blob: 7cb9445f1ce6add5242c717a64c793f26a750a1d [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2011 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/yav.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/yav.xml
*/
yav{
AuxExemplarCharacters{"[g j q r x z]"}
ExemplarCharacters{
"[a á à â ǎ ā b c d e é è ɛ {ɛ\u0301} {ɛ\u0300} f h i í ì î ī k l m {mb} n {n"
"y} ŋ {ŋg} o ó ò ô ǒ ō ɔ {ɔ\u0301} {ɔ\u0300} p s t u ú ù û ǔ ū v w y]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E Ɛ F H I K L M N Ŋ O Ɔ P S T U V W Y]"}
LocaleScript{
"Latn",
}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤)"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
}
symbols{
decimal{","}
group{" "}
}
}
}
Version{"2.0.58.43"}
calendar{
gregorian{
AmPmMarkers{
"kiɛmɛ́ɛm",
"kisɛ́ndɛ",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/yyyy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
EEEd{"EEE d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"EEE d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"EEE d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"EEE d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQ{"Q y"}
yQQQ{"QQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"sd",
"md",
"mw",
"et",
"kl",
"fl",
"ss",
}
wide{
"sɔ́ndiɛ",
"móndie",
"muányáŋmóndie",
"metúkpíápɛ",
"kúpélimetúkpiapɛ",
"feléte",
"séselé",
}
}
stand-alone{
narrow{
"s",
"m",
"m",
"e",
"k",
"f",
"s",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"-J.C.",
"+J.C.",
}
wide{
"katikupíen Yésuse",
"ékélémkúnupíén n",
}
}
fields{
day{
dn{"puɔ́sɛ́"}
relative{
"-1"{"púyoó"}
"0"{"ínaan"}
"1"{"nakinyám"}
}
}
dayperiod{
dn{"kiɛmɛ́ɛm,kisɛ́ndɛ"}
}
era{
dn{"kipéŋén"}
}
hour{
dn{"kisikɛl,"}
}
minute{
dn{"minít"}
}
month{
dn{"oóli"}
}
second{
dn{"síkɛn"}
}
week{
dn{"sɔ́ndiɛ"}
}
weekday{
dn{"metúk mɔ́sɔ́ndiɛ"}
}
year{
dn{"yɔɔŋ"}
}
zone{
dn{"kinúki kisikɛl ɔ́ pitɔŋ"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"o.1",
"o.2",
"o.3",
"o.4",
"o.5",
"o.6",
"o.7",
"o.8",
"o.9",
"o.10",
"o.11",
"o.12",
}
wide{
"pikítíkítie, oólí ú kutúan",
"siɛyɛ́, oóli ú kándíɛ",
"ɔnsúmbɔl, oóli ú kátátúɛ",
"mesiŋ, oóli ú kénie",
"ensil, oóli ú kátánuɛ",
"ɔsɔn",
"efute",
"pisuyú",
"imɛŋ i puɔs",
"imɛŋ i putúk,oóli ú kátíɛ",
"makandikɛ",
"pilɔndɔ́",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
wide{
"ndátúɛ 1",
"ndátúɛ 2",
"ndátúɛ 3",
"ndátúɛ 4",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"»"}
alternateQuotationStart{"«"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
}