blob: e8fc2c0423a20f9c2ffd345f0366f95785373324 [file] [log] [blame]
# Copyright (C) 2018 and later: Unicode, Inc. and others.
# License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
Model: Thai_graphclust_model4_heavy
Embedding: grapheme_clusters_tf
Input: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Output: |ปฏิญญา|สากลว่า|ด้วย|สิทธิ|มนุ|ษย|ชน|
Input: คำปรารภ
Output: คำปราร|ภ|
Input: โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจำตัว
Output: |โดย|ที่|การ|ยอม|รับ|นับถือเกียรติ|ศักดิ์|ประจำ|ตัว|
Input: และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดา
Output: |และ|สิทธิ|เท่า|เทีย|มกัน|และ|โอน|มิได้|ของ|บรรดา|
Input: สมาชิก
Output: |สมาชิก|
Input: ทั้ง
Output: ทั้ง|
Input: หลายแห่งครอบครัว
Output: |หลาย|แห่ง|ครอบ|ครัว|
Input: มนุษย์เป็นหลักมูลเหตุแห่งอิสรภาพ
Output: ม|นุ|ษย์|เป็น|หลักมูล|เหตุแห่งอิ|สรภาพ|
Input: ความยุติธรรม
Output: |ความ|ยุติธรรม|
Input: และสันติภาพในโลก
Output: |และ|สันติภาพ|ใน|โลก|
Input: โดยที่การไม่นำพาและการเหยียดหยามต่อสิทธิมนุษยชน
Output: |โดย|ที่|การ|ไม่|นำ|พา|และ|การ|เหยียด|หยาม|ต่อ|สิทธิ|มนุ|ษย|ชน|
Input: ยังผลให้มีการหระทำอันป่าเถื่อน
Output: |ยังผล|ให้|มี|การ|หระทำ|อัน|ป่า|เถื่อน|
Input: ซี่งเป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง
Output: |ซี่ง|เป็น|การ|ละเมิดม|โนธรรม|ของ|มนุษย|ชาติ|อย่าง|ร้าย|แรง|
Input: และใต้
Output: |และ|ใต้|
Input: ได้
Output: |ได้|
Input: มีการประกาศว่า
Output: |มี|การ|ประกาศ|ว่า|
Input: ปณิธานสูงสุดของสามัญชนได้แก่ความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพในการพูด
Output: |ปณิธา|นสูงสุด|ของ|สามัญชน|ได้|แก่|ความ|ต้อง|การ|ให้|ม|นุษย์|มี|ชีวิต|อยู่|ใน|โลก|ด้วยอิ|สรภาพ|ใน|การ|พูด|
Input: และความเชื่อถือ
Output: |และ|ความ|เชื่อถือ|
Input: และอิสรภาพพ้นจากความหวาดกลัวและความต้องการ
Output: และอิ|สรภาพพ้น|จาก|ความ|หวาดกลัว|และ|ความ|ต้องการ|
Input: โดยที่เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย
Output: |โดย|ที่|เป็น|การ|จำเป็น|อย่าง|ยิ่งที่|สิทธิม|นุ|ษย|ชน|ควร|ได้|รับ|ความ|คุ้มครอง|โดย|หลักบัง|คับ|ของ|กฎหมา|ย|
Input: ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยู่ในบังคับให้หันเข้าหาการขบถขัดขืนต่อทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย
Output: |ถ้า|ไม่|ประสงค์|จะ|ให้|คน|ตก|อยู่|ใน|บังคับ|ให้|หั|นเข้า|หา|การ|ขบ|ถขัด|ขืน|ต่อ|ทรราช|และ|การ|กดขี่|เป็น|วิ|ถี|ทาง|สุดท้าย|
Input: โดยที่ประชากรแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักมูล
Output: |โดย|ที่|ประชากร|แห่ง|สหประชาชาติ|ได้|ยืนยัน|ไว้|ใน|กฎบัตร|ถึง|ความ|เชื่อมั่น|ใน|สิทธิ|มนุ|ษย|ชน|อัน|เป็น|หลักมูล|
Input: ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์และในสิทธิเท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง
Output: |ใน|เกียรติ|ศักดิ์|และ|คุณค่า|ของ|มนุษย์|และ|ใน|สิทธิ|เท่า|เทีย|มกัน|ของ|บรรดา|ชาย|และ|หญิง|
Input: และได้ตกลงใจที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม
Output: |และ|ได้|ตกลงใจ|ที่|จะ|ส่ง|เสริม|ความ|ก้าว|หน้าทาง|สังคม|
Input: และมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นด้วยในอิสรภาพ
Output: |และ|มาตรฐาน|แห่งชีวิต|ที่|ดี|ขึ้น|ด้วย|ในอิ|สรภาพ|
Input: อันกว้างขวางยิ่งขึ้น
Output: |อัน|กว้าง|ขวาง|ยิ่ง|ขึ้น|
Input: โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฎิญาณจะให้บรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการปฎิบัติตามทั่วสากลต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล
Output: |โดย|ที่|รัฐส|มา|ชิก|ต่าง|ปฎิญาณ|จะ|ให้|บรรลุ|ถึง|ซึ่ง|การ|ส่ง|เสริม|การ|เคา|รพ|และ|การ|ปฎิบัติ|ตา|มทั่วสาก|ล|ต่อ|สิทธิม|นุ|ษย|ชนและอิ|สรภาพ|หลักมูล|
Input: โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ
Output: |โดย|ร่วมมือ|กับ|สหประชาชาติ|
Input: โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิ
Output: |โดย|ที่|ความ|เข้าใจ|ร่วม|กัน|ใน|สิทธิ|
Input: และอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
Output: และอิ|สรภาพ|เหล่า|นี้|เป็น|สิ่ง|สำคัญ|อย่าง|ยิ่ง|
Input: เพื่อให้ปฏิญาณนี้สำเร็จผลเต็มบริบูรณ์
Output: |เพื่อ|ให้|ปฏิญาณ|นี้|สำเร็จผล|เต็ม|บริบูรณ์|
Input: ฉะนั้น
Output: ฉะนั้น|
Input: บัดนี้สมัชชาจึงประกาศว่า
Output: |บัด|นี้|สมัชชา|จึง|ประกาศ|ว่า|
Input: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
Output: |ปฏิญญา|สากลว่า|ด้วย|สิทธิ|มนุ|ษย|ชน|นี้|
Input: เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จสำหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย
Output: |เป็น|มาตรฐาน|ร่วม|กัน|แห่ง|ความ|สำเร็จ|สำหรับ|บรรดา|ประชากร|และ|ประชาชาติ|ทั้งหลา|ย|
Input: เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า
Output: |เพื่อจุดหมาย|ปลาย|ทาง|ที่|ว่า|
Input: เอกชนทุกคนและองค์การชองสังคมทุกองค์การ
Output: |เอกชน|ทุก|คน|และ|องค์การ|ชอง|สังคม|ทุกองค์การ|
Input: โดยการรำลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิจ
Output: |โดย|การ|รำลึก|ถึง|ปฏิญญานี้|เป็น|เนือง|นิ|จ|
Input: จะบากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษา
Output: |จะ|บาก|บั่น|พยายาม|ด้วย|การ|สอน|และ|ศึก|ษา|
Input: ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้
Output: |ใน|อัน|ที่|จะ|ส่ง|เสริม|การ|เคารพ|สิทธิ|และอิ|สรภาพ|เหล่า|นี้|
Input: และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Output: |และ|ด้วย|มาตรการ|อัน|ก้าว|หน้าทั้ง|ใน|ประเทศ|และ|ระหว่าง|ประเทศ|
Input: ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ
Output: |ใน|อัน|ที่|จะ|ให้|มี|การ|ยอม|รับ|นับถือ|
Input: และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจัง
Output: |และ|การ|ปฏิบัติตาม|โดย|สากล|และ|อย่าง|เป็นผล|จริง|จัง|
Input: ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
Output: ทั้ง|ใน|บรรดา|ประชาชน|ของ|รัฐส|มาชิก|ด้วย|กัน|เอง|
Input: และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใตัอำนาจของรัฐนั้น
Output: |และ|ใน|บรรดา|ประชาชน|ของ|ดินแดน|ที่|อยู่|ใตัอำนาจ|ของ|รัฐนั้น|
Input:
Output: |ๆ|