blob: e2126c21f8d2f324ffd2d99398cf668b830034eb [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
ha{
AuxExemplarCharacters{"[á à â é è ê í ì î ó ò ô p q {r\u0303} ú ù û v x]"}
ExemplarCharacters{"[a b ɓ c d ɗ e f g h i j k ƙ l m n o r s {sh} t {ts} u w y ƴ z ʼ]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A B Ɓ C D Ɗ E F G H I J K Ƙ L M N O R S T U W Y Ƴ Z]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- ‑ , ; \\: ! ? . ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] \\{ \\} ′ ″]"}
NumberElements{
latn{
miscPatterns{
atLeast{"{0}+"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"Dubu 0"}
other{"Dubu 0"}
}
10000{
one{"Dubu 00"}
other{"Dubu 00"}
}
100000{
one{"Dubu 000"}
other{"Dubu 000"}
}
1000000{
one{"Miliyan 0"}
other{"Miliyan 0"}
}
10000000{
one{"Miliyan 00"}
other{"Miliyan 00"}
}
100000000{
one{"Miliyan 000"}
other{"Miliyan 000"}
}
1000000000{
one{"Biliyan 0"}
other{"Biliyan 0"}
}
10000000000{
one{"Biliyan 00"}
other{"Biliyan 00"}
}
100000000000{
one{"Biliyan 000"}
other{"Biliyan 000"}
}
1000000000000{
one{"Triliyan 0"}
other{"Triliyan 0"}
}
10000000000000{
one{"Triliyan 00"}
other{"Triliyan 00"}
}
100000000000000{
one{"Triliyan 000"}
other{"Triliyan 000"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
one{"¤ 0D"}
other{"¤ 0D"}
}
10000{
one{"¤ 00D"}
other{"¤ 00D"}
}
100000{
one{"¤ 000K"}
other{"¤ 000D"}
}
1000000{
one{"¤ 0M"}
other{"¤ 0M"}
}
10000000{
one{"¤ 00M"}
other{"¤ 00M"}
}
100000000{
one{"¤ 000M"}
other{"¤ 000M"}
}
1000000000{
one{"¤0B"}
other{"¤0B"}
}
10000000000{
one{"¤00B"}
other{"¤00B"}
}
100000000000{
one{"¤000B"}
other{"¤000B"}
}
1000000000000{
one{"¤0T"}
other{"¤0T"}
}
10000000000000{
one{"¤00T"}
other{"¤00T"}
}
100000000000000{
one{"¤000T"}
other{"¤000T"}
}
}
decimalFormat{
1000{
one{"0D"}
other{"0D"}
}
10000{
one{"00D"}
other{"00D"}
}
100000{
one{"000D"}
other{"000D"}
}
1000000{
one{"0M"}
other{"0M"}
}
10000000{
one{"00M"}
other{"00M"}
}
100000000{
one{"000M"}
other{"000M"}
}
1000000000{
one{"0B"}
other{"0B"}
}
10000000000{
one{"00B"}
other{"00B"}
}
100000000000{
one{"000B"}
other{"000B"}
}
1000000000000{
one{"0T"}
other{"0T"}
}
10000000000000{
one{"00T"}
other{"00T"}
}
100000000000000{
one{"000T"}
other{"000T"}
}
}
}
}
minimalPairs{
plural{
one{"rana {0}"}
other{"ranaku {0}"}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMMM, y G",
"d MMMM, y G",
"d MMM, y G",
"d/M/yy GGGGG",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{0} 'da' {1}",
"{0} 'da' {1}",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyyMd",
}
availableFormats{
MEd{"E, M/d"}
MMMEd{"E, MMM d"}
MMMMEd{"E, MMMM d"}
Md{"M/d"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, M/d/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, MMM d, y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"Safiya",
"Yamma",
}
AmPmMarkersAbbr{
"SF",
"YM",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM, y",
"d MMMM, y",
"d MMM, y",
"d/M/yy",
"{1}, {0}",
"{1} {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} {0}",
"{1} 'da' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E, d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, M/d"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, MMM d"}
MMMMEd{"E, MMMM d"}
MMMMW{
one{"'satin' W 'cikin' MMMM"}
other{"'satin' W 'cikin' MMMM"}
}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"M/d"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, M/d/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"y MMM d, E"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM, y"}
yMd{"y-MM-dd"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
yw{
one{"'sati' w 'cikin' Y"}
other{"'sati' w 'cikin' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Lah",
"Lit",
"Tal",
"Lar",
"Alh",
"Jum",
"Asa",
}
narrow{
"L",
"L",
"T",
"L",
"A",
"J",
"A",
}
short{
"Lh",
"Li",
"Ta",
"Lr",
"Al",
"Ju",
"As",
}
wide{
"Lahadi",
"Litinin",
"Talata",
"Laraba",
"Alhamis",
"Jummaʼa",
"Asabar",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Lah",
"Lit",
"Tal",
"Lar",
"Alh",
"Jum",
"Asa",
}
narrow{
"L",
"L",
"T",
"L",
"A",
"J",
"A",
}
short{
"Lh",
"Li",
"Ta",
"Lr",
"Al",
"Ju",
"As",
}
wide{
"Lahadi",
"Litinin",
"Talata",
"Laraba",
"Alhamis",
"Jummaʼa",
"Asabar",
}
}
}
dayPeriod{
stand-alone{
abbreviated{
am{"SF"}
pm{"YM"}
}
narrow{
am{"SF"}
pm{"YM"}
}
wide{
am{"SF"}
pm{"YM"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"K.H",
"BHAI",
}
abbreviated%variant{
"K.H.Y",
"B.H.Y",
}
wide{
"Kafin haihuwar annab",
"Bayan haihuwar annab",
}
wide%variant{
"K.H.Y",
"Sanannen Zamani",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
MEd{
d{"E, dd/M – E, dd/M"}
}
h{
a{"h a – h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
y{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
}
yMMM{
y{"y MMM – y MMM"}
}
yMMMEd{
y{"y MMM d, E – y MMM d, E"}
}
yMMMM{
y{"y MMMM – y MMMM"}
}
yMMMd{
y{"y MMM d – y MMM d"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"Jan",
"Fab",
"Mar",
"Afi",
"May",
"Yun",
"Yul",
"Agu",
"Sat",
"Okt",
"Nuw",
"Dis",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"A",
"M",
"Y",
"Y",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"Janairu",
"Faburairu",
"Maris",
"Afirilu",
"Mayu",
"Yuni",
"Yuli",
"Agusta",
"Satumba",
"Oktoba",
"Nuwamba",
"Disamba",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Jan",
"Fab",
"Mar",
"Afi",
"May",
"Yun",
"Yul",
"Agu",
"Sat",
"Okt",
"Nuw",
"Dis",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"A",
"M",
"Y",
"Y",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"Janairu",
"Faburairu",
"Maris",
"Afirilu",
"Mayu",
"Yuni",
"Yuli",
"Agusta",
"Satumba",
"Oktoba",
"Nuwamba",
"Disamba",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Kwata na ɗaya",
"Kwata na biyu",
"Kwata na uku",
"Kwata na huɗu",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Kwata na ɗaya",
"Kwata na biyu",
"Kwata na uku",
"Kwata na huɗu",
}
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"aiki"}
african_scripts{"rubutun Afirka"}
american_scripts{"rubutun Amurka"}
animal{"dabba"}
animals_nature{"dabba ko ɗabiʼa"}
arrows{"kibiya"}
body{"jiki"}
box_drawing{"zana akwati"}
braille{"rubutun makafi"}
building{"gini"}
bullets_stars{"harsashi ko tauraro"}
consonantal_jamo{"baƙin jamo"}
currency_symbols{"alamar kuɗi"}
dash_connector{"ɗigo ko mahaɗi"}
digits{"lamba"}
dingbats{"dingbat"}
divination_symbols{"alamar duba"}
downwards_arrows{"kibiya zuwa ƙasa"}
downwards_upwards_arrows{"kibiya zuwa ƙasa sama"}
east_asian_scripts{"Rubutun gabashin Asiya"}
emoji{"imoji"}
european_scripts{"rubutun Turai"}
female{"mace"}
flag{"tuta"}
flags{"tutoci"}
food_drink{"abinci da abin sha"}
format{"tsara"}
format_whitespace{"tsara da fararin-sarari"}
full_width_form_variant{"nauʼi mai cikakken faɗi"}
geometric_shapes{"siffar lissafi"}
half_width_form_variant{"nauʼi mai rabin faɗi"}
han_characters{"harafin Han"}
han_radicals{"Han mai tsattsaura"}
hanja{"hanja"}
hanzi_simplified{"Hanzi (sauƙaƙaƙƙe)"}
hanzi_traditional{"Hanzi (na gargajiya)"}
heart{"zuciya"}
historic_scripts{"rubutu mai tarihi"}
ideographic_desc_characters{"baƙin ideographic desc."}
japanese_kana{"kana na Japan"}
kanbun{"kanbun"}
kanji{"kanji"}
keycap{"maɓalli na musamman"}
leftwards_arrows{"kibiyar hagu"}
leftwards_rightwards_arrows{"kibiyar hagu dama"}
letterlike_symbols{"alamar haruffa"}
limited_use{"taƙaitaccen-amfani"}
male{"namiji"}
math_symbols{"alamar lissafi"}
middle_eastern_scripts{"rubutun Gabas ta Tsakiya"}
miscellaneous{"daban-daban"}
modern_scripts{"rubutun zamani"}
modifier{"mai gyagyarawa"}
musical_symbols{"alamar kiɗa"}
nature{"ɗabiʼa"}
nonspacing{"marar-sarari"}
numbers{"lambobi"}
objects{"abu"}
other{"wani daban"}
paired{"an haɗa"}
person{"mutum"}
phonetic_alphabet{"harafin sauti"}
pictographs{"rubutun hoto"}
place{"wuri"}
plant{"shuka"}
punctuation{"alamar rubutu"}
rightwards_arrows{"kibiyar dama"}
sign_standard_symbols{"alama ko alama"}
small_form_variant{"ƙaramin nauʼi"}
smiley{"murmushi"}
smileys_people{"murmushi ko mutum"}
south_asian_scripts{"rubutun Kudu-maso-gabashin Asiya"}
southeast_asian_scripts{"rubutun Kudu-maso-gabashin Asiya"}
spacing{"tazara"}
sport{"wasa"}
symbols{"alama"}
technical_symbols{"alamar fasaha"}
tone_marks{"alamar karin sauti"}
travel{"bulaguro"}
travel_places{"bulaguro ko wuri"}
upwards_arrows{"kibiyoyi sama"}
variant_forms{"nauʼi"}
vocalic_jamo{"muryar jamo"}
weather{"yanayi"}
western_asian_scripts{"rubutun Yammacin Asiya"}
whitespace{"farin-sarari"}
}
fields{
day{
dn{"kwana"}
relative{
"-1"{"jiya"}
"0"{"yau"}
"1"{"gobe"}
}
relativeTime{
future{
one{"a cikin rana {0}"}
other{"a cikin kwanaki {0}"}
}
past{
one{"rana da ya gabata {0}"}
other{"kwanaki da suka gabata {0}"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"kwana"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin rana {0}"}
other{"a cikin kwanaki {0}"}
}
past{
one{"rana da ya gabata {0}"}
other{"kwanaki da suka gabata {0}"}
}
}
}
day-short{
dn{"kwana"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin rana {0}"}
other{"a cikin kwanaki {0}"}
}
past{
one{"rana da ya gabata {0}"}
other{"kwanaki da suka gabata {0}"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"Kwanan Shekara"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"Kwanan Shekara"}
}
dayOfYear-short{
dn{"Kwanan Shekara"}
}
dayperiod{
dn{"SF/YM"}
}
era{
dn{"zamani"}
}
fri{
relative{
"-1"{"Jumaʼa da ta gabata"}
"0"{"wannan Jumaʼar"}
"1"{"Jumaʼa mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Jumaʼa"}
other{"cikin {0} Jumaʼa"}
}
past{
one{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
other{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"Jumaʼa da ta gabata"}
"0"{"wannan Jumaʼar"}
"1"{"Jumaʼa mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Jumaʼa"}
other{"cikin {0} Jumaʼa"}
}
past{
one{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
other{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"Jumaʼa da ta gabata"}
"0"{"wannan Jumaʼar"}
"1"{"Jumaʼa mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Jumaʼa"}
other{"cikin {0} Jumaʼa"}
}
past{
one{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
other{"{0} Jumaʼa da ta wuce"}
}
}
}
hour{
dn{"awa"}
relative{
"0"{"wannan awa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} awa"}
other{"cikin {0} awa"}
}
past{
one{"{0} awa da ya gabata"}
other{"{0} awa da ya gabata"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"awa"}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} awa"}
other{"cikin {0} awa"}
}
past{
one{"{0} awa da ya gabata"}
other{"{0} awa da ya gabata"}
}
}
}
hour-short{
dn{"awa"}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} awa"}
other{"cikin {0} awa"}
}
past{
one{"{0} awa da ya gabata"}
other{"{0} awa da ya gabata"}
}
}
}
minute{
dn{"minti"}
relative{
"0"{"wannan mintin"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} minti"}
other{"cikin {0} minti"}
}
past{
one{"{0} minti da ya gabata"}
other{"{0} minti da ya gabata"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"minti"}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} minti"}
other{"cikin {0} minti"}
}
past{
one{"{0} minti da ya gabata"}
other{"{0} minti da ya gabata"}
}
}
}
minute-short{
dn{"minti"}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} minti"}
other{"cikin {0} minti"}
}
past{
one{"{0} minti da ya gabata"}
other{"{0} minti da ya gabata"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"Litinin din da ta gabata"}
"0"{"wannan Litinin din"}
"1"{"Litinin din da ya gabata"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Litinin"}
other{"cikin {0} Litinin"}
}
past{
one{"{0} Litinin din da ta gabata"}
other{"{0} Litinin din da ta gabata"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"Litinin din da ta gabata"}
"0"{"wannan Litinin din"}
"1"{"Litinin din da ya gabata"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Litinin"}
other{"cikin {0} Litinin"}
}
past{
one{"{0} Litinin din da ta"}
other{"{0} Litinin din da ta"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"Litinin din da ta gabata"}
"0"{"wannan Litinin din"}
"1"{"Litinin din da ya gabata"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Litinin"}
other{"cikin {0} Litinin"}
}
past{
one{"{0} Litinin din da ta gabata"}
other{"{0} Litinin din da ta gabata"}
}
}
}
month{
dn{"wata"}
relative{
"-1"{"watan da ya gabata"}
"0"{"wannan watan"}
"1"{"wata na gaba"}
}
relativeTime{
future{
one{"a cikin watan {0}"}
other{"a cikin watanni {0}"}
}
past{
one{"watan da ya gabata"}
other{"watanni da suka gabata {0}}"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"wata"}
relative{
"-1"{"watan da ya gabata"}
"0"{"wannan watan"}
"1"{"wata na gaba"}
}
relativeTime{
future{
one{"a cikin watan {0}"}
other{"a cikin watan {0}"}
}
past{
one{"watan da ya gabata {0}"}
other{"watan da ya gabata {0}"}
}
}
}
month-short{
dn{"wata"}
relative{
"-1"{"watan da ya gabata"}
"0"{"wannan watan"}
"1"{"wata na gaba"}
}
relativeTime{
future{
one{"a cikin watan {0}"}
other{"a cikin watan {0}"}
}
past{
one{"watan da ya gabata"}
other{"watan da ya gabata {0}"}
}
}
}
quarter{
dn{"kwata"}
relative{
"-1"{"kwatan karshe"}
"0"{"wannan kwatan"}
"1"{"kwata na gaba"}
}
relativeTime{
future{
one{"a cikin kwata {0}"}
other{"a cikin kwatas {0}"}
}
past{
one{"kwata da suka gabata {0}"}
other{"kwatas da suka gabata {0}"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"kwata"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin kwata {0}"}
other{"a cikin kwatas {0}"}
}
past{
one{"kwata da suka gabata {0}"}
other{"kwatas da suka gabata {0}"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"kwata"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin kwata {0}"}
other{"a cikin kwatas {0}"}
}
past{
one{"kwata da suka gabata {0}"}
other{"kwatas da suka gabata {0}"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"Asabar din da ya gabata"}
"0"{"wannan Asabar din"}
"1"{"Asabar mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Asabar"}
other{"cikin {0} Asabar"}
}
past{
one{"{0} Asabar din da ya wuce"}
other{"{0} Asabar din da ya wuce"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"Asabar din da ya gabata"}
"0"{"wannan Asabar din"}
"1"{"Asabar mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Asabar"}
other{"cikin {0} Asabar"}
}
past{
one{"{0} Asabar din da ya wuce"}
other{"{0} Asabar din da ya wuce"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"Asabar din da ya gabata"}
"0"{"wannan Asabar din"}
"1"{"Asabar mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Asabar"}
other{"cikin {0} Asabar"}
}
past{
one{"{0} Asabar din da ya wuce"}
other{"{0} Asabar din da ya wuce"}
}
}
}
second{
dn{"daƙiƙa"}
relative{
"0"{"yanzu"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} dakika"}
other{"cikin {0} dakika"}
}
past{
one{"{0} dakika da ya gabata"}
other{"{0} dakika da ya gabata"}
}
}
}
second-narrow{
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} dakika"}
other{"cikin {0} dakika"}
}
past{
one{"{0} dakika da ya gabata"}
other{"{0} dakika da ya gabata"}
}
}
}
second-short{
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} dakika"}
other{"cikin {0} dakika"}
}
past{
one{"{0} dakika da ya gabata"}
other{"{0} dakika da ya gabata"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"Lahadin da ya gabata"}
"0"{"wanan Lahadi"}
"1"{"Lahadi mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Lahadi"}
other{"cikin {0} Lahadi"}
}
past{
one{"{0} Lahadin da ta gabata"}
other{"{0} Lahadin da ta gabata"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"Lahadin da ya gabata"}
"0"{"wanan Lahadi"}
"1"{"Lahadi mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Lahadi"}
other{"cikin {0} Lahadi"}
}
past{
one{"{0} Lahadin da ta gabata"}
other{"{0} Lahadin da ta gabata"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"Lahadin da ya gabata"}
"0"{"wanan Lahadi"}
"1"{"Lahadi mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Lahadi"}
other{"cikin {0} Lahadi"}
}
past{
one{"{0} Lahadin da ta gabata"}
other{"{0} Lahadin da ta gabata"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"Alhamis din da ya Gabata"}
"0"{"wannan Alhamis din"}
"1"{"Alhamis din mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Alhamis"}
other{"cikin {0} Alhamis"}
}
past{
one{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
other{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"Alhamis din da ya Gabata"}
"0"{"wannan Alhamis din"}
"1"{"Alhamis din mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Alhamis"}
other{"cikin {0} Alhamis"}
}
past{
one{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
other{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"Alhamis din da ya Gabata"}
"0"{"wannan Alhamis din"}
"1"{"Alhamis din mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Alhamis"}
other{"cikin {0} Alhamis"}
}
past{
one{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
other{"{0} Alhamis din da ya gabata"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"Talata da ta gabata"}
"0"{"wannan Talata"}
"1"{"Talata mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Talata"}
other{"cikin {0} Talata"}
}
past{
one{"{0} Talatar da ta gabata"}
other{"{0} Talatar da ta gabata"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"Talata da ta gabata"}
"0"{"wannan Talata"}
"1"{"Talata mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Talata"}
other{"cikin {0} Talata"}
}
past{
one{"{0} Talatar da ta gabata"}
other{"{0} Talatar da ta gabata"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"Talata da ta gabata"}
"0"{"wannan Talata"}
"1"{"Talata mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Talata"}
other{"cikin {0} Talata"}
}
past{
one{"{0} Talatar da ta gabata"}
other{"{0} Talatar da ta gabata"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"Laraba da ta gabata"}
"0"{"wannan Larabar"}
"1"{"Laraba mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Laraba"}
other{"cikin {0} Laraba"}
}
past{
one{"{0} Laraba da ta gabata"}
other{"{0} Laraba da ta gabata"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"Laraba da ta gabata"}
"0"{"wannan Larabar"}
"1"{"Laraba mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Laraba"}
other{"cikin {0} Laraba"}
}
past{
one{"{0} Laraba da ta gabata"}
other{"{0} Laraba da ta gabata"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"Laraba da ta gabata"}
"0"{"wannan Larabar"}
"1"{"Laraba mai zuwa"}
}
relativeTime{
future{
one{"cikin {0} Laraba"}
other{"cikin {0} Laraba"}
}
past{
one{"{0} Laraba da ta gabata"}
other{"{0} Laraba da ta gabata"}
}
}
}
week{
dn{"mako"}
relative{
"-1"{"satin da ya gabata"}
"0"{"wannan satin"}
"1"{"sati na gaba"}
}
relativePeriod{"sati na {0}"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin mako {0}"}
other{"a cikin makonni {0}"}
}
past{
one{"mako da ya gabata {0}"}
other{"makonni da suka gabata {0}"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"mako"}
relative{
"-1"{"satin da ya gabata"}
"0"{"wannan satin"}
"1"{"sati na gaba"}
}
relativePeriod{"sati na {0}"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin mako {0}"}
other{"a cikin mako {0}"}
}
past{
one{"mako da suka gabata {0}"}
other{"mako da ya gabata {0}"}
}
}
}
week-short{
dn{"mako"}
relative{
"-1"{"satin da ya gabata"}
"0"{"wannan satin"}
"1"{"sati na gaba"}
}
relativePeriod{"sati na {0}"}
relativeTime{
future{
one{"a cikin mako {0}"}
other{"a cikin mako {0}"}
}
past{
one{"mako da ya gabata {0}"}
other{"mako da ya gabata {0}"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"Makon Wata"}
}
weekday{
dn{"ranar mako"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"Ranar Aikin Wata"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"Ranar Aikin Wata"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"Ranar Aikin Wata"}
}
year{
dn{"shekara"}
relative{
"-1"{"bara"}
"0"{"bana"}
"1"{"badi"}
}
relativeTime{
future{
one{"a shekarar {0}"}
other{"a shekaru {0}"}
}
past{
one{"shekara da suka gabata {0}"}
other{"shekara da suka gabata {0}"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"shekara"}
relative{
"-1"{"bara"}
"0"{"bana"}
"1"{"badi"}
}
relativeTime{
past{
one{"shekara da suka gabata {0}"}
other{"shekara da suka gabata {0}"}
}
}
}
year-short{
dn{"shekara"}
relative{
"-1"{"bara"}
"0"{"bana"}
"1"{"badi"}
}
relativeTime{
past{
one{"shekara da suka gabata {0}"}
other{"shekara da suka gabata {0}"}
}
}
}
zone{
dn{"Lokacin yanki"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} ko {1}"}
end{"{0} ko {1}"}
}
or-narrow{
2{"{0} ko {1}"}
end{"{0} ko {1}"}
}
or-short{
2{"{0} ko {1}"}
end{"{0} ko {1}"}
}
standard{
2{"{0} da {1}"}
end{"{0}, da {1}"}
}
unit{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"Tsarin awo kasar Ingila"}
US{"Tsarin awo kasar Amirka"}
metric{"Tsarin awo"}
}
}