blob: 3757e113dde19725f970a1e2c4edb14fb01f42e7 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
bas{
AuxExemplarCharacters{"[q x]"}
ExemplarCharacters{
"[a á à â ǎ ā {a\u1DC6}{a\u1DC7} b ɓ c d e é è ê ě ē {e\u1DC6}{e\u1DC7} ɛ {ɛ"
"\u0301} {ɛ\u0300} {ɛ\u0302} {ɛ\u030C} {ɛ\u0304} {ɛ\u1DC6}{ɛ\u1DC7} f g h i í"
" ì î ǐ ī {i\u1DC6}{i\u1DC7} j k l m n ń ǹ ŋ o ó ò ô ǒ ō {o\u1DC6}{o\u1DC7} ɔ"
" {ɔ\u0301} {ɔ\u0300} {ɔ\u0302} {ɔ\u030C} {ɔ\u0304} {ɔ\u1DC6}{ɔ\u1DC7} p r s "
"t u ú ù û ǔ ū {u\u1DC6}{u\u1DC7} v w y z]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B Ɓ C D E Ɛ F G H I J K L M N Ŋ O Ɔ P R S T U V W Y Z]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[  \\- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0 %"}
}
symbols{
decimal{","}
group{" "}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM, y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"I bikɛ̂glà",
"I ɓugajɔp",
}
AmPmMarkersAbbr{
"I bikɛ̂glà",
"I ɓugajɔp",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM, y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"nɔy",
"nja",
"uum",
"ŋge",
"mbɔ",
"kɔɔ",
"jon",
}
wide{
"ŋgwà nɔ̂y",
"ŋgwà njaŋgumba",
"ŋgwà ûm",
"ŋgwà ŋgê",
"ŋgwà mbɔk",
"ŋgwà kɔɔ",
"ŋgwà jôn",
}
}
stand-alone{
narrow{
"n",
"n",
"u",
"ŋ",
"m",
"k",
"j",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"b.Y.K",
"m.Y.K",
}
wide{
"bisū bi Yesù Krǐstò",
"i mbūs Yesù Krǐstò",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"kɔn",
"mac",
"mat",
"mto",
"mpu",
"hil",
"nje",
"hik",
"dip",
"bio",
"may",
"liɓ",
}
wide{
"Kɔndɔŋ",
"Màcɛ̂l",
"Màtùmb",
"Màtop",
"M̀puyɛ",
"Hìlòndɛ̀",
"Njèbà",
"Hìkaŋ",
"Dìpɔ̀s",
"Bìòôm",
"Màyɛsèp",
"Lìbuy li ńyèe",
}
}
stand-alone{
narrow{
"k",
"m",
"m",
"m",
"m",
"h",
"n",
"h",
"d",
"b",
"m",
"l",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"K1s3",
"K2s3",
"K3s3",
"K4s3",
}
wide{
"Kèk bisu i soŋ iaâ",
"Kèk i ńyonos biɓaà i soŋ iaâ",
"Kèk i ńyonos biaâ i soŋ iaâ",
"Kèk i ńyonos binâ i soŋ iaâ",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"“"}
alternateQuotationStart{"„"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"kɛl"}
relative{
"-1"{"yààni"}
"0"{"lɛ̀n"}
"1"{"yàni"}
}
}
dayperiod{
dn{"njǎmùha"}
}
era{
dn{"kèk"}
}
hour{
dn{"ŋgɛŋ"}
}
minute{
dn{"ŋget"}
}
month{
dn{"soŋ"}
}
second{
dn{"hìŋgeŋget"}
}
week{
dn{"sɔndɛ̂"}
}
weekday{
dn{"hìlɔ hi sɔndɛ̂"}
}
year{
dn{"ŋwìi"}
}
zone{
dn{"komboo i ŋgɛŋ"}
}
}
}