blob: 8f2650dc94d540ea22718197219a00b9857ceb49 [file] [log] [blame]
=====
desc: Copyright 2003-2005 http://idnconnect.jdna.jp/testbed.html
namebase: <00ED>dn
nameutf8: ídn
namezone: xn--dn-mja
failzone1:
failzone2:
token: 25029153
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-1-1 Has one IDN
namebase: <00ED>dn
nameutf8: ídn
namezone: xn--dn-mja
failzone1:
failzone2:
token: 25029153
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-1-2 Has two IDNs
namebase: <00EB>x.<00ED>dn
nameutf8: ëx.ídn
namezone: xn--x-ega.xn--dn-mja
failzone1:
failzone2:
token: 02721141
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-2-1 Latin-1
namebase: <00E5><00FE><00E7>
nameutf8: åþç
namezone: xn--5cae2e
failzone1:
failzone2:
token: 41542620
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-2-2 Latin Extended A
namebase: <0103>b<0109>
nameutf8: ăbĉ
namezone: xn--b-rhat
failzone1:
failzone2:
token: 72238617
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-2-3 Latin Extended B
namebase: <0227><0180><0188>
nameutf8: ȧƀƈ
namezone: xn--lhaq98b
failzone1:
failzone2:
token: 48464361
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-2-4 Latin Extended Additional
namebase: <1E01><1E03><1E09>
nameutf8: ḁḃḉ
namezone: xn--2fges
failzone1:
failzone2:
token: 49301230
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-1 Han
namebase: <4E3F><4EBA><5C38>
nameutf8: 丿人尸
namezone: xn--xiqplj17a
failzone1:
failzone2:
token: 58367113
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-2 Hiragana
namebase: <304B><304C><304D>
nameutf8: かがき
namezone: xn--u8jcd
failzone1:
failzone2:
token: 57006197
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-3 Katakana
namebase: <30AB><30AC><30AD>
nameutf8: カガキ
namezone: xn--lckcd
failzone1:
failzone2:
token: 81826992
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-4 Hangul Jamo
namebase: <1100><1161><11A8>
nameutf8: 각
namezone: xn--p39a
failzone1: xn--ypd8qrh
failzone2:
token: 44228346
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-5 Hangul
namebase: <AC69><B4C6><C03A>
nameutf8: 걩듆쀺
namezone: xn--o69aq2nl0j
failzone1:
failzone2:
token: 79235608
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-6 Yi
namebase: <A00A><A020><A2B8>
nameutf8: ꀊꀠꊸ
namezone: xn--6l7arby7j
failzone1:
failzone2:
token: 99549720
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-7 Greek
namebase: <03B1><03B2><03B3>
nameutf8: αβγ
namezone: xn--mxacd
failzone1:
failzone2:
token: 83859912
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-8 Greek Extended
namebase: <1F02><1F26><1F55>
nameutf8: ἂἦὕ
namezone: xn--fng7dpg
failzone1:
failzone2:
token: 22501339
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-9 Cyrillic
namebase: <0430><0431><0432>
nameutf8: абв
namezone: xn--80acd
failzone1:
failzone2:
token: 98871751
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-10 Armeian
namebase: <0561><0562><0563>
nameutf8: Õ¡Õ¢Õ£
namezone: xn--y9acd
failzone1:
failzone2:
token: 23687015
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-3-11 Georgian
namebase: <10D0><10D1><10D2>
nameutf8: აბგ
namezone: xn--lodcd
failzone1:
failzone2:
token: 70499589
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-4-1 Symbols
namebase: <2221><21BA><2282>
nameutf8: ∡↺⊂
namezone: xn--b7gxomk
failzone1:
failzone2:
token: 24617638
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-1 Devanagari
namebase: <0915><0916><0917>
nameutf8: कखग
namezone: xn--11bcd
failzone1:
failzone2:
token: 18477223
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-2 Bengali
namebase: <0995><0996><0997>
nameutf8: কখগ
namezone: xn--p5bcd
failzone1:
failzone2:
token: 11477904
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-3 Gurmukhi
namebase: <0A15><0A16><0A17>
nameutf8: ਕਖਗ
namezone: xn--d9bcd
failzone1:
failzone2:
token: 71543506
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-4 Gujarati
namebase: <0A95><0A96><0A97>
nameutf8: કખગ
namezone: xn--0dccd
failzone1:
failzone2:
token: 75268760
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-5 Oriya
namebase: <0B15><0B16><0B17>
nameutf8: କଖଗ
namezone: xn--ohccd
failzone1:
failzone2:
token: 36079747
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-6 Tamil
namebase: <0B95><0B99><0B9A>
nameutf8: கஙச
namezone: xn--clcid
failzone1:
failzone2:
token: 39841446
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-7 Telugu
namebase: <0C15><0C16><0C17>
nameutf8: కఖగ
namezone: xn--zoccd
failzone1:
failzone2:
token: 34438808
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-8 Kannada
namebase: <0C95><0C96><0C97>
nameutf8: ಕಖಗ
namezone: xn--nsccd
failzone1:
failzone2:
token: 42303465
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-9 Malayalam
namebase: <0D15><0D16><0D17>
nameutf8: കഖഗ
namezone: xn--bwccd
failzone1:
failzone2:
token: 11813559
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-10 Sinhala
namebase: <0D9A><0D9B><0D9C>
nameutf8: කඛග
namezone: xn--3zccd
failzone1:
failzone2:
token: 89823209
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-11 Thai
namebase: <0E01><0E02><0E03>
nameutf8: กขฃ
namezone: xn--12ccd
failzone1:
failzone2:
token: 94992842
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-12 Lao
namebase: <0E81><0E82><0E84>
nameutf8: ກຂຄ
namezone: xn--p6ccg
failzone1:
failzone2:
token: 42424338
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-13 Tibetan
namebase: <0F40><0F41><0F42>
nameutf8: ཀཁག
namezone: xn--5cdcd
failzone1:
failzone2:
token: 26962778
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-14 Myanmar
namebase: <1000><1001><1002>
nameutf8: ကခဂ
namezone: xn--nidcd
failzone1:
failzone2:
token: 09824611
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-15 Khmer
namebase: <1780><1781><1782>
nameutf8: កខគ
namezone: xn--i2ecd
failzone1:
failzone2:
token: 48071156
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-5-16 Mongolian
namebase: <1820><1821><1822>
nameutf8: á  á ¡á ¢
namezone: xn--26ecd
failzone1:
failzone2:
token: 40131572
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-6-1 Arabic
namebase: <0627><0628><0629>
nameutf8: ابة
namezone: xn--mgbcd
failzone1:
failzone2:
token: 06414817
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-6-2 Hebrew
namebase: <05D0><05D1><05D2>
nameutf8: אבג
namezone: xn--4dbcd
failzone1:
failzone2:
token: 41996705
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-6-3 Syriac
namebase: <0710><0711><0712>
nameutf8: ܐܑܒ
namezone: xn--9mbcd
failzone1:
failzone2:
token: 77925080
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-7-1 ASCII and non-Latin
namebase: abc<30AB><30AC><30AD>
nameutf8: abcカガキ
namezone: xn--abc-mj4bfg
failzone1:
failzone2:
token: 14333380
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 1-7-2 Latin (non-ASCII) and non-Latin
namebase: <00E5><00FE><00E7><30AB><30AC><30AD>
nameutf8: åþçカガキ
namezone: xn--5cae2e328wfag
failzone1:
failzone2:
token: 00848299
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-3-1-1 If UseSTD3ASCIIRules: Includes ! before Nameprep
namebase: <00ED><0021>dn
nameutf8: í!dn
namezone:
failzone1: xn--!dn-qma
failzone2:
token: 89571181
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-1-2 If UseSTD3ASCIIRules: Includes $ before Nameprep
namebase: <00ED><0024>dn
nameutf8: í$dn
namezone:
failzone1: xn--$dn-qma
failzone2:
token: 06965937
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-1-3 If UseSTD3ASCIIRules: Includes + before Nameprep
namebase: <00ED><002B>dn
nameutf8: í+dn
namezone:
failzone1: xn--+dn-qma
failzone2:
token: 98967951
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-2-1 If UseSTD3ASCIIRules: Leading hyphen before Nameprep
namebase: <002D><00ED>1dn
nameutf8: -í1dn
namezone:
failzone1: xn---1dn-vpa
failzone2:
token: 65457100
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-2-2 If UseSTD3ASCIIRules: Trailing hyphen before Nameprep
namebase: <00ED>1dn<002D>
nameutf8: í1dn-
namezone:
failzone1: xn--1dn--upa
failzone2:
token: 85629714
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-3-1 If UseSTD3ASCIIRules: Gets a + after Nameprep
namebase: <00ED><FF0B>dn
nameutf8: í+dn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja0331x
failzone2:
token: 95236620
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-3-2 If UseSTD3ASCIIRules: Gets a = after Nameprep
namebase: <00ED><207C>dn
nameutf8: í⁼dn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja0343a
failzone2:
token: 04960664
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-4-1 If UseSTD3ASCIIRules: Leading hyphen after Nameprep
namebase: <FE63><00ED>2dn
nameutf8: ﹣í2dn
namezone:
failzone1: xn--2dn-qma32863a
failzone2: xn---2dn-vpa
token: 53512069
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-3-4-2 If UseSTD3ASCIIRules: Trailing hyphen after Nameprep
namebase: <00ED>2dn<FF0D>
nameutf8: í2dn-
namezone:
failzone1: xn--2dn-qma79363a
failzone2: xn--2dn--upa
token: 39938653
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-4-1 All-ASCII check, Latin
namebase: <00B9>1
nameutf8: ¹1
namezone: 11
failzone1:
failzone2:
token: 43611374
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-4-2 All-ASCII check, symbol
namebase: <2165>vi
nameutf8: Ⅵvi
namezone: vivi
failzone1:
failzone2:
token: 79939993
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-4-3 All-ASCII check, sharp S
namebase: <00DF>ss
nameutf8: ßss
namezone: ssss
failzone1:
failzone2:
token: 71292530
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-5-1 ACE prefix exists before Nameprep
namebase: xn--<00EF>dn
nameutf8: xn--ïdn
namezone:
failzone1: xn--xn--dn-sja
failzone2: xn--dn-sja
token: 32841515
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-5-2 ACE prefix appears after Nameprep
namebase: <2179>n--<00E4>dn
nameutf8: ⅹn--ädn
namezone:
failzone1: xn--xn--dn-uia
failzone2: xn--dn-uia
token: 52994631
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-8-1 Zero-length label after Nameprep
namebase: <00AD>
nameutf8:
namezone:
failzone1: xn--kba
failzone2: xn--
token: 18420037
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 2-9-1 U+3002 acts as a label separator
namebase: 3002-test<3002><00ED>dn
nameutf8: 3002-test。ídn
namezone: 3002-test.xn--dn-mja
failzone1: xn--3002-testdn-wcb2087m
failzone2:
token: 14217422
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-9-2 U+FF0E acts as a label separator
namebase: ff0e-test<FF0E><00ED>dn
nameutf8: ff0e-test.ídn
namezone: ff0e-test.xn--dn-mja
failzone1: xn--ff0e-testdn-wcb45865f
failzone2:
token: 94579179
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 2-9-3 U+FF61 acts as a label separator
namebase: ff61-test<FF61><00ED>dn
nameutf8: ff61-test。ídn
namezone: ff61-test.xn--dn-mja
failzone1: xn--ff61-testdn-wcb33975f
failzone2:
token: 27084042
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 3-2-1 Sharp S conversion; should display as m<00EB>ss
namebase: xn--m<00DF>-jma
nameutf8: xn--mß-jma
namezone: m<00EB>ss
failzone1:
failzone2:
token: 85142449
passfail: pass
type: tounicode
=====
desc: 3-3-1 Old prefix; should not display as Unicode;<icu> ICU will treat this as ASCII. This sequence is not explicitly prohibited by the RFC.</icu>
namebase: iesg--dn-mja
nameutf8: iesg--dn-mja
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 35996358
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-3-2 Old prefix; should not display as Unicode;<icu> ICU will treat this as ASCII. This sequence is not explicitly prohibited by the RFC.</icu>
namebase: iesgdn-mja
nameutf8: iesgdn-mja
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 13693467
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-3-3 Old prefix; should not display as Unicode;<icu> ICU will treat this as ASCII. This sequence is not explicitly prohibited by the RFC.</icu>
namebase: bq--dn-mja
nameutf8: bq--dn-mja
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 77049719
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-5-1 Non-ASCII code point before the last hyphen;\
should not display as Unicode
namebase: xn--d<00F1>-mja
nameutf8: xn--dñ-mja
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 53043171
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-5-2 Non-alphanumeric code point after the last hyphen;\
should not display as Unicode
namebase: xn--dn-mj+
nameutf8: xn--dn-mj+
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 24626494
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-5-3 Ends in the middle of an encoded delta value;\
should not display as Unicode
namebase: xn--dn-mj
nameutf8: xn--dn-mj
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 30921132
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-6-1 Nameprep -- prohibited character U+E000;\
should not display as Unicode
namebase: xn--e000dn-l704a
nameutf8: xn--e000dn-l704a
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 02359753
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-6-2 If using UseSTD3ASCIIRules, Step 3a -- leading hyphen; should not display as Unicode
namebase: xn---3dn-vpa
nameutf8: xn---3dn-vpa
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 99795165
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-6-3 If using UseSTD3ASCIIRules, Step 3b -- trailing hyphen; should not display as Unicode
namebase: xn--3dn--upa
nameutf8: xn--3dn--upa
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 86051717
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-6-4 Step 5 -- prefix exists; should not display as Unicode
namebase: xn--xn--dn-6va
nameutf8: xn--xn--dn-6va
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 02506789
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-7-1 Punycode was not necessary; should not display as Unicode
namebase: xn--idn-
nameutf8: xn--idn-
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 21675918
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-7-2 String did not go through Nameprep;\
should not display as Unicode
namebase: xn--dn-vga
nameutf8: xn--dn-vga
namezone:
failzone1:
failzone2:
token: 18832454
passfail: fail
type: tounicode
=====
desc: 3-8-1 Should show the Unicode <00E3>4dn
namebase: xn--4dn-lla
nameutf8: xn--4dn-lla
namezone: <00E3>4dn
failzone1:
failzone2:
token: 23377435
passfail: pass
type: tounicode
=====
desc: 4-1-1-1 00adout<00AD><00ED>dn ->\
00adout<00ED>dn
namebase: 00adout<00AD><00ED>dn
nameutf8: 00adout­ídn
namezone: xn--00adoutdn-m5a
failzone1: xn--00adoutdn-cna81e
failzone2:
token: 04299950
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-1-2 200dout<200D><00ED>dn ->\
200dout<00ED>dn
namebase: 200dout<200D><00ED>dn
nameutf8: 200dout‍ídn
namezone: xn--200doutdn-m5a
failzone1: xn--200doutdn-m5a1678f
failzone2:
token: 00643243
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-1 simplecap<0044><00ED>dn ->\
simplecap<0064><00ED>dn
namebase: simplecap<0044><00ED>dn
nameutf8: simplecapDídn
namezone: xn--simplecapddn-1fb
failzone1:
failzone2:
token: 36249795
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-2 latintogreek<00B5><00ED>dn ->\
latintogreek<03BC><00ED>dn
namebase: latintogreek<00B5><00ED>dn
nameutf8: latintogreekµídn
namezone: xn--latintogreekdn-cmb716i
failzone1: xn--latintogreekdn-cxa01g
failzone2:
token: 03117407
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-3 latinext<00C7><00ED>dn ->\
latinext<00E7><00ED>dn
namebase: latinext<00C7><00ED>dn
nameutf8: latinextÇídn
namezone: xn--latinextdn-v6a6e
failzone1: xn--latinextdn-twa07b
failzone2:
token: 10243505
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-4 sharps<00DF><00ED>dn ->\
sharpsss<00ED>dn
namebase: sharps<00DF><00ED>dn
nameutf8: sharpsßídn
namezone: xn--sharpsssdn-r8a
failzone1: xn--sharpsdn-vya4l
failzone2:
token: 84921656
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-5 turkishi<0130><00ED>dn ->\
turkishi<0069><0307><00ED>dn
namebase: turkishi<0130><00ED>dn
nameutf8: turkishiİídn
namezone: xn--turkishiidn-wcb701e
failzone1: xn--turkishidn-r8a71f
failzone2:
token: 02381730
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-6 exptwo<0149><00ED>dn ->\
exptwo<02BC><006E><00ED>dn
namebase: exptwo<0149><00ED>dn
nameutf8: exptwoʼnídn
namezone: xn--exptwondn-m5a502c
failzone1: xn--exptwodn-h2a33g
failzone2:
token: 10575203
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-7 addfold<03D2><00ED>dn ->\
addfold<03C5><00ED>dn
namebase: addfold<03D2><00ED>dn
nameutf8: addfoldϒídn
namezone: xn--addfolddn-m5a121f
failzone1: xn--addfolddn-m5a462f
failzone2:
token: 31493044
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-8 expthree<1F52><00ED>dn ->\
expthree<03C5><0313><0300><00ED>dn
namebase: expthree<1F52><00ED>dn
nameutf8: expthreeὒídn
namezone: xn--expthreedn-r8a5844g
failzone1:
failzone2:
token: 68144622
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-9 nonbmp<10400><00ED>dn ->\
nonbmp<10428><00ED>dn
namebase: nonbmp<10400><00ED>dn
nameutf8: nonbmp𐐀ídn
namezone: xn--nonbmpdn-h2a34747d
failzone1: xn--nonbmpdn-h2a37046d
failzone2:
token: 35393212
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-1-2-10 nonbmptoascii<1D400><00ED>dn ->\
nonbmptoasciia<00ED>dn
namebase: nonbmptoascii<1D400><00ED>dn
nameutf8: nonbmptoascii𝐀ídn
namezone: xn--nonbmptoasciiadn-msb
failzone1: xn--nonbmptoasciidn-hpb54112i
failzone2:
token: 78182502
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-1 regcomb<0065><0301><00ED>dn ->\
regcomb<00E9><00ED>dn
namebase: regcomb<0065><0301><00ED>dn
nameutf8: regcombéídn
namezone: xn--regcombdn-h4a8b
failzone1: xn--regcombedn-r8a794d
failzone2:
token: 87647045
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-2 combandcase<0045><0301><00ED>dn ->\
combandcase<00E9><00ED>dn
namebase: combandcase<0045><0301><00ED>dn
nameutf8: combandcaseÉídn
namezone: xn--combandcasedn-lhb4d
failzone1: xn--combandcaseedn-cmb526f
failzone2:
token: 61741185
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-3 adjcomb<00BA><0301><00ED>dn ->\
adjcomb<00F3><00ED>dn
namebase: adjcomb<00BA><0301><00ED>dn
nameutf8: adjcombº́ídn
namezone: xn--adjcombdn-m5a9d
failzone1: xn--adjcombdn-1qa57cp3r
failzone2:
token: 14828402
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-4 extcombo<0063><0301><00ED>dn ->\
extcombo<0107><00ED>dn
namebase: extcombo<0063><0301><00ED>dn
nameutf8: extcomboćídn
namezone: xn--extcombodn-r8a52a
failzone1: xn--extcombocdn-wcb920e
failzone2:
token: 26651277
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-5 doublediac1<0075><0308><0301><00ED>dn ->\
doublediac2<01D8><00ED>dn
namebase: doublediac1<0075><0308><0301><00ED>dn
nameutf8: doublediac1ǘídn
namezone: xn--doublediac1dn-6ib836a
failzone1: xn--doublediac1udn-cmb526fnd
failzone2:
token: 30175595
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-1-6 doublediac2<0075><0301><0308><00ED>dn ->\
doublediac2<01D8><00ED>dn
namebase: doublediac2<0075><0301><0308><00ED>dn
nameutf8: doublediac2ú̈ídn
namezone: xn--doublediac2dn-6ib8qs73a
failzone1: xn--doublediac2udn-cmb526fod
failzone2:
token: 35606109
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-2-2-1 newnorm<2F874><00ED>dn ->\
newnorm<5F33><00ED>dn should not become <5F53>
namebase: newnorm<2F874><00ED>dn
nameutf8: newnorm当ídn
namezone: xn--newnormdn-m5a7856x
failzone1: xn--newnormdn-m5a9396x
failzone2: xn--newnormdn-m5a9968x
token: 61901810
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 4-3-1 If UseSTD3ASCIIRules: Spacing; <icu> \u0020 is prohibited from the output only when UseSTD3ASCIIRules is set </icu>
namebase: <2000><00ED>dn
nameutf8:  ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja3392a
failzone2:
token: 13226878
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-2 Control
namebase: <06DD><00ED>dn-2
nameutf8: ۝ídn-2
namezone:
failzone1: xn--dn-2-upa332g
failzone2:
token: 09873312
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-3 Private use
namebase: <E005><00ED>dn
nameutf8: ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja1659t
failzone2:
token: 03937183
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-4 Private use, non-BMP
namebase: <F0005><00ED>dn
nameutf8: 󰀅ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja7922x
failzone2:
token: 78707823
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-5 Non-character
namebase: <FDDD><00ED>dn
nameutf8: ﷝ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja1210x
failzone2:
token: 44432178
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-6 Non-character, non-BMP
namebase: <1FFFE><00ED>dn
nameutf8: 🿾ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja7922x
failzone2:
token: 69142686
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-7 Surrogate points
namebase: <D805><00ED>dn
nameutf8: �ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja7922x
failzone2:
token: 05424571
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-8 Inappropriate for plain
namebase: <FFFA><00ED>dn
nameutf8: ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja5822x
failzone2:
token: 44825824
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-9 Inappropriate for canonical
namebase: <2FF5><00ED>dn
nameutf8: ⿵ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja3729b
failzone2:
token: 50926136
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-10 Change display simple
namebase: <206A><00ED>dn
nameutf8: ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja7533a
failzone2:
token: 57953313
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-11 Change display RTL
namebase: <200F><00ED>dn
nameutf8: ‏ídn
namezone:
failzone1: xn--dn-mja3992a
failzone2:
token: 30705279
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-3-12 Language tags
namebase: <E0001><E0045><E004E><0068><0069>idn
nameutf8: 󠀁󠁅󠁎hiidn
namezone:
failzone1: xn--hiidn-km43aaa
failzone2:
token: 44598039
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-1 Arabic RandALCat-LCat-RandALCat
namebase: <0628><006F><0638>
nameutf8: بoظ
namezone:
failzone1: xn--o-0mc3c
failzone2:
token: 78233053
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-2 Arabic RandALCat-RandALCat-other
namebase: <0628><0638><006F>
nameutf8: بظo
namezone:
failzone1: xn--o-0mc2c
failzone2:
token: 95299621
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-3 Arabic other-RandALCat-RandALCat
namebase: <006F><0628><0638>
nameutf8: oبظ
namezone:
failzone1: xn--o-1mc2c
failzone2:
token: 79807176
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-4 Hebrew RandALCat-LCat-RandALCat
namebase: <05D1><006F><05E1>
nameutf8: בoס
namezone:
failzone1: xn--o-1hc3c
failzone2:
token: 32229450
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-5 Hebrew RandALCat-RandALCat-other
namebase: <05D1><05E1><006F>
nameutf8: בסo
namezone:
failzone1: xn--o-1hc2c
failzone2:
token: 53213348
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 4-4-6 Hebrew other-RandALCat-RandALCat
namebase: <006F><05D1><05E1>
nameutf8: oבס
namezone:
failzone1: xn--o-2hc2c
failzone2:
token: 90835860
passfail: fail
type: toascii
=====
desc: 5-1-1 Unassigned in BMP; zone editors should reject
namebase: <0237><00ED>dn
nameutf8: ȷídn
namezone: xn--dn-mja33k
failzone1:
failzone2:
token: 83079602
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 5-1-2 Unassinged outside BMP; zone editors should reject
namebase: <10205><00ED>dn
nameutf8: 𐈅ídn
namezone: xn--dn-mja7734x
failzone1: xn--dn-mja7922x
failzone2:
token: 03682900
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 5-2-1 Newly assigned in BMP; zone editors should reject
namebase: <0234><00ED>dn
nameutf8: ȴídn
namezone: xn--dn-mja12k
failzone1:
failzone2:
token: 96637501
passfail: pass
type: toascii
=====
desc: 5-2-2 Newly assigned outside of BMP; zone editors should reject
namebase: <10005><00ED>dn
nameutf8: 𐀅ídn
namezone: xn--dn-mja9232x
failzone1: xn--dn-mja7922x
failzone2:
token: 95537699
passfail: pass
type: toascii