blob: 638007425303ab5325b0d429eb01dec53f44125b [file] [log] [blame]
#--------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1999-2004, International Business Machines
# Corporation and others. All Rights Reserved.
#--------------------------------------------------------------------
Τι είναι το Unicode?
Η κωδικοσελίδα Unicode προτείνει έναν και μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα από το λογισμικό, ανεξάρτητα από την γλώσσα.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε τελική ανάλυση, χειρίζονται απλώς αριθμούς. Αποθηκεύουν γράμματα και άλλους χαρακτήρες αντιστοιχώντας στο καθένα τους από έναν αριθμό (ονομάζουμε μία τέτοια αντιστοιχία κωδικοσελίδα). Πριν την εφεύρεση του Unicode, υπήρχαν εκατοντάδες διαφορετικές κωδικοσελίδες. Λόγω περιορισμών μεγέθους όμως, σε καμία κωδικοσελίδα δεν χωρούσαν αρκετοί χαρακτήρες: λόγου χάριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων για να καλύψει όλες τις γλώσσες των χωρών-μελών της. Ακόμα και για μία και μόνη γλώσσα, όπως π.χ. τα Αγγλικά, μία κωδικοσελίδα δεν επαρκούσε για να καλύψει όλα τα γράμματα, σημεία στίξης και τεχνικά σύμβολα ευρείας χρήσης.
Εκτός αυτού, οι κωδικοσελίδες αυτές διαφωνούσαν μεταξύ τους. Έτσι, δύο κωδικοσελίδες μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό για δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, ή να χρησιμοποιούν διαφορετικούς αριθμούς για τον ίδιο χαρακτήρα. Κάθε υπολογιστής (και ιδίως εάν ήταν διακομιστής) έπρεπε να υποστηρίζει πλήθος διαφορετικών κωδικοσελίδων· ταυτόχρονα κάθε φορά που δεδομένα μεταφέρονταν μεταξύ διαφορετικών κωδικοσελίδων ή λειτουργικών συστημάτων, τα δεδομένα αυτά κινδύνευαν να αλλοιωθούν.
Το Unicode αλλάζει αυτή την κατάσταση!
Το Unicode προτείνει έναν μοναδικό αριθμό για κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα από το λογισμικό, ανεξάρτητα από την γλώσσα. Την κωδικοσελίδα Unicode έχουν ασπασθεί κορυφαίοι παράγοντες του χώρου των λογισμικών όπως οι: Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys και πολλοί άλλοι. Το Unicode απαιτούν πολλές σύγχρονες τυποποιήσεις όπως οι: XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, κ.λπ., και είναι η επίσημη μέθοδος εφαρμογής της τυποποίησης ISO/IEC 10646. Υποστηρίζεται από πολλά λειτουργικά συστήματα, όλους τους σύχρονους περιηγητές Διαδικτύου, και πολλά άλλα προϊόντα. Η εμφάνιση της κωδικοσελίδας Unicode, και η διαθεσιμότητα εργαλείων που να την υποστηρίζουν είναι από τις σημαντικότερες εξελίξεις της πρόσφατης τεχνολογίας λογισμικών.
Η ενσωμάτωση του Unicode σε εφαρμογές πελάτη-διακομιστή ή "multi-tiered" προσφέρει σημαντικές οικονομίες σε σχέση με τις ως τώρα υπάρχουσες κωδικοσελίδες. Χάρις στο Unicode ένα και μόνο προϊόν ή μία και μόνη τοποθεσία Διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με διάφορα λειτουργικά συστήματα, σε διάφορες γλώσσες και χώρες, χωρίς την ανάγκη επαναπρογραμματισμού. Γίνεται έτσι δυνατή η μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε πλήθος διαφορετικών συστημάτων δίχως κίνδυνο αλλοίωσης.
Σχετικά με το Κονσόρτιουμ Unicode
Tο Κονσόρτιουμ Unicode είναι ένας κοινωφελής οργανισμός· ιδρύθηκε για να αναπτύξει, να επεκτείνει και να μεταδώσει την χρήση της κωδικοσελίδας Unicode που καθορίζει την αναπαράσταση κειμένου σε σύγχρονα λογισμικά προϊόντα και τυποποιήσεις. Μεγάλος αριθμός εταιρειών και οργανισμών της διεθνούς βιομηχανίας υπολογιστών και λογισμικών είναι μέλη του Κονσόρτιουμ Unicode. Το Κονσόρτιουμ χρηματοδοτείται μόνο από τις συνδρομές των μελών του. Μέλος του κονσόρτιουμ Unicode μπορεί να γίνει οιοσδήποτε (οργανισμός, εταιρεία ή ιδιώτης, οπουδήποτε στον κόσμο) που να υποστηρίζει την κωδικοσελίδα Unicode και να επιθυμεί να συνδράμει στην επέκταση και στην εφαρμογή της.
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε τις εξής ιστοσελίδες: Γλωσσάρι, Δείγματα προϊόντων συμβατών με το Unicode, Τεχνική Εισαγωγή και Χρήσιμες πηγές πληροφοριών.
(ANCIENT)
ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν:
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ’ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ:
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,
νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο
ἤσθιον: αὐτὰρ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.
τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν.
*
ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,
οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν:
τὸν δ’ οἶον νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικὸς
νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψὼ δῖα θεάων
ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.
ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,
τῷ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι
εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι. θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος: δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.
*
ἀλλ’ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,
Αἰθίοπας τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,
οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος οἱ δ’ ἀνιόντος,
ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.
ἔνθ’ γ’ ἐτέρπετο δαιτὶ παρήμενος: οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἁθρόοι ἦσαν.
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:
μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο,
τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης:
τοῦ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα:
*
“ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται:
ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,
ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεί̈δαο
γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,
εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,
Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐύσκοπον ἀργεϊφόντην,
μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν:
ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεί̈δαο,
ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης.
ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο
πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων: νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτισεν.”
@SET [[[:Greek:]&[\u0370-\u03E1 \u03F0-\u03FF]] [\:-;?\u00B7\u037E\u0387]]