blob: 8f37be88e9610571422236a196534307f5612f31 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
yo_BJ{
Countries{
003{"Àríwá Amɛ́ríkà"}
005{"Gúúshù Amɛ́ríkà"}
009{"Òsɔ́ɔ́níà"}
011{"Ìwɔ̀ oorùn Afíríkà"}
013{"Ààrin Gbùgbùn Àmɛ́ríkà"}
019{"Amɛ́ríkà"}
021{"Apáàríwá Amɛ́ríkà"}
030{"Ìlà Òòrùn Eshíà"}
034{"Gúúshù Eshíà"}
035{"Gúúshù ìlà òòrùn Éshíà"}
039{"Gúúshù Yúróòpù"}
053{"Ɔshirélashíà"}
054{"Mɛlanéshíà"}
057{"Agbègbè Maikironéshíà"}
061{"Polineshíà"}
142{"Áshíà"}
143{"Ààrin Gbùngbùn Éshíà"}
145{"Ìwɔ̀ Òòrùn Eshíà"}
155{"Ìwɔ̀ Òòrùn Yúrópù"}
419{"Látín Amɛ́ríkà"}
AE{"Ɛmirate ti Awɔn Arabu"}
AS{"Sámóánì ti Orílɛ́ède Àméríkà"}
AX{"Àwɔn Erékùsù ti Åland"}
AZ{"Asɛ́bájánì"}
BA{"Bɔ̀síníà àti Ɛtisɛgófínà"}
BE{"Bégíɔ́mù"}
BJ{"Bɛ̀nɛ̀"}
BN{"Búrúnɛ́lì"}
BO{"Bɔ̀lífíyà"}
BW{"Bɔ̀tìsúwánà"}
BZ{"Bèlísɛ̀"}
CH{"switishilandi"}
CL{"Shílè"}
CN{"Sháínà"}
CZ{"Shɛ́ɛ́kì"}
DG{"Diego Gashia"}
DJ{"Díbɔ́ótì"}
DK{"Dɛ́mákì"}
EH{"Ìwɔ̀òòrùn Sàhárà"}
EU{"Àpapɔ̀ Yúróòpù"}
FO{"Àwɔn Erékùsù ti Faroe"}
GB{"Gɛ̀ɛ́sì"}
GE{"Gɔgia"}
GF{"Firenshi Guana"}
GS{"Gúúsù Georgia àti Gúúsù Àwɔn Erékùsù Sandwich"}
HK{"Agbègbè Ìshàkóso Ìshúná Hong Kong Tí Shánà Ń Darí"}
IC{"Ɛrékùsù Kánárì"}
IL{"Iserɛli"}
IS{"Ashilandi"}
JO{"Jɔdani"}
KG{"Kurishisitani"}
KP{"Guusu Kɔria"}
KR{"Ariwa Kɔria"}
KZ{"Kashashatani"}
LC{"Lushia"}
LI{"Lɛshitɛnisiteni"}
MH{"Etikun Máshali"}
MO{"Agbègbè Ìshàkóso Pàtàkì Macao"}
MZ{"Moshamibiku"}
NF{"Etikun Nɔ́úfókì"}
NO{"Nɔɔwii"}
NZ{"Shilandi Titun"}
OM{"Ɔɔma"}
PF{"Firenshi Polinesia"}
PM{"Pɛɛri ati mikuloni"}
PR{"Pɔto Riko"}
PS{"Agbègbè ara Palɛsítínì"}
PT{"Pɔ́túgà"}
QO{"Agbègbè Òshɔ́ɔ́níà"}
RU{"Rɔshia"}
SC{"Sheshɛlɛsi"}
SH{"Hɛlena"}
SN{"Sɛnɛga"}
ST{"Sao tomi ati piriishipi"}
SV{"Ɛɛsáfádò"}
SZ{"Sashiland"}
TC{"Tɔɔki ati Etikun Kakɔsi"}
TD{"Shààdì"}
TF{"Agbègbè Gúúsù Faranshé"}
TL{"ÌlàOòrùn Tímɔ̀"}
TM{"Tɔɔkimenisita"}
TN{"Tunishia"}
TR{"Tɔɔki"}
UM{"Àwɔn Erékùsù Kékèké Agbègbè US"}
UN{"Ìshɔ̀kan àgbáyé"}
US{"Amɛrikà"}
UZ{"Nshibɛkisitani"}
VC{"Fisɛnnti ati Genadina"}
VE{"Fɛnɛshuɛla"}
VI{"Etikun Fagini ti Amɛrika"}
VN{"Fɛtinami"}
WS{"Samɔ"}
XA{"ìsɔ̀rɔ̀sí irɔ́"}
XB{"ibi irɔ́"}
ZA{"Gúúshù Áfíríkà"}
ZM{"Shamibia"}
ZW{"Shimibabe"}
ZZ{"Àgbègbè àìmɔ̀"}
}
Countries%short{
PS{"Palɛsítínì"}
}
Countries%variant{
CZ{"Shɛ́ɛ́kì"}
TL{"Ìlà Òòrùn Tímɔ̀"}
}
}