blob: d47ceea6590432d7b9f613031f563440f808594f [file] [log] [blame]
# Copyright (C) 2020 and later: Unicode, Inc. and others.
# License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
Note: model Thai_codepoints_exclusive_model5_heavy has been trained using an exclusive data set. However, if you like you can still test it by other types of data sets (not recommended).
Model: Thai_codepoints_exclusive_model5_heavy
Embedding: codepoints
Input: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
Output: |ปฏิญญา|สากลว่า|ด้วย|สิทธิ|มนุษย|ชน|
Input: คำปรารภ
Output: |คำ|ปรารภ|
Input: โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจำตัว
Output: |โดย|ที่|การ|ยอม|รับ|นับ|ถือ|เกียรติศักดิ์|ประจำ|ตัว|
Input: และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดา
Output: |และ|สิทธิ|เท่า|เทียม|กัน|และ|โอน|มิ|ได้|ของ|บรรดา|
Input: สมาชิก
Output: |สมา|ชิก|
Input: ทั้ง
Output: |ทั้ง|
Input: หลายแห่งครอบครัว
Output: |หลาย|แห่ง|ครอบครัว|
Input: มนุษย์เป็นหลักมูลเหตุแห่งอิสรภาพ
Output: |มนุษย์|เป็น|หลักมูล|เหตุ|แห่ง|อิสรภาพ|
Input: ความยุติธรรม
Output: |ความ|ยุติ|ธรรม|
Input: และสันติภาพในโลก
Output: |และ|สันติภาพ|ใน|โลก|
Input: โดยที่การไม่นำพาและการเหยียดหยามต่อสิทธิมนุษยชน
Output: |โดย|ที่|การ|ไม่|นำ|พา|และ|การ|เหยียด|หยาม|ต่อ|สิทธิ|มนุษยชน|
Input: ยังผลให้มีการหระทำอันป่าเถื่อน
Output: |ยัง|ผล|ให้|มี|การ|หระทำ|อัน|ป่า|เถื่อ|น|
Input: ซี่งเป็นการละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง
Output: |ซี่ง|เป็น|การ|ละเมิดมโนธรรม|ของ|มนุษยชาติ|อย่าง|ร้าย|แรง|
Input: และใต้
Output: |และ|ใต้|
Input: ได้
Output: |ได้|
Input: มีการประกาศว่า
Output: |มี|การ|ประกาศ|ว่า|
Input: ปณิธานสูงสุดของสามัญชนได้แก่ความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพในการพูด
Output: |ปณิธาน|สูงสุด|ของ|สามัญชน|ได้|แก่|ความ|ต้องการ|ให้|มนุษย์|มี|ชีวิต|อยู่|ใน|โลก|ด้วย|อิสรภาพ|ใน|การ|พูด|
Input: และความเชื่อถือ
Output: |และ|ความ|เชื่อถือ|
Input: และอิสรภาพพ้นจากความหวาดกลัวและความต้องการ
Output: |และ|อิสรภาพ|พ้น|จาก|ความ|หวาด|กลัว|และ|ความ|ต้องการ|
Input: โดยที่เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักบังคับของกฎหมาย
Output: |โดย|ที่|เป็น|การ|จำเป็น|อย่าง|ยิ่ง|ที่|สิทธิ|มนุษยชน|ควร|ได้|รับ|ความ|คุ้มครอง|โดย|หลัก|บังคับ|ของ|กฎหมาย|
Input: ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยู่ในบังคับให้หันเข้าหาการขบถขัดขืนต่อทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย
Output: |ถ้า|ไม่|ประสงค์|จะ|ให้|คน|ตก|อยู่|ใน|บังคับ|ให้|หัน|เข้า|หา|การ|ขบถ|ขัด|ขืน|ต่อทรราช|และ|การ|กด|ขี่|เป็น|วิถี|ทาง|สุด|ท้าย|
Input: โดยที่ประชากรแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักมูล
Output: |โดย|ที่|ประชากร|แห่ง|สหประชา|ชาติ|ได้|ยืน|ยัน|ไว้|ใน|กฎบัตร|ถึง|ความ|เชื่อมั่น|ใน|สิทธิ|มนุษยชน|อัน|เป็น|หลัก|มู|ล|
Input: ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์และในสิทธิเท่าเทียมกันของบรรดาชายและหญิง
Output: |ใน|เกียรติศักดิ์|และ|คุณค่า|ของ|มนุษย์|และ|ใน|สิทธิ|เท่า|เทียม|กัน|ของ|บรรดา|ชาย|และ|หญิง|
Input: และได้ตกลงใจที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคม
Output: |และ|ได้|ตก|ลงใจ|ที่|จะ|ส่ง|เสริม|ความ|ก้าว|หน้า|ทาง|สังคม|
Input: และมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นด้วยในอิสรภาพ
Output: |และ|มาตรฐาน|แห่ง|ชีวิต|ที่|ดี|ขึ้น|ด้วย|ใน|อิสรภาพ|
Input: อันกว้างขวางยิ่งขึ้น
Output: |อัน|กว้าง|ขวาง|ยิ่ง|ขึ้น|
Input: โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฎิญาณจะให้บรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและการปฎิบัติตามทั่วสากลต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล
Output: |โดย|ที่|รัฐสมา|ชิก|ต่าง|ปฎิญาณ|จะ|ให้|บรรลุ|ถึง|ซึ่ง|การ|ส่ง|เสริม|การ|เคารพ|และ|การ|ปฎิบัติ|ตาม|ทั่วสากล|ต่อ|สิทธิ|มนุษยชน|และ|อิสรภาพ|หลัก|มู|ล|
Input: โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ
Output: |โดย|ร่วม|มือ|กับ|สหประชา|ชาติ|
Input: โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิ
Output: |โดย|ที่|ความ|เข้าใจ|ร่วม|กัน|ใน|สิทธิ|
Input: และอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
Output: |และ|อิสรภาพ|เหล่า|นี้|เป็น|สิ่ง|สำคัญ|อย่าง|ยิ่ง|
Input: เพื่อให้ปฏิญาณนี้สำเร็จผลเต็มบริบูรณ์
Output: |เพื่อ|ให้|ปฏิญาณ|นี้|สำเร็จ|ผล|เต็ม|บริบูรณ์|
Input: ฉะนั้น
Output: |ฉะนั้น|
Input: บัดนี้สมัชชาจึงประกาศว่า
Output: |บัด|นี้|สมัชชา|จึง|ประกาศ|ว่า|
Input: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
Output: |ปฏิญญา|สากลว่า|ด้วย|สิทธิ|มนุษยชน|นี้|
Input: เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จสำหรับบรรดาประชากรและประชาชาติทั้งหลาย
Output: |เป็น|มาตรฐาน|ร่วม|กัน|แห่ง|ความ|สำเร็จ|สำหรับ|บรรดา|ประชากร|และ|ประชาชาติ|ทั้ง|หลาย|
Input: เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า
Output: |เพื่อ|จุดหมาย|ปลาย|ทาง|ที่|ว่า|
Input: เอกชนทุกคนและองค์การชองสังคมทุกองค์การ
Output: |เอกชน|ทุก|คน|และ|องค์|การ|ชอง|สังคม|ทุก|องค์|การ|
Input: โดยการรำลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิจ
Output: |โดย|การ|รำลึก|ถึง|ปฏิญญา|นี้|เป็น|เนือง|นิจ|
Input: จะบากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษา
Output: |จะ|บาก|บั่นพยายาม|ด้วย|การ|สอน|และ|ศึกษา|
Input: ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้
Output: |ใน|อัน|ที่|จะ|ส่ง|เสริม|การ|เคารพ|สิทธิ|และ|อิสรภาพ|เหล่า|นี้|
Input: และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
Output: |และ|ด้วย|มาตรการ|อัน|ก้าว|หน้า|ทั้ง|ใน|ประเทศ|และ|ระหว่าง|ประเทศ|
Input: ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ
Output: |ใน|อัน|ที่|จะ|ให้|มี|การ|ยอม|รับ|นับ|ถือ|
Input: และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผลจริงจัง
Output: |และ|การ|ปฏิบัติ|ตาม|โดย|สากล|และ|อย่าง|เป็น|ผล|จริง|จัง|
Input: ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
Output: |ทั้ง|ใน|บรรดา|ประชาชน|ของ|รัฐสมา|ชิก|ด้วย|กัน|เอง|
Input: และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใตัอำนาจของรัฐนั้น
Output: |และ|ใน|บรรดา|ประชาชน|ของ|ดิน|แดน|ที่|อยู่|ใตัอำนาจ|ของ|รัฐ|นั้น|
Input: ๆ
Output: |ๆ|