blob: e37a39ceea1c79a6e461caf408990c160907d440 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
ksf{
AuxExemplarCharacters{"[q x]"}
ExemplarCharacters{
"[a á b c d e é ǝ {ǝ\u0301} ɛ {ɛ\u0301} f g h i í j k l m n ŋ o ó ɔ {ɔ\u0301}"
" p r s t u ú v w y z]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E Ǝ Ɛ F G H I J K L M N Ŋ O Ɔ P R S T U V W Y Z]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[  \\- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
}
symbols{
decimal{","}
group{" "}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"sárúwá",
"cɛɛ́nko",
}
AmPmMarkersAbbr{
"sárúwá",
"cɛɛ́nko",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"sɔ́n",
"lǝn",
"maa",
"mɛk",
"jǝǝ",
"júm",
"sam",
}
wide{
"sɔ́ndǝ",
"lǝndí",
"maadí",
"mɛkrɛdí",
"jǝǝdí",
"júmbá",
"samdí",
}
}
stand-alone{
narrow{
"s",
"l",
"m",
"m",
"j",
"j",
"s",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"d.Y.",
"k.Y.",
}
wide{
"di Yɛ́sus aká yálɛ",
"cámɛɛn kǝ kǝbɔpka Y",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ŋ1",
"ŋ2",
"ŋ3",
"ŋ4",
"ŋ5",
"ŋ6",
"ŋ7",
"ŋ8",
"ŋ9",
"ŋ10",
"ŋ11",
"ŋ12",
}
wide{
"ŋwíí a ntɔ́ntɔ",
"ŋwíí akǝ bɛ́ɛ",
"ŋwíí akǝ ráá",
"ŋwíí akǝ nin",
"ŋwíí akǝ táan",
"ŋwíí akǝ táafɔk",
"ŋwíí akǝ táabɛɛ",
"ŋwíí akǝ táaraa",
"ŋwíí akǝ táanin",
"ŋwíí akǝ ntɛk",
"ŋwíí akǝ ntɛk di bɔ́k",
"ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"i1",
"i2",
"i3",
"i4",
}
wide{
"id́ɛ́n kǝbǝk kǝ ntɔ́ntɔ́",
"idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝbɛ́ɛ",
"idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝráá",
"idɛ́n kǝbǝk kǝ kǝnin",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"Ŋwós"}
relative{
"-1"{"Rinkɔɔ́"}
"0"{"Gɛ́ɛnǝ"}
"1"{"Ridúrǝ́"}
}
}
dayperiod{
dn{"Sárúwá / Cɛɛ́nko"}
}
era{
dn{"Byámɛɛn"}
}
hour{
dn{"Cámɛɛn"}
}
minute{
dn{"Mǝnít"}
}
month{
dn{"Ŋwíí"}
}
second{
dn{"Háu"}
}
week{
dn{"Sɔ́ndǝ"}
}
weekday{
dn{"Mǝrú mǝ sɔ́ndǝ"}
}
year{
dn{"Bǝk"}
}
zone{
dn{"Wáas"}
}
}
}