blob: 21a78211f6a1f1e23e058a9d02163ed97fae4d36 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
yo{
AuxExemplarCharacters{"[c q v x z]"}
ExemplarCharacters{
"[a á à b d e é è ẹ {ẹ\u0301} {ẹ\u0300} f g {gb} h i í ì j k l m ḿ {m\u0300} "
"n ń ǹ o ó ò ọ {ọ\u0301} {ọ\u0300} p r s ṣ t u ú ù w y]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- ‐ ‑ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) @ * / \\& # † ‡ ′ ″]"}
NumberElements{
latn{
miscPatterns{
atLeast{"≥{0}"}
range{"{0}–{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"¤#,##0.00;(¤#,##0.00)"}
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
other{"0 ẹgbẹ̀rún"}
}
10000{
other{"00 ẹgbẹ̀rún"}
}
100000{
other{"000 ẹgbẹ̀rún"}
}
1000000{
other{"0 mílíọ̀nù"}
}
10000000{
other{"00 mílíọ̀nù"}
}
100000000{
other{"000 mílíọ̀nù"}
}
1000000000{
other{"0 bilíọ̀nù"}
}
10000000000{
other{"00 bilíọ̀nù"}
}
100000000000{
other{"000 bilíọ̀nù"}
}
1000000000000{
other{"0 tiriliọ̀nù"}
}
10000000000000{
other{"00 tiriliọ̀nù"}
}
100000000000000{
other{"000 tiriliọ̀nù"}
}
}
}
symbols{
approximatelySign{"dáàṣì"}
decimal{"."}
exponential{"E"}
group{","}
infinity{"∞"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
other{"Mú {0} apá ọ̀tún"}
}
plural{
other{"Àwọn ọjọ́ {0}"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"H:mm:ss z",
"H:m:s",
"H:m",
"EEEE, d MM y G",
"d MM y G",
"d MM y G",
"dd/MM/y G",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'ní' {0}",
"{1} 'ní' {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"Hmmssz",
"Hms",
"Hm",
"GyMMEEEEd",
"GyMMd",
"GyMMd",
"GyMMdd",
}
availableFormats{
GyMd{"d/M/y GGGGG"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, M/d"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, MMM d"}
MMMMEd{"E, MMMM d"}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"M/d"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, M/d/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, MMM d, y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
intervalFormats{
fallback{"{0} – {1}"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"Àárọ̀",
"Ọ̀sán",
}
AmPmMarkersAbbr{
"Àárọ̀",
"Ọ̀sán",
}
AmPmMarkersNarrow{
"Àárọ̀",
"Ọ̀sán",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"H:mm:ss z",
"H:m:s",
"H:m",
"EEEE, d MMM y",
"d MMM y",
"d MM y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"Hmmssz",
"Hms",
"Hm",
"yMMMEEEEd",
"yMMMd",
"yMMd",
"yMd",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
E{"ccc"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"G y MMM"}
GyMMMEd{"G y MMM d, E"}
GyMMMd{"G y MMM d"}
GyMd{"d/M/y GGGGG"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss v"}
Hmv{"HH:mm v"}
M{"L"}
MEd{"E, d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"d MMM, E"}
MMMMEd{"d, MMMM E"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a v"}
hmv{"h:mm a v"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"d/M/y, E"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM , y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Àìk",
"Aj",
"Ìsẹ́g",
"Ọjọ́r",
"Ọjọ́b",
"Ẹt",
"Àbám",
}
narrow{
"À",
"A",
"Ì",
"Ọ",
"Ọ",
"Ẹ",
"À",
}
wide{
"Ọjọ́ Àìkú",
"Ọjọ́ Ajé",
"Ọjọ́ Ìsẹ́gun",
"Ọjọ́rú",
"Ọjọ́bọ",
"Ọjọ́ Ẹtì",
"Ọjọ́ Àbámẹ́ta",
}
}
stand-alone{
narrow{
"À",
"A",
"Ì",
"Ọ",
"Ọ",
"Ẹ",
"À",
}
wide{
"Àìkú",
"Ajé",
"Ìsẹ́gun",
"Ọjọ́rú",
"Ọjọ́bọ",
"Ẹtì",
"Àbámẹ́ta",
}
}
}
dayPeriod{
stand-alone{
abbreviated{
am{"Àárọ̀"}
pm{"Ọ̀sán"}
}
narrow{
am{"Àárọ̀"}
pm{"Ọ̀sán"}
}
wide{
am{"Àárọ̀"}
pm{"Ọ̀sán"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"BCE",
"AD",
}
abbreviated%variant{
"BCE",
"CE",
}
wide{
"Saju Kristi",
"Lehin Kristi",
}
wide%variant{
"Sáájú ìgbà mímọ̀",
"CE",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"MM–MM"}
}
MEd{
M{"MM-dd, E – MM-dd, E"}
d{"MM-dd, E – MM-dd, E"}
}
MMM{
M{"LLL–LLL"}
}
MMMEd{
M{"MMM d, E – MMM d, E"}
d{"MMM d, E – MMM d, E"}
}
MMMd{
M{"MMM d – MMM d"}
d{"MMM d–d"}
}
Md{
M{"MM-dd – MM-dd"}
d{"MM-dd – MM-dd"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} – {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM-y – MM-y"}
y{"y-MM – y-MM"}
}
yMEd{
M{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
d{"E, dd-MM-y – E dd-MM-y, E"}
y{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
}
yMMM{
M{"y MMM–MMM"}
y{"y MMM – y MMM"}
}
yMMMEd{
M{"MMM d, E – MMM d, E y"}
d{"MMM d, E – MMM d, E y"}
y{"y MMM d y, E – MMM d, E y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y"}
y{"MMMM – y MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"MMM d – MMM d y"}
d{"MMM d–d y"}
y{"y MMM d – y MMM d"}
}
yMd{
M{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
d{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
y{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"Ṣẹ́r",
"Èrèl",
"Ẹrẹ̀n",
"Ìgb",
"Ẹ̀bi",
"Òkú",
"Agẹ",
"Ògú",
"Owe",
"Ọ̀wà",
"Bél",
"Ọ̀pẹ",
}
narrow{
"S",
"È",
"Ẹ",
"Ì",
"Ẹ̀",
"Ò",
"A",
"Ò",
"O",
"Ọ̀",
"B",
"Ọ̀",
}
wide{
"Oṣù Ṣẹ́rẹ́",
"Oṣù Èrèlè",
"Oṣù Ẹrẹ̀nà",
"Oṣù Ìgbé",
"Oṣù Ẹ̀bibi",
"Oṣù Òkúdu",
"Oṣù Agẹmọ",
"Oṣù Ògún",
"Oṣù Owewe",
"Oṣù Ọ̀wàrà",
"Oṣù Bélú",
"Oṣù Ọ̀pẹ̀",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Ṣẹ́",
"Èr",
"Ẹr",
"Ìg",
"Ẹ̀b",
"Òk",
"Ag",
"Òg",
"Ow",
"Ọ̀w",
"Bé",
"Ọ̀p",
}
narrow{
"S",
"È",
"Ẹ",
"Ì",
"Ẹ̀",
"Ò",
"A",
"Ò",
"O",
"Ọ̀",
"B",
"Ọ̀",
}
wide{
"Ṣẹ́rẹ́",
"Èrèlè",
"Ẹrẹ̀nà",
"Ìgbé",
"Ẹ̀bibi",
"Òkúdu",
"Agẹmọ",
"Ògún",
"Owewe",
"Ọ̀wàrà",
"Bélú",
"Ọ̀pẹ̀",
}
}
}
quarters{
format{
narrow{
"kíní",
"Kejì",
"Kẹta",
"Kẹin",
}
wide{
"Ìdámẹ́rin kíní",
"Ìdámẹ́rin Kejì",
"Ìdámẹ́rin Kẹta",
"Ìdámẹ́rin Kẹrin",
}
}
stand-alone{
narrow{
"kí",
"Ke",
"Kẹt",
"Kẹr",
}
wide{
"Ìdámẹ́rin kíní",
"Ìdámẹ́rin Kejì",
"Ìdámẹ́rin Kẹta",
"Ìdámẹ́rin Kẹrin",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"Ọjọ́"}
relative{
"-1"{"Àná"}
"-2"{"íjẹta"}
"0"{"Òní"}
"1"{"Ọ̀la"}
"2"{"òtúùnla"}
}
}
dayOfYear{
dn{"Ọjọ́ inú ọdún"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"Ọjọ́ inú ọd."}
}
dayOfYear-short{
dn{"Ọjọ́ inú ọd."}
}
dayperiod{
dn{"Àárọ̀/ọ̀sán"}
}
era{
dn{"sáà"}
}
era-narrow{
dn{"Sáà"}
}
era-short{
dn{"sáà"}
}
hour{
dn{"Wákàtí"}
}
minute{
dn{"Ìsẹ́jú"}
}
month{
dn{"Osù"}
relative{
"-1"{"óṣù tó kọjá"}
"0"{"oṣù yìí"}
"1"{"óṣù tó ń bọ̀,"}
}
}
month-narrow{
dn{"Oṣù"}
}
quarter{
dn{"Ìdá mẹ́rin"}
}
quarter-narrow{
dn{"Ìdá mẹ́rin"}
}
second{
dn{"Ìsẹ́jú Ààyá"}
}
second-narrow{
dn{"Ìsẹ́jú Ààyá"}
}
second-short{
dn{"Ìsẹ́jú Ààyá"}
}
sun{
relative{
"-1"{"Ọjọ́ Àìkú tó kọjá"}
"0"{"Ọjọ́ Àìkú yìí"}
"1"{"Ọjọ́ Àìkú tó ń bọ̀"}
}
}
sun-narrow{
relativeTime{
future{
other{"Ọjọ́ Àíkú +{0}"}
}
}
}
week{
dn{"Ọ̀sẹ̀"}
relative{
"-1"{"ọ̀sẹ̀ tó kọjá"}
"0"{"ọ̀sẹ̀ yìí"}
"1"{"ọ́sẹ̀ tó ń bọ̀"}
}
relativePeriod{"ọ̀sẹ̀ ti {0}"}
}
week-short{
relativePeriod{"ọ̀sẹ̀ ti {0}"}
}
weekOfMonth{
dn{"Ọṣẹ̀ inú Oṣù"}
}
weekday{
dn{"Ọjọ́ tó wà láàárín ọ̀sẹ̀"}
}
weekday-narrow{
dn{"ọjọ́ inú ọṣẹ̀."}
}
weekday-short{
dn{"ọjọ́ inú ọṣẹ̀."}
}
weekdayOfMonth{
dn{"ọjọ́ ọṣẹ̀ inú oṣù"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"ọjọ́ ọṣẹ̀ inú oṣù"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"ọjọ́ ọṣẹ̀ inú oṣù"}
}
year{
dn{"Ọdún"}
relative{
"-1"{"Èṣín"}
"0"{"Ọdúnǹí"}
"1"{"Àmọ́dún"}
}
}
year-short{
relative{
"-1"{"Ọdún tó kọjá"}
"0"{"Ọdún yìí"}
"1"{"Ọdún tó ńbọ̀"}
}
}
zone{
dn{"Agbègbè àkókò"}
}
}
listPattern{
or{
middle{"{0}, {1}"}
}
standard{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì"}
US{"Orílẹ̀-Èdè Amẹ́ríkà"}
metric{"Mẹ́tíríìkì"}
}
}