blob: dc429f3ed9e0a0c72344c04e2b4b9d0dfabffc65 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
kn{
AuxExemplarCharacters{"[\u200C\u200D ೞ]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0}…{1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{
"[\u0CBC ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಌ ೡ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಂ ಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ "
"ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ಽ ಾ \u0CBF ೀ ು ೂ ೃ"
" ೄ \u0CC6 ೇ ೈ ೊ ೋ \u0CCC \u0CCD ೕ ೖ]"
}
ExemplarCharactersIndex{
"[ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಌ ೡ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ"
" ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ೞ]"
}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- ‑ , . % ‰ + 0೦ 1೧ 2೨ 3೩ 4೪ 5೫ 6೬ 7೭ 8೮ 9೯]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- ‐ ‑ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] @ * / \\& # ′ ″]"}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
knda{
patterns{
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
symbols{
decimal{"."}
exponential{"E"}
group{","}
infinity{"∞"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
latn{
miscPatterns{
approximately{"~{0}"}
atLeast{"{0}+"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}–{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"¤#,##0.00;(¤#,##0.00)"}
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"0 ಸಾವಿರ"}
other{"0 ಸಾವಿರ"}
}
10000{
one{"00 ಸಾವಿರ"}
other{"00 ಸಾವಿರ"}
}
100000{
one{"000 ಸಾವಿರ"}
other{"000 ಸಾವಿರ"}
}
1000000{
one{"0 ಮಿಲಿಯನ್"}
other{"0 ಮಿಲಿಯನ್"}
}
10000000{
one{"00 ಮಿಲಿಯನ್"}
other{"00 ಮಿಲಿಯನ್"}
}
100000000{
one{"000 ಮಿಲಿಯನ್"}
other{"000 ಮಿಲಿಯನ್"}
}
1000000000{
one{"0 ಬಿಲಿಯನ್"}
other{"0 ಬಿಲಿಯನ್"}
}
10000000000{
one{"00 ಬಿಲಿಯನ್"}
other{"00 ಬಿಲಿಯನ್"}
}
100000000000{
one{"000 ಬಿಲಿಯನ್"}
other{"000 ಬಿಲಿಯನ್"}
}
1000000000000{
one{"0 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
other{"0 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
}
10000000000000{
one{"00 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
other{"00 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
}
100000000000000{
one{"000 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
other{"000 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
one{"¤0ಸಾ"}
other{"¤0ಸಾ"}
}
10000{
one{"¤00ಸಾ"}
other{"¤00ಸಾ"}
}
100000{
one{"¤000ಸಾ"}
other{"¤000ಸಾ"}
}
1000000{
one{"¤0ಮಿ"}
other{"¤0ಮಿ"}
}
10000000{
one{"¤00ಮಿ"}
other{"¤00ಮಿ"}
}
100000000{
one{"¤000ಮಿ"}
other{"¤000ಮಿ"}
}
1000000000{
one{"¤0ಬಿ"}
other{"¤0ಬಿ"}
}
10000000000{
one{"¤00ಬಿ"}
other{"¤00ಬಿ"}
}
100000000000{
one{"¤000ಬಿ"}
other{"¤000ಬಿ"}
}
1000000000000{
one{"¤0ಟ್ರಿ"}
other{"¤0ಟ್ರಿ"}
}
10000000000000{
one{"¤00ಟ್ರಿ"}
other{"¤00ಟ್ರಿ"}
}
100000000000000{
one{"¤000ಟ್ರಿ"}
other{"¤000ಟ್ರಿ"}
}
}
decimalFormat{
1000{
one{"0ಸಾ"}
other{"0ಸಾ"}
}
10000{
one{"00ಸಾ"}
other{"00ಸಾ"}
}
100000{
one{"000ಸಾ"}
other{"000ಸಾ"}
}
1000000{
one{"0ಮಿ"}
other{"0ಮಿ"}
}
10000000{
one{"00ಮಿ"}
other{"00ಮಿ"}
}
100000000{
one{"000ಮಿ"}
other{"000ಮಿ"}
}
1000000000{
one{"0ಬಿ"}
other{"0ಬಿ"}
}
10000000000{
one{"00ಬಿ"}
other{"00ಬಿ"}
}
100000000000{
one{"000ಬಿ"}
other{"000ಬಿ"}
}
1000000000000{
one{"0ಟ್ರಿ"}
other{"0ಟ್ರಿ"}
}
10000000000000{
one{"00ಟ್ರಿ"}
other{"00ಟ್ರಿ"}
}
100000000000000{
one{"000ಟ್ರಿ"}
other{"000ಟ್ರಿ"}
}
}
}
symbols{
decimal{"."}
exponential{"E"}
group{","}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimalPairs{
case{
accusative{"ರಾಮನು {0} ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು"}
dative{"ರಾಮನು {0} ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದನು"}
genitive{"ರಾಮನು {0} ಮರದ ಬಳಿ ಹೋದನು"}
locative{"ರಾಮನು {0} ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದನು"}
nominative{"{0} ಮರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ"}
}
gender{
feminine{"{0} ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ"}
masculine{"{0} ಪುಲ್ಲಿಂಗ"}
neuter{"ಅದು {0} ಚಲಿಸುತ್ತದೆ"}
}
ordinal{
other{"{0}ನೇ ಬಲತಿರುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ."}
}
plural{
one{"{0} ದಿನ"}
other{"{0} ದಿನಗಳು"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
native{"knda"}
}
calendar{
buddhist{
eras{
abbreviated{
"BE",
}
narrow{
"BE",
}
wide{
"BE",
}
}
}
coptic{
eras{
abbreviated{
"ERA0",
"ERA1",
}
narrow{
"ERA0",
"ERA1",
}
wide{
"ERA0",
"ERA1",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಟೌಟ್",
"ಬಾಬಾ",
"ಹ್ಯಾಟರ್",
"ಕಿಯಾಹ್ಕ್",
"ತೋಬ",
"ಅಮ್‌ಶೀರ್",
"ಬರಮ್‌ಹಟ್",
"ಬರಾಮೌಡ",
"ಬ್ಯಾಷನ್ಸ್",
"ಪವೋನ",
"ಎಪೆಪ್",
"ಮೆಸ್ರಾ",
"ನಾಸಿ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ಟೌಟ್",
"ಬಾಬಾ",
"ಹ್ಯಾಟರ್",
"ಕಿಯಾಹ್ಕ್",
"ತೋಬ",
"ಅಮ್‌ಶೀರ್",
"ಬರಮ್‌ಹಟ್",
"ಬರಾಮೌಡ",
"ಬ್ಯಾಷನ್ಸ್",
"ಪವೋನ",
"ಎಪೆಪ್",
"ಮೆಸ್ರಾ",
"ನಾಸಿ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಟೌಟ್",
"ಬಾಬಾ",
"ಹ್ಯಾಟರ್",
"ಕಿಯಾಹ್ಕ್",
"ತೋಬ",
"ಅಮ್‌ಶೀರ್",
"ಬರಮ್‌ಹಟ್",
"ಬರಾಮೌಡ",
"ಬ್ಯಾಷನ್ಸ್",
"ಪವೋನ",
"ಎಪೆಪ್",
"ಮೆಸ್ರಾ",
"ನಾಸಿ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ಟೌಟ್",
"ಬಾಬಾ",
"ಹ್ಯಾಟರ್",
"ಕಿಯಾಹ್ಕ್",
"ತೋಬ",
"ಅಮ್‌ಶೀರ್",
"ಬರಮ್‌ಹಟ್",
"ಬರಾಮೌಡ",
"ಬ್ಯಾಷನ್ಸ್",
"ಪವೋನ",
"ಎಪೆಪ್",
"ಮೆಸ್ರಾ",
"ನಾಸಿ",
}
}
}
}
ethiopic{
eras{
abbreviated{
"ERA0",
"ERA1",
}
narrow{
"ERA0",
"ERA1",
}
wide{
"ERA0",
"ERA1",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಮೆಸ್ಕರೆಮ್",
"ಟೆಕೆಮ್ಟ್",
"ಹೆದರ್",
"ತೆಹ್‌ಸಾಸ್",
"ಟೆರ್",
"ಯೆಕಟಿಟ್",
"ಮೆಗಾಬಿಟ್",
"ಮೈಝಿಯಾ",
"ಜೆನ್‌ಬಾಟ್",
"ಸೆನೆ",
"ಹ್ಯಾಮ್ಲೆ",
"ನಿಹಾಸ್ಸೆ",
"ಪೆಗ್ಯುಮೆನ್",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ಮೆಸ್ಕರೆಮ್",
"ಟೆಕೆಮ್ಟ್",
"ಹೆದರ್",
"ತೆಹ್‌ಸಾಸ್",
"ಟೆರ್",
"ಯೆಕಟಿಟ್",
"ಮೆಗಾಬಿಟ್",
"ಮೈಝಿಯಾ",
"ಜೆನ್‌ಬಾಟ್",
"ಸೆನೆ",
"ಹ್ಯಾಮ್ಲೆ",
"ನಿಹಾಸ್ಸೆ",
"ಪೆಗ್ಯುಮೆನ್",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಮೆಸ್ಕರೆಮ್",
"ಟೆಕೆಮ್ಟ್",
"ಹೆದರ್",
"ತೆಹ್‌ಸಾಸ್",
"ಟೆರ್",
"ಯೆಕಟಿಟ್",
"ಮೆಗಾಬಿಟ್",
"ಮೈಝಿಯಾ",
"ಜೆನ್‌ಬಾಟ್",
"ಸೆನೆ",
"ಹ್ಯಾಮ್ಲೆ",
"ನಿಹಾಸ್ಸೆ",
"ಪೆಗ್ಯುಮೆನ್",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
wide{
"ಮೆಸ್ಕರೆಮ್",
"ಟೆಕೆಮ್ಟ್",
"ಹೆದರ್",
"ತೆಹ್‌ಸಾಸ್",
"ಟೆರ್",
"ಯೆಕಟಿಟ್",
"ಮೆಗಾಬಿಟ್",
"ಮೈಝಿಯಾ",
"ಜೆನ್‌ಬಾಟ್",
"ಸೆನೆ",
"ಹ್ಯಾಮ್ಲೆ",
"ನಿಹಾಸ್ಸೆ",
"ಪೆಗ್ಯುಮೆನ್",
}
}
}
}
generic{
DateTimePatterns{
"hh:mm:ss a zzzz",
"hh:mm:ss a z",
"hh:mm:ss a",
"hh:mm a",
"G y MMMM d, EEEE",
"G y MMMM d",
"G y MMM d",
"GGGGG y-MM-dd",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} {0}ದಲ್ಲಿ",
"{1} {0}ದಲ್ಲಿ",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"ahhmmsszzzz",
"ahhmmssz",
"ahhmmss",
"ahhmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"d E"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"G y MMM"}
GyMMMEd{"G y MMM d, E"}
GyMMMd{"G y MMM d"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"G y"}
yyyy{"G y"}
yyyyM{"M/y GGGGG"}
yyyyMEd{"GGGGG y-MM-dd, E"}
yyyyMM{"MM-y G"}
yyyyMMM{"G y MMM"}
yyyyMMMEd{"G y MMM d, E"}
yyyyMMMM{"G y MMMM"}
yyyyMMMd{"G y MMM d"}
yyyyMd{"GGGGG y-MM-dd"}
yyyyQQQ{"G y QQQ"}
yyyyQQQQ{"G y QQQQ"}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"d/M, E – d/M, E"}
d{"d/M, E – d/M, E"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"MMM d, E – MMM d, E"}
d{"MMM d, E – MMM d, E"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d –d MMM"}
}
Md{
M{"d/M – d/M"}
d{"d/M – d/M"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} – {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
yMEd{
M{"d/M/y, E – d/M/y G"}
d{"GGGGG y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
y{"d/M/y, E – d/M/y, E G"}
}
yMMM{
M{"G y MMM–MMM"}
y{"G y MMM – y MMM"}
}
yMMMEd{
M{"G y MMM d, E – MMM d, E"}
d{"G y MMM d, E – MMM d, E"}
y{"G y MMM d, E – y MMM d, E"}
}
yMMMM{
M{"G y MMMM–MMMM"}
y{"G y MMMM – y MMMM"}
}
yMMMd{
M{"G y MMM d – MMM d"}
d{"G y MMM d–d"}
y{"G y MMM d – y MMM d"}
}
yMd{
M{"d/M/y – d/M/y G"}
d{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
y{"d/M/y – d/M/y G"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ",
"ಅಪರಾಹ್ನ",
}
AmPmMarkersAbbr{
"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ",
"ಅಪರಾಹ್ನ",
}
AmPmMarkersNarrow{
"ಪೂ",
"ಅ",
}
DateTimePatterns{
"hh:mm:ss a zzzz",
"hh:mm:ss a z",
"hh:mm:ss a",
"hh:mm a",
"EEEE, MMMM d, y",
"MMMM d, y",
"MMM d, y",
"d/M/yy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"ahhmmsszzzz",
"ahhmmssz",
"ahhmmss",
"ahhmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yyMd",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"d E"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"G y MMM"}
GyMMMEd{"G y MMM d, E"}
GyMMMd{"G y MMM d"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss v"}
Hmv{"HH:mm v"}
M{"L"}
MEd{"d/M, E"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMW{
one{"'week' W 'of' MMMM"}
other{"'week' W 'of' MMMM"}
}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"MMM d"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a v"}
hmv{"h:mm a v"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, M/d/y"}
yMM{"MM-y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, MMM d, y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"MMM d,y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
yw{
one{"'week' w 'of' Y"}
other{"'week' w 'of' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"ಭಾನು",
"ಸೋಮ",
"ಮಂಗಳ",
"ಬುಧ",
"ಗುರು",
"ಶುಕ್ರ",
"ಶನಿ",
}
narrow{
"ಭಾ",
"ಸೋ",
"ಮಂ",
"ಬು",
"ಗು",
"ಶು",
"ಶ",
}
short{
"ಭಾನು",
"ಸೋಮ",
"ಮಂಗಳ",
"ಬುಧ",
"ಗುರು",
"ಶುಕ್ರ",
"ಶನಿ",
}
wide{
"ಭಾನುವಾರ",
"ಸೋಮವಾರ",
"ಮಂಗಳವಾರ",
"ಬುಧವಾರ",
"ಗುರುವಾರ",
"ಶುಕ್ರವಾರ",
"ಶನಿವಾರ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಭಾನು",
"ಸೋಮ",
"ಮಂಗಳ",
"ಬುಧ",
"ಗುರು",
"ಶುಕ್ರ",
"ಶನಿ",
}
narrow{
"ಭಾ",
"ಸೋ",
"ಮಂ",
"ಬು",
"ಗು",
"ಶು",
"ಶ",
}
short{
"ಭಾನು",
"ಸೋಮ",
"ಮಂಗಳ",
"ಬುಧ",
"ಗುರು",
"ಶುಕ್ರ",
"ಶನಿ",
}
wide{
"ಭಾನುವಾರ",
"ಸೋಮವಾರ",
"ಮಂಗಳವಾರ",
"ಬುಧವಾರ",
"ಗುರುವಾರ",
"ಶುಕ್ರವಾರ",
"ಶನಿವಾರ",
}
}
}
dayPeriod{
format{
abbreviated{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
}
narrow{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
}
wide{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
}
}
stand-alone{
abbreviated{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
am{"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
pm{"ಅಪರಾಹ್ನ"}
}
narrow{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
am{"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
pm{"ಅಪರಾಹ್ನ"}
}
wide{
afternoon1{"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ"}
am{"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ"}
evening1{"ಸಂಜೆ"}
midnight{"ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ"}
morning1{"ಬೆಳಗ್ಗೆ"}
night1{"ರಾತ್ರಿ"}
pm{"ಅಪರಾಹ್ನ"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"ಕ್ರಿ.ಪೂ",
"ಕ್ರಿ.ಶ",
}
abbreviated%variant{
"ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಕಾಲ",
"ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಕ",
}
wide{
"ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ",
"ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ",
}
wide%variant{
"ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಕಾಲ",
"ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಕ",
}
}
intervalFormats{
Bh{
B{"h B – h B"}
h{"h–h B"}
}
Bhm{
B{"h:mm B – h:mm B"}
h{"h:mm–h:mm B"}
m{"h:mm–h:mm B"}
}
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm – HH:mm"}
m{"HH:mm – HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm – HH:mm v"}
m{"HH:mm – HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH – HH v"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E, M/d – E, M/d"}
d{"E, M/d – E, M/d"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"MMM d, E – MMM d, E"}
d{"MMM d, E – MMM d, E"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"MMM d – d"}
}
Md{
M{"M/d – M/d"}
d{"M/d – M/d"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} – {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm – h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm – h:mm a v"}
m{"h:mm – h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"M/y – M/y"}
y{"M/y – M/y"}
}
yMEd{
M{"E, M/d/y – E, M/d/y"}
d{"d/M/y,E – d/M/y,E,"}
y{"E, M/d/y – E, M/d/y"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y"}
y{"MMM y – MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, MMM d – E, MMMM d, y"}
d{"E, MMM d – E, MMM d,y"}
y{"d MMM, y E – d MMM, y E"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM, y"}
d{"MMM d–d,y"}
y{"d, MMM, y – d, MMM, y"}
}
yMd{
M{"M/d/y – M/d/y"}
d{"M/d/y – M/d/y"}
y{"M/d/y – M/d/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಜನವರಿ",
"ಫೆಬ್ರವರಿ",
"ಮಾರ್ಚ್",
"ಏಪ್ರಿ",
"ಮೇ",
"ಜೂನ್",
"ಜುಲೈ",
"ಆಗ",
"ಸೆಪ್ಟೆಂ",
"ಅಕ್ಟೋ",
"ನವೆಂ",
"ಡಿಸೆಂ",
}
narrow{
"ಜ",
"ಫೆ",
"ಮಾ",
"ಏ",
"ಮೇ",
"ಜೂ",
"ಜು",
"ಆ",
"ಸೆ",
"ಅ",
"ನ",
"ಡಿ",
}
wide{
"ಜನವರಿ",
"ಫೆಬ್ರವರಿ",
"ಮಾರ್ಚ್",
"ಏಪ್ರಿಲ್",
"ಮೇ",
"ಜೂನ್",
"ಜುಲೈ",
"ಆಗಸ್ಟ್",
"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್",
"ಅಕ್ಟೋಬರ್",
"ನವೆಂಬರ್",
"ಡಿಸೆಂಬರ್",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಜನ",
"ಫೆಬ್ರ",
"ಮಾರ್ಚ್",
"ಏಪ್ರಿ",
"ಮೇ",
"ಜೂನ್",
"ಜುಲೈ",
"ಆಗ",
"ಸೆಪ್ಟೆಂ",
"ಅಕ್ಟೋ",
"ನವೆಂ",
"ಡಿಸೆಂ",
}
narrow{
"ಜ",
"ಫೆ",
"ಮಾ",
"ಏ",
"ಮೇ",
"ಜೂ",
"ಜು",
"ಆ",
"ಸೆ",
"ಅ",
"ನ",
"ಡಿ",
}
wide{
"ಜನವರಿ",
"ಫೆಬ್ರವರಿ",
"ಮಾರ್ಚ್",
"ಏಪ್ರಿಲ್",
"ಮೇ",
"ಜೂನ್",
"ಜುಲೈ",
"ಆಗಸ್ಟ್",
"ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್",
"ಅಕ್ಟೋಬರ್",
"ನವೆಂಬರ್",
"ಡಿಸೆಂಬರ್",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"ತ್ರೈ 1",
"ತ್ರೈ 2",
"ತ್ರೈ 3",
"ತ್ರೈ 4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ತ್ರೈ 1",
"ತ್ರೈ 2",
"ತ್ರೈ 3",
"ತ್ರೈ 4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
"4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ",
}
}
}
}
hebrew{
eras{
abbreviated{
"AM",
}
narrow{
"AM",
}
wide{
"AM",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಟಿಶ್ರಿ",
"ಹೆಶ್‌ವಾನ್",
"ಕಿಸ್ಲೆವ್",
"ಟೆವೆಟ್",
"ಶೆವತ್",
"ಅದಾರ್ I",
"ಅದಾರ್",
"ನಿಸಾನ್",
"ಇಯರ್",
"ಸಿವನ್",
"ತಮುಜ್",
"ಎವಿ",
"ಎಲುಲ್",
"ಅದಾರ್ II",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"7",
}
wide{
"ಟಿಶ್ರಿ",
"ಹೆಶ್‌ವಾನ್",
"ಕಿಸ್ಲೆವ್",
"ಟೆವೆಟ್",
"ಶೆವತ್",
"ಅದಾರ್ I",
"ಅದಾರ್",
"ನಿಸಾನ್",
"ಇಯರ್",
"ಸಿವನ್",
"ತಮುಜ್",
"ಎವಿ",
"ಎಲುಲ್",
"ಅದಾರ್ II",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಟಿಶ್ರಿ",
"ಹೆಶ್‌ವಾನ್",
"ಕಿಸ್ಲೆವ್",
"ಟೆವೆಟ್",
"ಶೆವತ್",
"ಅದಾರ್ I",
"ಅದಾರ್",
"ನಿಸಾನ್",
"ಇಯರ್",
"ಸಿವನ್",
"ತಮುಜ್",
"ಎವಿ",
"ಎಲುಲ್",
"ಅದಾರ್ II",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
"7",
}
wide{
"ಟಿಶ್ರಿ",
"ಹೆಶ್‌ವಾನ್",
"ಕಿಸ್ಲೆವ್",
"ಟೆವೆಟ್",
"ಶೆವತ್",
"ಅದಾರ್ I",
"ಅದಾರ್",
"ನಿಸಾನ್",
"ಇಯರ್",
"ಸಿವನ್",
"ತಮುಜ್",
"ಎವಿ",
"ಎಲುಲ್",
"ಅದಾರ್ II",
}
}
}
}
indian{
eras{
abbreviated{
"ಶಕ",
}
narrow{
"ಶಕ",
}
wide{
"ಶಕ",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಚೈತ್ರ",
"ವೈಶಾಖ",
"ಜ್ಯೇಷ್ಠ",
"ಆಶಾಢ",
"ಶ್ರಾವಣ",
"ಭಾದ್ರ",
"ಆಶ್ವೀನ",
"ಕಾರ್ತೀಕ",
"ಅಗ್ರಹಯಾನ",
"ಪುಷ್ಯ",
"ಮಾಘ",
"ಫಾಲ್ಗುಣ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಚೈತ್ರ",
"ವೈಶಾಖ",
"ಜ್ಯೇಷ್ಠ",
"ಆಶಾಢ",
"ಶ್ರಾವಣ",
"ಭಾದ್ರ",
"ಆಶ್ವೀನ",
"ಕಾರ್ತೀಕ",
"ಅಗ್ರಹಯಾನ",
"ಪುಷ್ಯ",
"ಮಾಘ",
"ಫಾಲ್ಗುಣ",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಚೈತ್ರ",
"ವೈಶಾಖ",
"ಜ್ಯೇಷ್ಠ",
"ಆಶಾಢ",
"ಶ್ರಾವಣ",
"ಭಾದ್ರ",
"ಆಶ್ವೀನ",
"ಕಾರ್ತೀಕ",
"ಅಗ್ರಹಯಾನ",
"ಪುಷ್ಯ",
"ಮಾಘ",
"ಫಾಲ್ಗುಣ",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಚೈತ್ರ",
"ವೈಶಾಖ",
"ಜ್ಯೇಷ್ಠ",
"ಆಶಾಢ",
"ಶ್ರಾವಣ",
"ಭಾದ್ರ",
"ಆಶ್ವೀನ",
"ಕಾರ್ತೀಕ",
"ಅಗ್ರಹಯಾನ",
"ಪುಷ್ಯ",
"ಮಾಘ",
"ಫಾಲ್ಗುಣ",
}
}
}
}
islamic{
eras{
abbreviated{
"AH",
}
narrow{
"AH",
}
wide{
"AH",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಮುಹ್.",
"ಸಫಾ.",
"ರಬಿ‘ I",
"ರಬಿ‘ II",
"ಜುಮ್. I",
"ಜುಮ್. II",
"ರಜ್.",
"ಶ.",
"ರಮ್.",
"ಶವ್.",
"ಧು‘ಲ್-ಕಿ.",
"ಧು‘ಲ್-ಹ.",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಮುಹರಮ್",
"ಸಫಾರ್",
"ರಬಿ‘ I",
"ರಬಿ‘ II",
"ಜುಮಾದಾ I",
"ಜುಮಾದಾ II",
"ರಜಬ್",
"ಶ’ಬಾನ್",
"ರಮದಾನ್",
"ಶವ್ವಾಲ್",
"ಧು‘ಲ್-ಕಿ‘ಡಾಹ್",
"ಧು‘ಲ್-ಹಿಜಾಹ್",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಮುಹ್.",
"ಸಫಾ.",
"ರಬಿ‘ I",
"ರಬಿ‘ II",
"ಜುಮ್. I",
"ಜುಮ್. II",
"ರಜ್.",
"ಶ.",
"ರಮ್.",
"ಶವ್.",
"ಧು‘ಲ್-ಕಿ.",
"ಧು‘ಲ್-ಹ.",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಮುಹರಮ್",
"ಸಫಾರ್",
"ರಬಿ‘ I",
"ರಬಿ‘ II",
"ಜುಮಾದಾ I",
"ಜುಮಾದಾ II",
"ರಜಬ್",
"ಶ’ಬಾನ್",
"ರಮದಾನ್",
"ಶವ್ವಾಲ್",
"ಧು‘ಲ್-ಕಿ‘ಡಾಹ್",
"ಧು‘ಲ್-ಹಿಜಾಹ್",
}
}
}
}
persian{
eras{
abbreviated{
"AP",
}
narrow{
"AP",
}
wide{
"AP",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ಫರ್ವರ್ದಿನ್",
"ಓರ್ದಿಬೆಹೆಶ್ಟ್",
"ಖೋರ್ಡಾದ್",
"ಟಿರ್",
"ಮೊರ್ದಾದ್",
"ಶಹರಿವಾರ್",
"ಮೆಹ್ರ್",
"ಅಬನ್",
"ಅಝರ್",
"ಡೇ",
"ಬಹ್ಮನ್",
"ಎಸ್ಫಾಂಡ್",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಫರ್ವರ್ದಿನ್",
"ಓರ್ದಿಬೆಹೆಶ್ಟ್",
"ಖೋರ್ಡಾದ್",
"ಟಿರ್",
"ಮೊರ್ದಾದ್",
"ಶಹರಿವಾರ್",
"ಮೆಹ್ರ್",
"ಅಬನ್",
"ಅಝರ್",
"ಡೇ",
"ಬಹ್ಮನ್",
"ಎಸ್ಫಾಂಡ್",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ಫರ್ವರ್ದಿನ್",
"ಓರ್ದಿಬೆಹೆಶ್ಟ್",
"ಖೋರ್ಡಾದ್",
"ಟಿರ್",
"ಮೊರ್ದಾದ್",
"ಶಹರಿವಾರ್",
"ಮೆಹ್ರ್",
"ಅಬನ್",
"ಅಝರ್",
"ಡೇ",
"ಬಹ್ಮನ್",
"ಎಸ್ಫಾಂಡ್",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"ಫರ್ವರ್ದಿನ್",
"ಓರ್ದಿಬೆಹೆಶ್ಟ್",
"ಖೋರ್ಡಾದ್",
"ಟಿರ್",
"ಮೊರ್ದಾದ್",
"ಶಹರಿವಾರ್",
"ಮೆಹ್ರ್",
"ಅಬನ್",
"ಅಝರ್",
"ಡೇ",
"ಬಹ್ಮನ್",
"ಎಸ್ಫಾಂಡ್",
}
}
}
}
roc{
eras{
abbreviated{
"ಆರ್.ಓ.ಸಿ.ಗೆ ಮುಂಚೆ",
"ಮಿಂಗೋ",
}
narrow{
"ಆರ್.ಓ.ಸಿ.ಗೆ ಮುಂಚೆ",
"ಮಿಂಗೋ",
}
wide{
"ಆರ್.ಓ.ಸಿ.ಗೆ ಮುಂಚೆ",
"ಮಿಂಗೋ",
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"ಚಟುವಟಿಕೆ"}
african_scripts{"ಆಫ್ರಿಕಾದ ಲಿಪಿ"}
american_scripts{"ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಪಿ"}
animal{"ಪ್ರಾಣಿ"}
animals_nature{"ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ"}
arrows{"ಬಾಣ"}
body{"ದೇಹ"}
box_drawing{"ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್"}
braille{"ಬ್ರೈಲ್"}
building{"ಕಟ್ಟಡ"}
bullets_stars{"ಬುಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್"}
consonantal_jamo{"ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜಮೊ"}
currency_symbols{"ಕರೆನ್ಸಿ ಚಿಹ್ನೆ"}
dash_connector{"ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್"}
digits{"ಅಂಕಿ"}
dingbats{"ಡಿಂಗ್‌ಬ್ಯಾಟ್"}
divination_symbols{"ದೈವತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆ"}
downwards_arrows{"ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣ"}
downwards_upwards_arrows{"ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣ"}
east_asian_scripts{"ಪೂರ್ವ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿ"}
emoji{"ಎಮೋಜಿ"}
european_scripts{"ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲಿಪಿ"}
female{"ಮಹಿಳೆ"}
flag{"ಧ್ವಜ"}
flags{"ಧ್ವಜಗಳು"}
food_drink{"ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ"}
format{"ಸ್ವರೂಪ"}
format_whitespace{"ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈಟ್‌ಸ್ಪೇಸ್"}
full_width_form_variant{"ಪೂರ್ಣ ಅಗಲದ ಅಂತರ"}
geometric_shapes{"ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರ"}
half_width_form_variant{"ಅರ್ಧ ಅಗಲದ ಅಂತರ"}
han_characters{"ಹಾನ್ ಅಕ್ಷರ"}
han_radicals{"ಹಾನ್ ರಾಡಿಕಲ್"}
hanja{"ಹಂಜಾ"}
hanzi_simplified{"ಹಂಜಿ (ಸರಳೀಕೃತ)"}
hanzi_traditional{"ಹಂಜಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ)"}
heart{"ಹೃದಯ"}
historic_scripts{"ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಿಪಿ"}
ideographic_desc_characters{"ಇಡಿಯೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ವಿವರಣೆ ಅಕ್ಷರ"}
japanese_kana{"ಜಾಪನೀಸ್ ಕನಾ"}
kanbun{"ಕಾನ್‌ಬನ್"}
kanji{"ಕಾಂಜಿ"}
keycap{"ಕೀಕ್ಯಾಪ್"}
leftwards_arrows{"ಎಡಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣ"}
leftwards_rightwards_arrows{"ಎಡಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಲಬದಿಯ ಬಾಣ"}
letterlike_symbols{"ಅಕ್ಷರರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆ"}
limited_use{"ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆ"}
male{"ಪುರುಷ"}
math_symbols{"ಗಣಿತದ ಸಂಕೇತ"}
middle_eastern_scripts{"ಮಧ್ಯ ಪೌರಾತ್ಯ ಲಿಪಿ"}
miscellaneous{"ವಿವಿಧ"}
modern_scripts{"ಆಧುನಿಕ ಲಿಪಿ"}
modifier{"ಮಾಡಿಫೈಯರ್"}
musical_symbols{"ಸಂಗೀತದ ಚಿಹ್ನೆ"}
nature{"ಪ್ರಕೃತಿ"}
nonspacing{"ನಾನ್‌ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್"}
numbers{"ಸಂಖ್ಯೆಗಳು"}
objects{"ವಸ್ತು"}
other{"ಇತರೆ"}
paired{"ಜೋಡಿಯಾದ"}
person{"ವ್ಯಕ್ತಿ"}
phonetic_alphabet{"ಫೋನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್"}
pictographs{"ಚಿತ್ರಲಿಪಿ"}
place{"ಸ್ಥಳ"}
plant{"ಗಿಡ"}
punctuation{"ವಿರಾಮಚಿಹ್ನೆ"}
rightwards_arrows{"ಬಲಭಾಗದ ಬಾಣ"}
sign_standard_symbols{"ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ"}
small_form_variant{"ಚಿಕ್ಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು"}
smiley{"ಸ್ಮೈಲೀ"}
smileys_people{"ಸ್ಮೈಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ"}
south_asian_scripts{"ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿ"}
southeast_asian_scripts{"ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿ"}
spacing{"ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್"}
sport{"ಕ್ರೀಡೆ"}
symbols{"ಚಿಹ್ನೆ"}
technical_symbols{"ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತ"}
tone_marks{"ಟೋನ್ ಮಾರ್ಕ್"}
travel{"ಪ್ರಯಾಣ"}
travel_places{"ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ"}
upwards_arrows{"ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಣಗಳು"}
variant_forms{"ಭಿನ್ನರೂಪ"}
vocalic_jamo{"ವೊಕ್ಯಾಲಿಕ್ ಜಮೊ"}
weather{"ಹವಾಮಾನ"}
western_asian_scripts{"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷಿಯಾದ ಲಿಪಿ"}
whitespace{"ವೈಟ್‌ಸ್ಪೇಸ್"}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"ದಿನ"}
relative{
"-1"{"ನಿನ್ನೆ"}
"-2"{"ಮೊನ್ನೆ"}
"0"{"ಇಂದು"}
"1"{"ನಾಳೆ"}
"2"{"ನಾಡಿದ್ದು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ದಿನದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ದಿನಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ದಿನದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"ದಿನ"}
relative{
"-1"{"ನಿನ್ನೆ"}
"-2"{"ಮೊನ್ನೆ"}
"0"{"ಇಂದು"}
"1"{"ನಾಳೆ"}
"2"{"ನಾಡಿದ್ದು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ದಿನದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ದಿನಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ದಿನದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
day-short{
dn{"ದಿನ"}
relative{
"-1"{"ನಿನ್ನೆ"}
"-2"{"ಮೊನ್ನೆ"}
"0"{"ಇಂದು"}
"1"{"ನಾಳೆ"}
"2"{"ನಾಡಿದ್ದು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ದಿನದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ದಿನಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ದಿನದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"ವರ್ಷದ ದಿನ"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"ವರ್ಷದ ದಿನ"}
}
dayOfYear-short{
dn{"ವರ್ಷದ ದಿನ"}
}
dayperiod{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-short{
dn{"ಪೂರ್ವಾಹ್ನ/ಅಪರಾಹ್ನ"}
}
era{
dn{"ಯುಗ"}
}
era-narrow{
dn{"ಯುಗ"}
}
era-short{
dn{"ಯುಗ"}
}
fri{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶುಕ್ರವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶುಕ್ರವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
hour{
dn{"ಗಂಟೆ"}
relative{
"0"{"ಈ ಗಂಟೆ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"ಗಂಟೆ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
hour-short{
dn{"ಗಂಟೆ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
minute{
dn{"ನಿಮಿಷ"}
relative{
"0"{"ಈ ನಿಮಿಷ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"ನಿಮಿಷ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
minute-short{
dn{"ನಿಮಿಷ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ"}
"0"{"ಈ ಸೋಮವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ"}
"0"{"ಈ ಸೋಮವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ"}
"0"{"ಈ ಸೋಮವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಸೋಮವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೋಮವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
month{
dn{"ತಿಂಗಳು"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು"}
"0"{"ಈ ತಿಂಗಳು"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"ತಿಂಗಳು"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು"}
"0"{"ಈ ತಿಂಗಳು"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
month-short{
dn{"ತಿಂಗಳು"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು"}
"0"{"ಈ ತಿಂಗಳು"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
quarter{
dn{"ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
relative{
"-1"{"ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"0"{"ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"0"{"ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತ್ರೈ.ಮಾ. ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"0"{"ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ತ್ರೈ.ಮಾ.ದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ತ್ರೈ.ಮಾ. ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶನಿವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶನಿವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಶನಿವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶನಿವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶನಿವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಶನಿವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ"}
"0"{"ಈ ಶನಿವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಶನಿವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಶನಿವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಶನಿವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
second{
dn{"ಸೆಕೆಂಡ್"}
relative{
"0"{"ಈಗ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"ಸೆಕೆಂಡ್"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
second-short{
dn{"ಸೆಕೆಂಡ್"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಭಾನುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಭಾನುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಭಾನುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಭಾನುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಭಾನುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಗುರುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗುರುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಗುರುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಗುರುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗುರುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಗುರುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ"}
"0"{"ಈ ಗುರುವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಗುರುವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಗುರುವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಗುರುವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ"}
"0"{"ಈ ಮಂಗಳವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ"}
"0"{"ಈ ಮಂಗಳವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ"}
"0"{"ಈ ಮಂಗಳವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಮಂಗಳವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಮಂಗಳವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ"}
"0"{"ಈ ಬುಧವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಬುಧವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಬುಧವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ"}
"0"{"ಈ ಬುಧವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಬುಧವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಬುಧವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ"}
"0"{"ಈ ಬುಧವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ಬುಧವಾರದಂದು"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳಂದು"}
}
past{
one{"{0} ಬುಧವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ಬುಧವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
week{
dn{"ವಾರ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ವಾರ"}
"0"{"ಈ ವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವಾರ"}
}
relativePeriod{"{0} ವಾರ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವಾರದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"ವಾರ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ವಾರ"}
"0"{"ಈ ವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವಾರ"}
}
relativePeriod{"{0} ವಾರ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವಾರದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
week-short{
dn{"ವಾರ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ವಾರ"}
"0"{"ಈ ವಾರ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವಾರ"}
}
relativePeriod{"{0} ವಾರ"}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವಾರದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವಾರಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವಾರದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರ"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರ"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರ"}
}
weekday{
dn{"ವಾರದ ದಿನ"}
}
weekday-narrow{
dn{"ವಾರದ ದಿನ"}
}
weekday-short{
dn{"ವಾರದ ದಿನ"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"ತಿಂಗಳ ವಾರದ ದಿನ"}
}
year{
dn{"ವರ್ಷ"}
relative{
"-1"{"ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ"}
"0"{"ಈ ವರ್ಷ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"ವರ್ಷ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ವರ್ಷ"}
"0"{"ಈ ವರ್ಷ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
year-short{
dn{"ವರ್ಷ"}
relative{
"-1"{"ಕಳೆದ ವರ್ಷ"}
"0"{"ಈ ವರ್ಷ"}
"1"{"ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} ವರ್ಷದಲ್ಲಿ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ"}
}
past{
one{"{0} ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ"}
other{"{0} ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ"}
}
}
}
zone{
dn{"ಸಮಯ ವಲಯ"}
}
zone-narrow{
dn{"ವಲಯ"}
}
zone-short{
dn{"ವಲಯ"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} ಅಥವಾ {1}"}
end{"{0}, ಅಥವಾ {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard{
2{"{0} ಮತ್ತು {1}"}
end{"{0}, ಮತ್ತು {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard-narrow{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
}
standard-short{
2{"{0} ಮತ್ತು {1}"}
end{"{0}, ಮತ್ತು {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"ಯುಕೆ"}
US{"ಯುಎಸ್"}
metric{"ಮೆಟ್ರಿಕ್"}
}
parse{
date{
lenient{
"[\\--/]",
"[\\:∶]",
}
}
general{
lenient{
"[.․。︒﹒.。]",
"['ʼ՚᾽᾿’']",
"[%٪﹪%]",
"[؉‰]",
"[\$﹩$$]",
"[£₤]",
"[¥¥]",
"[₩₩]",
"[₨₹{Rp}{Rs}]",
}
}
number{
lenient{
"[\\-‒⁻₋−➖﹣-]",
"[,،٫、︐︑﹐﹑,、]",
"[+⁺₊➕﬩﹢+]",
}
stricter{
"[,٫︐﹐,]",
"[.․﹒.。]",
}
}
}
}