blob: 01e8ff87e388a74ad123adf48041b44bf0ec41ea [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2011 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/collation/my.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/collation/my.xml
*/
my{
Version{"2.0.51.23"}
collations{
standard{
Sequence{
" [normalization on ]"
"&ႌ<့<း<့း"
"&ာ<<ါ"
"&ဲ<ော<<ေါ<ော်<<ေါ်"
"&ဴ<ံ<ို<က္<<က်<ာက္<<ာက်<<ါက္<<ါက်<ိက္<<ိက်<ုက္<<ုက်<ေက္<<ေက်<ောက္<<ေ"
"ာက်<<ေါက္<<ေါက်<ိုက္<<ိုက်<ခ္<<ခ်<ာခ္<<ာခ်<<ါခ္<<ါခ်<ိခ္<<ိခ်<ုခ္<<ု"
"ခ်<ေခ္<<ေခ်<ောခ္<<ောခ်<<ေါခ္<<ေါခ်<ိုခ္<<ိုခ်<ဂ္<<ဂ်<ာဂ္<<ာဂ်<<ါဂ္<<"
"ါဂ်<ိဂ္<<ိဂ်<ုဂ္<<ုဂ်<ေဂ္<<ေဂ်<ောဂ္<<ောဂ်<<ေါဂ္<<ေါဂ်<ိုဂ္<<ိုဂ်<ဃ္<"
"<ဃ်<ာဃ္<<ာဃ်<<ါဃ္<<ါဃ်<ိဃ္<<ိဃ်<ုဃ္<<ုဃ်<ေဃ္<<ေဃ်<ောဃ္<<ောဃ်<<ေါဃ္<<"
"ေါဃ်<ိုဃ္<<ိုဃ်<င်္<<င်<ာင်္<<ာင်<<ါင်္<<ါင်<ိင်္<<ိင်<ုင်္<<ုင်<ေင်"
"္<<ေင်<ောင်္<<ောင်<<ေါင်္<<ေါင်<ိုင်္<<ိုင်<စ္<<စ်<ာစ္<<ာစ်<<ါစ္<<ါစ"
"်<ိစ္<<ိစ်<ုစ္<<ုစ်<ေစ္<<ေစ်<ောစ္<<ောစ်<<ေါစ္<<ေါစ်<ိုစ္<<ိုစ်<ဆ္<<ဆ"
"်<ာဆ္<<ာဆ်<<ါဆ္<<ါဆ်<ိဆ္<<ိဆ်<ုဆ္<<ုဆ်<ေဆ္<<ေဆ်<ောဆ္<<ောဆ်<<ေါဆ္<<ေါ"
"ဆ်<ိုဆ္<<ိုဆ်<ဇ္<<ဇ်<ာဇ္<<ာဇ်<<ါဇ္<<ါဇ်<ိဇ္<<ိဇ်<ုဇ္<<ုဇ်<ေဇ္<<ေဇ်<ေ"
"ာဇ္<<ောဇ်<<ေါဇ္<<ေါဇ်<ိုဇ္<<ိုဇ်<ဈ်<ာဈ်<<ါဈ်<ိဈ်<ုဈ်<ေဈ်<ောဈ်<<ေါဈ်<"
"ိုဈ်<ဉ္<<ဉ်<ာဉ္<<ာဉ်<<ါဉ္<<ါဉ်<ိဉ္<<ိဉ်<ုဉ္<<ုဉ်<ေဉ္<<ေဉ်<ောဉ္<<ောဉ်"
"<<ေါဉ္<<ေါဉ်<ိုဉ္<<ိုဉ်<ည္<<ည်<ာည္<<ာည်<<ါည္<<ါည်<ိည္<<ိည်<ုည္<<ုည်<"
"ေည္<<ေည်<ောည္<<ောည်<<ေါည္<<ေါည်<ိုည္<<ိုည်<ဋ္<<ဋ်<ာဋ္<<ာဋ်<<ါဋ္<<ါဋ်"
"<ိဋ္<<ိဋ်<ုဋ္<<ုဋ်<ေဋ္<<ေဋ်<ောဋ္<<ောဋ်<<ေါဋ္<<ေါဋ်<ိုဋ္<<ိုဋ်<ဌ္<<ဌ်"
"<ာဌ္<<ာဌ်<<ါဌ္<<ါဌ်<ိဌ္<<ိဌ်<ုဌ္<<ုဌ်<ေဌ္<<ေဌ်<ောဌ္<<ောဌ်<<ေါဌ္<<ေါဌ"
"်<ိုဌ္<<ိုဌ်<ဍ္<<ဍ်<ာဍ္<<ာဍ်<<ါဍ္<<ါဍ်<ိဍ္<<ိဍ်<ုဍ္<<ုဍ်<ေဍ္<<ေဍ်<ော"
"ဍ္<<ောဍ်<<ေါဍ္<<ေါဍ်<ိုဍ္<<ိုဍ်<ဎ္<<ဎ်<ာဎ္<<ာဎ်<<ါဎ္<<ါဎ်<ိဎ္<<ိဎ်<ု"
"ဎ္<<ုဎ်<ေဎ္<<ေဎ်<ောဎ္<<ောဎ်<<ေါဎ္<<ေါဎ်<ိုဎ္<<ိုဎ်<ဏ္<<ဏ်<ာဏ္<<ာဏ်<<"
"ါဏ္<<ါဏ်<ိဏ္<<ိဏ်<ုဏ္<<ုဏ်<ေဏ္<<ေဏ်<ောဏ္<<ောဏ်<<ေါဏ္<<ေါဏ်<ိုဏ္<<ိုဏ"
"်<တ္<<တ်<ာတ္<<ာတ်<<ါတ္<<ါတ်<ိတ္<<ိတ်<ုတ္<<ုတ်<ေတ္<<ေတ်<ောတ္<<ောတ်<<ေ"
"ါတ္<<ေါတ်<ိုတ္<<ိုတ်<ထ္<<ထ်<ာထ္<<ာထ်<<ါထ္<<ါထ်<ိထ္<<ိထ်<ုထ္<<ုထ်<ေထ္"
"<<ေထ်<ောထ္<<ောထ်<<ေါထ္<<ေါထ်<ိုထ္<<ိုထ်<ဒ္<<ဒ်<ာဒ္<<ာဒ်<<ါဒ္<<ါဒ်<ိဒ"
"္<<ိဒ်<ုဒ္<<ုဒ်<ေဒ္<<ေဒ်<ောဒ္<<ောဒ်<<ေါဒ္<<ေါဒ်<ိုဒ္<<ိုဒ်<ဓ္<<ဓ်<ာဓ"
"္<<ာဓ်<<ါဓ္<<ါဓ်<ိဓ္<<ိဓ်<ုဓ္<<ုဓ်<ေဓ္<<ေဓ်<ောဓ္<<ောဓ်<<ေါဓ္<<ေါဓ်<ိ"
"ုဓ္<<ိုဓ်<န္<<န်<ာန္<<ာန်<<ါန္<<ါန်<ိန္<<ိန်<ုန္<<ုန်<ေန္<<ေန်<ောန္<"
"<ောန်<<ေါန္<<ေါန်<ိုန္<<ိုန်<ပ္<<ပ်<ာပ္<<ာပ်<<ါပ္<<ါပ်<ိပ္<<ိပ်<ုပ္<"
"<ုပ်<ေပ္<<ေပ်<ောပ္<<ောပ်<<ေါပ္<<ေါပ်<ိုပ္<<ိုပ်<ဖ္<<ဖ်<ာဖ္<<ာဖ်<<ါဖ္"
"<<ါဖ်<ိဖ္<<ိဖ်<ုဖ္<<ုဖ်<ေဖ္<<ေဖ်<ောဖ္<<ောဖ်<<ေါဖ္<<ေါဖ်<ိုဖ္<<ိုဖ်<ဗ"
"္<<ဗ်<ာဗ္<<ာဗ်<<ါဗ္<<ါဗ်<ိဗ္<<ိဗ်<ုဗ္<<ုဗ်<ေဗ္<<ေဗ်<ောဗ္<<ောဗ်<<ေါဗ္"
"<<ေါဗ်<ိုဗ္<<ိုဗ်<ဘ္<<ဘ်<ာဘ္<<ာဘ်<<ါဘ္<<ါဘ်<ိဘ္<<ိဘ်<ုဘ္<<ုဘ်<ေဘ္<<ေ"
"ဘ်<ောဘ္<<ောဘ်<<ေါဘ္<<ေါဘ်<ိုဘ္<<ိုဘ်<မ္<<မ်<ာမ္<<ာမ်<<ါမ္<<ါမ်<ိမ္<<"
"ိမ်<ုမ္<<ုမ်<ေမ္<<ေမ်<ောမ္<<ောမ်<<ေါမ္<<ေါမ်<ိုမ္<<ိုမ်<ယ္<<ယ်<ာယ္<<"
"ာယ်<<ါယ္<<ါယ်<ိယ္<<ိယ်<ုယ္<<ုယ်<ေယ္<<ေယ်<ောယ္<<ောယ်<<ေါယ္<<ေါယ်<ိုယ္"
"<<ိုယ်<ရ္<<ရ်<ာရ္<<ာရ်<<ါရ္<<ါရ်<ိရ္<<ိရ်<ုရ္<<ုရ်<ေရ္<<ေရ်<ောရ္<<ော"
"ရ်<<ေါရ္<<ေါရ်<ိုရ္<<ိုရ်<လ္<<လ်<ာလ္<<ာလ်<<ါလ္<<ါလ်<ိလ္<<ိလ်<ုလ္<<ုလ"
"်<ေလ္<<ေလ်<ောလ္<<ောလ်<<ေါလ္<<ေါလ်<ိုလ္<<ိုလ်<ဝ်<ာဝ်<<ါဝ်<ိဝ်<ုဝ်<ေဝ်"
"<ောဝ်<<ေါဝ်<ိုဝ်<သ္<<သ်<ာသ္<<ာသ်<<ါသ္<<ါသ်<ိသ္<<ိသ်<ုသ္<<ုသ်<ေသ္<<ေသ"
"်<ောသ္<<ောသ်<<ေါသ္<<ေါသ်<ိုသ္<<ိုသ်<ဟ္<<ဟ်<ာဟ္<<ာဟ်<<ါဟ္<<ါဟ်<ိဟ္<<ိ"
"ဟ်<ုဟ္<<ုဟ်<ေဟ္<<ေဟ်<ောဟ္<<ောဟ်<<ေါဟ္<<ေါဟ်<ိုဟ္<<ိုဟ်<ဠ်<ာဠ်<<ါဠ်<ိ"
"ဠ်<ုဠ်<ေဠ်<ောဠ်<<ေါဠ်<ိုဠ်<အ်<ာအ်<<ါအ်<ိအ်<ုအ်<ေအ်<ောအ်<<ေါအ်<ိုအ်<ၞ"
"<ၟ<ျ<ြ<ၠ<ွ<ႂ<ှ<ျွ<ြွ<ျှ<ြှ<ွှ<ျွှ<ြွှ"
"&အိ<<<ဣ"
"&အီ<<<ဤ"
"&အု<<<ဥ"
"&အူ<<<ဦ"
"&အေ<<<ဧ<<<ဨ"
"&အော<<<ဩ"
"&အော်<<<ဪ"
"&ိမ်<ိံ<ိမ့်<ိံ့<ိမ်း<ိံး"
"&ုမ်<ုံ<ုမ့်<ုံ့<ုမ်း<ုံး"
"&အုံ<<<ဥုံ"
"&အိက္<<<ဣက္"
"&အိက်<<<ဣက်"
"&အုက္<<<ဥက္"
"&အုက်<<<ဥက်"
"&အေက္<<<ဧက္"
"&အေက်<<<ဧက်"
"&အောက္<<<ဩက္"
"&အောက်<<<ဩက်"
"&အောက္<<<ဩောက္"
"&အောက်<<<ဩောက်"
"&အိခ္<<<ဣခ္"
"&အိခ်<<<ဣခ်"
"&အုခ္<<<ဥခ္"
"&အုခ်<<<ဥခ်"
"&အေခ္<<<ဧခ္"
"&အေခ်<<<ဧခ်"
"&အောခ္<<<ဩခ္"
"&အောခ်<<<ဩခ်"
"&အောခ္<<<ဩောခ္"
"&အောခ်<<<ဩောခ်"
"&အိဂ္<<<ဣဂ္"
"&အိဂ်<<<ဣဂ်"
"&အုဂ္<<<ဥဂ္"
"&အုဂ်<<<ဥဂ်"
"&အေဂ္<<<ဧဂ္"
"&အေဂ်<<<ဧဂ်"
"&အောဂ္<<<ဩဂ္"
"&အောဂ်<<<ဩဂ်"
"&အောဂ္<<<ဩောဂ္"
"&အောဂ်<<<ဩောဂ်"
"&အိဃ္<<<ဣဃ္"
"&အိဃ်<<<ဣဃ်"
"&အုဃ္<<<ဥဃ္"
"&အုဃ်<<<ဥဃ်"
"&အေဃ္<<<ဧဃ္"
"&အေဃ်<<<ဧဃ်"
"&အောဃ္<<<ဩဃ္"
"&အောဃ်<<<ဩဃ်"
"&အောဃ္<<<ဩောဃ္"
"&အောဃ်<<<ဩောဃ်"
"&အိင္<<<ဣင္"
"&အိင်<<<ဣင်"
"&အုင္<<<ဥင္"
"&အုင်<<<ဥင်"
"&အေင္<<<ဧင္"
"&အေင်<<<ဧင်"
"&အောင္<<<ဩင္"
"&အောင်<<<ဩင်"
"&အောင္<<<ဩောင္"
"&အောင်<<<ဩောင်"
"&အိစ္<<<ဣစ္"
"&အိစ်<<<ဣစ်"
"&အုစ္<<<ဥစ္"
"&အုစ်<<<ဥစ်"
"&အေစ္<<<ဧစ္"
"&အေစ်<<<ဧစ်"
"&အောစ္<<<ဩစ္"
"&အောစ်<<<ဩစ်"
"&အောစ္<<<ဩောစ္"
"&အောစ်<<<ဩောစ်"
"&အိဆ္<<<ဣဆ္"
"&အိဆ်<<<ဣဆ်"
"&အုဆ္<<<ဥဆ္"
"&အုဆ်<<<ဥဆ်"
"&အေဆ္<<<ဧဆ္"
"&အေဆ်<<<ဧဆ်"
"&အောဆ္<<<ဩဆ္"
"&အောဆ်<<<ဩဆ်"
"&အောဆ္<<<ဩောဆ္"
"&အောဆ်<<<ဩောဆ်"
"&အိဇ္<<<ဣဇ္"
"&အိဇ်<<<ဣဇ်"
"&အုဇ္<<<ဥဇ္"
"&အုဇ်<<<ဥဇ်"
"&အေဇ္<<<ဧဇ္"
"&အေဇ်<<<ဧဇ်"
"&အောဇ္<<<ဩဇ္"
"&အောဇ်<<<ဩဇ်"
"&အောဇ္<<<ဩောဇ္"
"&အောဇ်<<<ဩောဇ်"
"&အိဉ္<<<ဣဉ္"
"&အိဉ်<<<ဣဉ်"
"&အုဉ္<<<ဥဉ္"
"&အုဉ်<<<ဥဉ်"
"&အေဉ္<<<ဧဉ္"
"&အေဉ်<<<ဧဉ်"
"&အောဉ္<<<ဩဉ္"
"&အောဉ်<<<ဩဉ်"
"&အောဉ္<<<ဩောဉ္"
"&အောဉ်<<<ဩောဉ်"
"&အိည္<<<ဣည္"
"&အိည်<<<ဣည်"
"&အုည္<<<ဥည္"
"&အုည်<<<ဥည်"
"&အေည္<<<ဧည္"
"&အေည်<<<ဧည်"
"&အောည္<<<ဩည္"
"&အောည်<<<ဩည်"
"&အောည္<<<ဩောည္"
"&အောည်<<<ဩောည်"
"&အိဋ္<<<ဣဋ္"
"&အိဋ်<<<ဣဋ်"
"&အုဋ္<<<ဥဋ္"
"&အုဋ်<<<ဥဋ်"
"&အေဋ္<<<ဧဋ္"
"&အေဋ်<<<ဧဋ်"
"&အောဋ္<<<ဩဋ္"
"&အောဋ်<<<ဩဋ်"
"&အောဋ္<<<ဩောဋ္"
"&အောဋ်<<<ဩောဋ်"
"&အိဌ္<<<ဣဌ္"
"&အိဌ်<<<ဣဌ်"
"&အုဌ္<<<ဥဌ္"
"&အုဌ်<<<ဥဌ်"
"&အေဌ္<<<ဧဌ္"
"&အေဌ်<<<ဧဌ်"
"&အောဌ္<<<ဩဌ္"
"&အောဌ်<<<ဩဌ်"
"&အောဌ္<<<ဩောဌ္"
"&အောဌ်<<<ဩောဌ်"
"&အိဍ္<<<ဣဍ္"
"&အိဍ်<<<ဣဍ်"
"&အုဍ္<<<ဥဍ္"
"&အုဍ်<<<ဥဍ်"
"&အေဍ္<<<ဧဍ္"
"&အေဍ်<<<ဧဍ်"
"&အောဍ္<<<ဩဍ္"
"&အောဍ်<<<ဩဍ်"
"&အောဍ္<<<ဩောဍ္"
"&အောဍ်<<<ဩောဍ်"
"&အိဎ္<<<ဣဎ္"
"&အိဎ်<<<ဣဎ်"
"&အုဎ္<<<ဥဎ္"
"&အုဎ်<<<ဥဎ်"
"&အေဎ္<<<ဧဎ္"
"&အေဎ်<<<ဧဎ်"
"&အောဎ္<<<ဩဎ္"
"&အောဎ်<<<ဩဎ်"
"&အောဎ္<<<ဩောဎ္"
"&အောဎ်<<<ဩောဎ်"
"&အိဏ္<<<ဣဏ္"
"&အိဏ်<<<ဣဏ်"
"&အုဏ္<<<ဥဏ္"
"&အုဏ်<<<ဥဏ်"
"&အေဏ္<<<ဧဏ္"
"&အေဏ်<<<ဧဏ်"
"&အောဏ္<<<ဩဏ္"
"&အောဏ်<<<ဩဏ်"
"&အောဏ္<<<ဩောဏ္"
"&အောဏ်<<<ဩောဏ်"
"&အိတ္<<<ဣတ္"
"&အိတ်<<<ဣတ်"
"&အုတ္<<<ဥတ္"
"&အုတ်<<<ဥတ်"
"&အေတ္<<<ဧတ္"
"&အေတ်<<<ဧတ်"
"&အောတ္<<<ဩတ္"
"&အောတ်<<<ဩတ်"
"&အောတ္<<<ဩောတ္"
"&အောတ်<<<ဩောတ်"
"&အိထ္<<<ဣထ္"
"&အိထ်<<<ဣထ်"
"&အုထ္<<<ဥထ္"
"&အုထ်<<<ဥထ်"
"&အေထ္<<<ဧထ္"
"&အေထ်<<<ဧထ်"
"&အောထ္<<<ဩထ္"
"&အောထ်<<<ဩထ်"
"&အောထ္<<<ဩောထ္"
"&အောထ်<<<ဩောထ်"
"&အိဒ္<<<ဣဒ္"
"&အိဒ်<<<ဣဒ်"
"&အုဒ္<<<ဥဒ္"
"&အုဒ်<<<ဥဒ်"
"&အေဒ္<<<ဧဒ္"
"&အေဒ်<<<ဧဒ်"
"&အောဒ္<<<ဩဒ္"
"&အောဒ်<<<ဩဒ်"
"&အောဒ္<<<ဩောဒ္"
"&အောဒ်<<<ဩောဒ်"
"&အိဓ္<<<ဣဓ္"
"&အိဓ်<<<ဣဓ်"
"&အုဓ္<<<ဥဓ္"
"&အုဓ်<<<ဥဓ်"
"&အေဓ္<<<ဧဓ္"
"&အေဓ်<<<ဧဓ်"
"&အောဓ္<<<ဩဓ္"
"&အောဓ်<<<ဩဓ်"
"&အောဓ္<<<ဩောဓ္"
"&အောဓ်<<<ဩောဓ်"
"&အိန္<<<ဣန္"
"&အိန်<<<ဣန်"
"&အုန္<<<ဥန္"
"&အုန်<<<ဥန်"
"&အေန္<<<ဧန္"
"&အေန်<<<ဧန်"
"&အောန္<<<ဩန္"
"&အောန်<<<ဩန်"
"&အောန္<<<ဩောန္"
"&အောန်<<<ဩောန်"
"&အိပ္<<<ဣပ္"
"&အိပ်<<<ဣပ်"
"&အုပ္<<<ဥပ္"
"&အုပ်<<<ဥပ်"
"&အေပ္<<<ဧပ္"
"&အေပ်<<<ဧပ်"
"&အောပ္<<<ဩပ္"
"&အောပ်<<<ဩပ်"
"&အောပ္<<<ဩောပ္"
"&အောပ်<<<ဩောပ်"
"&အိဖ္<<<ဣဖ္"
"&အိဖ်<<<ဣဖ်"
"&အုဖ္<<<ဥဖ္"
"&အုဖ်<<<ဥဖ်"
"&အေဖ္<<<ဧဖ္"
"&အေဖ်<<<ဧဖ်"
"&အောဖ္<<<ဩဖ္"
"&အောဖ်<<<ဩဖ်"
"&အောဖ္<<<ဩောဖ္"
"&အောဖ်<<<ဩောဖ်"
"&အိဗ္<<<ဣဗ္"
"&အိဗ်<<<ဣဗ်"
"&အုဗ္<<<ဥဗ္"
"&အုဗ်<<<ဥဗ်"
"&အေဗ္<<<ဧဗ္"
"&အေဗ်<<<ဧဗ်"
"&အောဗ္<<<ဩဗ္"
"&အောဗ်<<<ဩဗ်"
"&အောဗ္<<<ဩောဗ္"
"&အောဗ်<<<ဩောဗ်"
"&အိဘ္<<<ဣဘ္"
"&အိဘ်<<<ဣဘ်"
"&အုဘ္<<<ဥဘ္"
"&အုဘ်<<<ဥဘ်"
"&အေဘ္<<<ဧဘ္"
"&အေဘ်<<<ဧဘ်"
"&အောဘ္<<<ဩဘ္"
"&အောဘ်<<<ဩဘ်"
"&အောဘ္<<<ဩောဘ္"
"&အောဘ်<<<ဩောဘ်"
"&အိမ္<<<ဣမ္"
"&အိမ်<<<ဣမ်"
"&အုမ္<<<ဥမ္"
"&အုမ်<<<ဥမ်"
"&အေမ္<<<ဧမ္"
"&အေမ်<<<ဧမ်"
"&အောမ္<<<ဩမ္"
"&အောမ်<<<ဩမ်"
"&အောမ္<<<ဩောမ္"
"&အောမ်<<<ဩောမ်"
"&အိယ္<<<ဣယ္"
"&အိယ်<<<ဣယ်"
"&အုယ္<<<ဥယ္"
"&အုယ်<<<ဥယ်"
"&အေယ္<<<ဧယ္"
"&အေယ်<<<ဧယ်"
"&အောယ္<<<ဩယ္"
"&အောယ်<<<ဩယ်"
"&အောယ္<<<ဩောယ္"
"&အောယ်<<<ဩောယ်"
"&အိရ္<<<ဣရ္"
"&အိရ်<<<ဣရ်"
"&အုရ္<<<ဥရ္"
"&အုရ်<<<ဥရ်"
"&အေရ္<<<ဧရ္"
"&အေရ်<<<ဧရ်"
"&အောရ္<<<ဩရ္"
"&အောရ်<<<ဩရ်"
"&အောရ္<<<ဩောရ္"
"&အောရ်<<<ဩောရ်"
"&အိလ္<<<ဣလ္"
"&အိလ်<<<ဣလ်"
"&အုလ္<<<ဥလ္"
"&အုလ်<<<ဥလ်"
"&အေလ္<<<ဧလ္"
"&အေလ်<<<ဧလ်"
"&အောလ္<<<ဩလ္"
"&အောလ်<<<ဩလ်"
"&အောလ္<<<ဩောလ္"
"&အောလ်<<<ဩောလ်"
"&အိသ္<<<ဣသ္"
"&အိသ်<<<ဣသ်"
"&အုသ္<<<ဥသ္"
"&အုသ်<<<ဥသ်"
"&အေသ္<<<ဧသ္"
"&အေသ်<<<ဧသ်"
"&အောသ္<<<ဩသ္"
"&အောသ်<<<ဩသ်"
"&အောသ္<<<ဩောသ္"
"&အောသ်<<<ဩောသ်"
"&အိဟ္<<<ဣဟ္"
"&အိဟ်<<<ဣဟ်"
"&အုဟ္<<<ဥဟ္"
"&အုဟ်<<<ဥဟ်"
"&အေဟ္<<<ဧဟ္"
"&အေဟ်<<<ဧဟ်"
"&အောဟ္<<<ဩဟ္"
"&အောဟ်<<<ဩဟ်"
"&အောဟ္<<<ဩောဟ္"
"&အောဟ်<<<ဩောဟ်"
"&ောက်ကျ=ောက်ျ"
"&န်နုပ်=န်ုပ်"
"&ေသ္သ=ေဿ"
"&ိသ္သ=ိဿ"
"&ုသ္သ=ုဿ"
"&အိသ္သ<<<ဣဿ"
"&အုသ္သ<<<ဥဿ"
"&သ္သ=ဿ"
"&နှိုက်<<၌"
"&ရွေ့<<၍"
"&လည်းကောင်း<<၎င်း"
"&အိ<<၏"
"&လက်ယာ=လက်ျာ"
"&သမီ=သ္မီ"
"&ထမင်း=ထ္မင်း"
"&လက်ဘက်=လ္ဘက်"
}
Version{"2.0"}
}
}
}