blob: 97900a7786eec924e3317750c75efe4ea9785f32 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/to.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/to.xml
*/
to{
Keys{
calendar{"tohi māhina"}
collation{"tohi hokohoko"}
currency{"paʻanga"}
}
Languages{
ab{"lea fakaʻapakasi"}
af{"lea fakaʻafilikana"}
am{"lea ʻameliki"}
ar{"lea fakaʻalepea"}
art{"lea faʻu"}
as{"lea ʻasamisi"}
ay{"lea ʻaimala"}
az{"lea fakaʻasapaisani"}
be{"lea fakapelelusi"}
bg{"lea fakapokalia"}
bn{"lea fakapengila"}
bo{"lea fakataipeti"}
bs{"lea fakaposinia"}
ca{"lea fakaketalani"}
cs{"lea fakaseki"}
cy{"lea fakauēlesi"}
da{"lea fakatenimaʻake"}
de{"lea fakasiamane"}
de_AT{"lea fakasiamani ʻaositulia"}
de_CH{"lea fakasiamani suitisālani ma'olunga"}
dv{"lea tivehi"}
dz{"lea fakaputeni"}
efi{"lea ʻefiki"}
el{"lea fakakalisi"}
en{"lea fakapālangi"}
en_AU{"lea fakapālangi ʻaositelēlia"}
en_CA{"lea fakapālangi kānata"}
en_GB{"lea fakapilitānia"}
en_US{"lea fakapālangi ʻamelika"}
eo{"lea fakaʻesipulanito"}
es{"lea fakasīpenisi"}
es_419{"lea fakasipēnisi lātini ʻamelika"}
es_ES{"lea fakasipēnisi ʻaipilieni"}
et{"lea fakaʻesitōnia"}
eu{"lea pasiki"}
fa{"lea fakapēsia"}
fi{"lea fakafinilani"}
fil{"lea fakafilipaini"}
fj{"lea fakafisi"}
fr{"lea fakafalanisē"}
fr_CA{"lea fakafalanisē kānata"}
fr_CH{"lea fakafalanisē suitisālani"}
ga{"lea fakaʻaelani"}
gil{"lea fakakilipasi"}
gl{"lea kalisieni"}
gn{"lea kualani"}
grc{"lea fakakalisimuʻa"}
gsw{"lea fakasiamani suitisālani"}
gu{"lea kutalati"}
ha{"lea hausa"}
haw{"lea fakahauaiʻi"}
he{"lea fakahepelū"}
hi{"lea fakahinitī"}
hr{"lea fakakuloisia"}
ht{"lea fakahaiti"}
hu{"lea fakahangakalia"}
hy{"lea fakaʻaminiume"}
id{"lea fakaʻinitōnesia"}
ig{"lea ʻikipō"}
is{"lea fakaʻaisilani"}
it{"lea fakaʻītali"}
ja{"lea fakasiapani"}
jv{"lea fakasava"}
ka{"lea fakasōsia"}
kk{"lea fakakasakiteni"}
km{"lea fakakemipōtia"}
kn{"lea kanata"}
ko{"lea fakakōlea"}
ks{"lea fakakesimia"}
ku{"lea kētisi"}
ky{"lea fakakekisiteni"}
la{"lea fakalatina"}
lah{"lea lanita"}
lb{"lea fakalakisimipeki"}
ln{"lea lingikala"}
lo{"lea fakalau"}
lt{"lea fakalifiuenia"}
lv{"lea fakalativia"}
mg{"lea fakamatakasika"}
mh{"lea fakamāsolo"}
mi{"lea fakamauli"}
mis{"lea kehekehe"}
mk{"lea fakamasitōnia"}
ml{"lea fakaʻinitia malāialemi"}
mn{"lea fakamongokōlia"}
mr{"lea malati"}
ms{"lea fakamalei"}
mt{"lea fakamolota"}
mul{"lea tuifio"}
my{"lea fakapema"}
na{"lea fakanaulu"}
nb{"lea fakanouei pokimali"}
nd{"lea netepele fakatokelau"}
ne{"lea fakanepali"}
niu{"lea fakaniuē"}
nl{"lea fakahōlani"}
nl_BE{"lea fakahōlani pelesiume"}
nn{"lea fakanouei nosiki"}
no{"lea fakanouē"}
nso{"lea sofo fakatokelau"}
ny{"lea sua"}
or{"lea fakaʻinitia ʻolāea"}
os{"lea ʻosetiki"}
pa{"lea punusapi"}
pl{"lea fakapōlani"}
ps{"lea pasito"}
pt{"lea fakapotukali"}
pt_BR{"lea fakapotukali-palāsili"}
pt_PT{"lea fakapotukali ʻaipilieni"}
qu{"lea kuetisa"}
rap{"lea fakalapanui"}
rar{"lea fakalalotonga"}
rm{"lea laito-lomēnia"}
rn{"lea luaniti"}
ro{"lea fakalōmenia"}
ru{"lea fakalūsia"}
rw{"lea fakaluanita"}
sa{"lea sanisukuliti"}
sco{"lea fakasikotilani"}
sd{"lea siniti"}
se{"lea sami fakatokelau"}
sg{"lea sango"}
sgn{"lea fakaʻilonga"}
sh{"lea sēpia-kuloisia"}
si{"lea fakaselengika"}
sk{"lea fakasolāvaki"}
sl{"lea fakasolovenia"}
sm{"lea fakahaʻamoa"}
sn{"lea sona"}
so{"lea fakasomali"}
sq{"lea fakaʻalapēnia"}
sr{"lea fakasēpia"}
ss{"lea fakasuasilani"}
st{"lea sofo fakatonga"}
su{"lea sanita"}
sv{"lea fakasueteni"}
sw{"lea suahile"}
swb{"lea fakakomolo"}
ta{"lea fakatemole"}
te{"lea fakaʻinitia teluku"}
tet{"lea fakatētamu"}
tg{"lea fakatetiki"}
th{"lea fakataileni"}
ti{"lea fakatikilina"}
tk{"lea tekimeni"}
tkl{"lea fakatokelau"}
tl{"lea fakatekaloka"}
tn{"lea suana"}
to{"lea fakatonga"}
tpi{"lea toki pisini"}
tr{"lea fakatoake"}
ts{"lea songa"}
tvl{"lea fakatūvalu"}
ty{"lea fakatahiti"}
ug{"lea fakaʻuika"}
uk{"lea fakaʻiukālia"}
und{"lea taʻeʻiloa"}
ur{"lea fakaʻetiu"}
uz{"lea fakaʻusipeki"}
ve{"lea fakavenitā"}
vi{"lea fakavietinemi"}
wo{"lea fakaʻuolofo"}
xh{"lea fakatōsa"}
yo{"lea fakaʻiōlupa"}
yue{"lea kenitēnisi"}
zh{"lea fakasiaina"}
zh_Hans{"lea fakasiaina fakangofua"}
zh_Hant{"lea fakasiaina tukufakaholo"}
zu{"lea fakasulu"}
zxx{"ʻikai ha lea"}
}
Scripts{
Arab{"tohinima fakaʻalepea"}
Armn{"tohinima fakaʻamīnia"}
Beng{"tohinima fakapengila"}
Bopo{"tohinima ongo fakasiaina"}
Brai{"tohinima laukonga ki he kui"}
Cyrl{"tohinima fakalūsia"}
Deva{"tohinima fakaʻinitia tēvanakali"}
Ethi{"tohinima fakaʻitiopea"}
Geor{"tohinima fakasōsia"}
Grek{"tohinima fakakalisi"}
Gujr{"tohinima fakaʻinitia kutalati"}
Guru{"tohinima fakapūnusapi"}
Hang{"tohinima fakakōlea hāngūlu"}
Hani{"tohinima fakasiaina"}
Hans{"tohinima fakasiaina fakafaingofua"}
Hant{"tohinima tukufakaholo fakasiaina"}
Hebr{"tohinima fakahepelū"}
Hira{"tohinima fakasiapani hilakana"}
Jpan{"tohinima fakasiapani"}
Kana{"tohinima fakasiapani katakana"}
Khmr{"tohinima fakakemipōtia"}
Knda{"tohinima fakaʻinitia kānatā"}
Kore{"tohinima fakakōlea"}
Laoo{"tohinima fakalau"}
Latn{"tohinima fakalatina"}
Mlym{"tohinima fakaʻinitia malāialemi"}
Mong{"tohinima fakamongokōlia"}
Mymr{"tohinima fakapema"}
Orya{"tohinima fakaʻinitia ʻolāea"}
Sinh{"tohinima fakaselengika"}
Taml{"tohinima fakatemole"}
Telu{"tohinima fakaʻinitia teluku"}
Thaa{"tohinima fakatāna"}
Thai{"tohinima fakataileni"}
Tibt{"tohinima fakataipeti"}
Zsym{"tohinima fakaʻilonga"}
Zxxx{"tohinima taʻetohitohiʻi"}
Zyyy{"tohinima fakatatau"}
Zzzz{"tohinima taʻeʻiloa"}
}
Types{
calendar{
buddhist{"fakaputa"}
chinese{"fakasiaina"}
gregorian{"fakakelekolia"}
hebrew{"fakahepelū"}
indian{"fakaʻinitia"}
islamic{"fakamohameti"}
islamic-civil{"fakamohameti-sivile"}
japanese{"fakasiapani"}
}
collation{
phonebook{"fika telefoni"}
traditional{"tukufakaholo"}
}
}
Version{"2.0.75.99"}
codePatterns{
language{"Lea: {0}"}
script{"Tohinima Fakaha: {0}"}
territory{"Feituʻu: {0}"}
}
}