blob: 0de6087eef2655c7e32376682be7a939fb0e00a5 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
yav{
AuxExemplarCharacters{"[g j q r x z]"}
ExemplarCharacters{
"[a á à â ǎ ā b c d e é è ɛ {ɛ\u0301} {ɛ\u0300} f h i í ì î ī k l m {mb} n {n"
"y} ŋ {ŋg} o ó ò ô ǒ ō ɔ {ɔ\u0301} {ɔ\u0300} p s t u ú ù û ǔ ū v w y]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E Ɛ F H I K L M N Ŋ O Ɔ P S T U V W Y]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[  \\- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤)"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
}
symbols{
decimal{","}
group{" "}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"kiɛmɛ́ɛm",
"kisɛ́ndɛ",
}
AmPmMarkersAbbr{
"kiɛmɛ́ɛm",
"kisɛ́ndɛ",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"sd",
"md",
"mw",
"et",
"kl",
"fl",
"ss",
}
wide{
"sɔ́ndiɛ",
"móndie",
"muányáŋmóndie",
"metúkpíápɛ",
"kúpélimetúkpiapɛ",
"feléte",
"séselé",
}
}
stand-alone{
narrow{
"s",
"m",
"m",
"e",
"k",
"f",
"s",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"k.Y.",
"+J.C.",
}
wide{
"katikupíen Yésuse",
"ékélémkúnupíén n",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"o.1",
"o.2",
"o.3",
"o.4",
"o.5",
"o.6",
"o.7",
"o.8",
"o.9",
"o.10",
"o.11",
"o.12",
}
wide{
"pikítíkítie, oólí ú kutúan",
"siɛyɛ́, oóli ú kándíɛ",
"ɔnsúmbɔl, oóli ú kátátúɛ",
"mesiŋ, oóli ú kénie",
"ensil, oóli ú kátánuɛ",
"ɔsɔn",
"efute",
"pisuyú",
"imɛŋ i puɔs",
"imɛŋ i putúk,oóli ú kátíɛ",
"makandikɛ",
"pilɔndɔ́",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
wide{
"ndátúɛ 1",
"ndátúɛ 2",
"ndátúɛ 3",
"ndátúɛ 4",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"»"}
alternateQuotationStart{"«"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"puɔ́sɛ́"}
relative{
"-1"{"púyoó"}
"0"{"ínaan"}
"1"{"nakinyám"}
}
}
dayperiod{
dn{"kiɛmɛ́ɛm,kisɛ́ndɛ"}
}
era{
dn{"kipéŋén"}
}
hour{
dn{"kisikɛl,"}
}
minute{
dn{"minít"}
}
month{
dn{"oóli"}
}
second{
dn{"síkɛn"}
}
week{
dn{"sɔ́ndiɛ"}
}
weekday{
dn{"metúk mɔ́sɔ́ndiɛ"}
}
year{
dn{"yɔɔŋ"}
}
zone{
dn{"kinúki kisikɛl ɔ́ pitɔŋ"}
}
}
}