;
zi } $vowel ʑ ;
zi ʑ i ;
a a ;
ą } [bp] ɔm ;
ą } [kg] ɔŋ ;
ą } [cdt] ɔn ;
ą ɔ\u0303 ;
b } $voiceless p ;
b b ;
c t \u0361 s ;
ć t \u0361 ɕ ;
d } $voiceless t ;
d d ;
e ɛ ;
ę } [bp] ɛm ;
ę } [dt] ɛn ;
ę } [gk] ɛŋ ;
ę ɛ\u0303;
f f ;
g } $voiceless k ;
g ɡ ;
h } i ç ;
h x ;
i } $vowel ʲ ;
i i ;
j j ;
k } [bdzż] ɡ ;
k k ;
l } i ʎ ;
l l ;
ł w ;
m m ;
n n ;
ń ɲ ;
o ɔ ;
ó u ;
r r ;
si } $vowel ɕ ;
si ɕi ;
s s ;
ś ɕ ;
t t ;
u u ;
w } $voiceless f ;
w v ;
y ɨ ;
ź } $voiceless ɕ ;
ź ʑ ;
ż } $voiceless ʂ ;
ż ʐ ;
:: Null ;
tʐ tʂ ;
pʐ pʂ ;
xʐ xʂ ;
ʐt\u0361ʂ ʂt\u0361ʂ ;
b } [$] p ;
d \u0361 z } [$] t \u0361 s ; # rydz → rɨt\u0361s
d } [$] t ;
ɡ } [$] k ;
v } [$] f ;
ʐ } [$] ʂ ;
ʑ } [$] ɕ ;
z } [$] s ;