blob: 8d4e30e35f0f6c049c35325378f1a3c3544521be [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
pcm{
Countries{
001{"Wọld"}
002{"Áfríka"}
003{"Nọ́t Amẹ́ríka"}
005{"Saút Amẹ́ríka"}
009{"Oshẹnia"}
011{"Wẹ́stán Áfríka"}
013{"Mídúl Amẹ́ríka"}
014{"Ístán Áfríká"}
015{"Nọ́tán Áfríka"}
017{"Mídúl Áfríka"}
018{"Saútán Áfríka"}
019{"Amẹ́ríkas"}
021{"Nọ́tán Amẹ́ríka"}
029{"Karíbián"}
030{"Ístán Éshia"}
034{"Saútán Éshia"}
035{"Saútíst Éshiá"}
039{"Saútán Yúrop"}
053{"Ọstraléshia"}
054{"Mẹlanẹíshia"}
057{"Maikroníshia Ríjọn"}
061{"Poliníshiá"}
142{"Éshia"}
143{"Mídúl Éshia"}
145{"Wẹ́stán Éshia"}
150{"Yúrop"}
151{"Ístán Yúrop"}
154{"Nọ́tán Yúrop"}
155{"Wẹ́stán Yúrop"}
202{"Áfríka Éria Biló Sahára"}
419{"Látín Amẹ́ríka"}
AC{"Asẹ́nshọ́n Aíland"}
AD{"Andọ́ra"}
AE{"Yunaítẹ́d Áráb Ẹ́mírets"}
AF{"Afgánístan"}
AG{"Antígwua & Barbúda"}
AI{"Angwíla"}
AL{"Albénia"}
AM{"Armẹ́niá"}
AO{"Angóla"}
AQ{"Antáktíka"}
AR{"Ajẹntína"}
AS{"Amẹ́ríká Samoa"}
AT{"Ọ́stria"}
AU{"Ọstrélia"}
AW{"Arúba"}
AX{"Ọ́lánd Aílands"}
AZ{"Azẹrbaijan"}
BA{"Bọ́zniá & Hẹzẹgovína"}
BB{"Barbédọs"}
BD{"Bangladẹsh"}
BE{"Bẹ́ljọm"}
BF{"Burkína Fáso"}
BG{"Bọlgéria"}
BH{"Barein"}
BI{"Burúndi"}
BJ{"Binin"}
BL{"Sént Batẹlẹ́mi"}
BM{"Bẹmiúda"}
BN{"Brunẹi"}
BO{"Bolívia"}
BQ{"Karíbián Nẹ́dalands"}
BR{"Brázil"}
BS{"Bahámas"}
BT{"Butan"}
BV{"Buvẹ́ Aíland"}
BW{"Botswána"}
BY{"Bẹ́larus"}
BZ{"Bẹliz"}
CA{"Kánáda"}
CC{"Kókós Aílands"}
CD{"Kóngó – Kinshása"}
CF{"Sẹ́ntrál Áfríkán Ripọ́blik"}
CG{"Kóngo – Brázavil"}
CH{"Swítsaland"}
CI{"Aívri Kost"}
CK{"Kúk Aílands"}
CL{"Chílẹ"}
CM{"Kamẹrun"}
CN{"Chaína"}
CO{"Kolómbia"}
CP{"Klipatọ́n Aíland"}
CR{"Kósta Ríka"}
CU{"Kiúbá"}
CV{"Kép Vẹ́d"}
CW{"Kiurásao"}
CX{"Krísmás Aíland"}
CY{"Saíprọs"}
CZ{"Chẹ́kia"}
DE{"Jámáni"}
DG{"Diẹ́gó Garsia"}
DJ{"Jibúti"}
DK{"Dẹ́nmak"}
DM{"Dọmíníka"}
DO{"Dọmíníka Ripọ́blik"}
DZ{"Aljíria"}
EA{"Sẹúta & Mẹ́líla"}
EC{"Ẹ́kwuádọ"}
EE{"Ẹstónia"}
EG{"Íjipt"}
EH{"Wẹ́stán Sahára"}
ER{"Ẹritrẹ́a"}
ES{"Spen"}
ET{"Ẹtiópia"}
EU{"Yurópián Yúniọ́n"}
EZ{"Yúróéria"}
FI{"Fínland"}
FJ{"Fíji"}
FK{"Fọ́klánd Aílands"}
FM{"Maikroníshia"}
FO{"Fáro Aílands"}
FR{"Frans"}
GA{"Gabọn"}
GB{"Yunáítẹ́d Kíndọm"}
GD{"Grẹnéda"}
GE{"Jọ́jia"}
GF{"Frẹ́nch Giána"}
GG{"Guẹnzi"}
GH{"Gána"}
GI{"Jibrọ́lta"}
GL{"Grínland"}
GM{"Gámbia"}
GN{"Gíni"}
GP{"Guadalúpẹ"}
GQ{"Ikwétóriál Gíni"}
GR{"Gris"}
GS{"Saút Jọ́jia an Saút Sándwích Aílands"}
GT{"Guátẹmála"}
GU{"Guam"}
GW{"Gíní-Bisáu"}
GY{"Gayána"}
HK{"Họng Kọng SAR"}
HM{"Hiád & MakDónáld Aílands"}
HN{"Họndúras"}
HR{"Kroéshia"}
HT{"Haíti"}
HU{"Họ́ngári"}
IC{"Kenerí Aílands"}
ID{"Indoníshia"}
IE{"Ayaland"}
IL{"Ízrẹl"}
IM{"Aíl ọf Man"}
IN{"Índia"}
IO{"Brítísh Índián Óshen Tẹ́rẹ́tri"}
IQ{"Irak"}
IR{"Iran"}
IS{"Aísland"}
IT{"Ítáli"}
JE{"Jẹ́si"}
JM{"Jamaíka"}
JO{"Jọ́dan"}
JP{"Japan"}
KE{"Kẹ́nya"}
KG{"Kẹjístan"}
KH{"Kambódia"}
KI{"Kiribáti"}
KM{"Kọ́mọ́ros"}
KN{"Sent Kits & Nẹ́vis"}
KP{"Nọ́t Koria"}
KR{"Saút Koria"}
KW{"Kuwét"}
KY{"Kéman Aílands"}
KZ{"Kazakstan"}
LA{"Laos"}
LB{"Lẹ́bánọn"}
LC{"Sent Lúshia"}
LI{"Líktẹ́nstain"}
LK{"Sri Lánka"}
LR{"Laibẹ́ria"}
LS{"Lẹsóto"}
LT{"Lituénia"}
LU{"Lọ́ksẹ́mbọg"}
LV{"Látvia"}
LY{"Líbia"}
MA{"Morọko"}
MC{"Mọ́náko"}
MD{"Mọldóva"}
ME{"Mọntinígro"}
MF{"Sent Mátin"}
MG{"Madagáska"}
MH{"Máshál Aílands"}
MK{"Nọ́t Masidónia"}
ML{"Máli"}
MM{"Miánma (Bọ́ma)"}
MN{"Mọngólia"}
MO{"Makáo SAR Chaína"}
MP{"Nọ́tán Mariána Aílands"}
MQ{"Matínik"}
MR{"Mọriténia"}
MS{"Mọntsẹrat"}
MT{"Mọ́lta"}
MU{"Mọríshọs"}
MV{"Mọ́ldivs"}
MW{"Maláwi"}
MX{"Mẹ́ksíko"}
MY{"Maléshia"}
MZ{"Mozámbik"}
NA{"Namíbia"}
NC{"Niú Kalẹdónia"}
NE{"Nizhẹr"}
NF{"Nọ́fọlk Aíland"}
NG{"Naijíria"}
NI{"Nikarágwua"}
NL{"Nẹ́dalands"}
NO{"Nọ́we"}
NP{"Nẹ́pal"}
NR{"Náuru"}
NU{"Niúẹ"}
NZ{"Niú Zíland"}
OM{"Oman"}
PA{"Pánáma"}
PE{"Pẹ́ru"}
PF{"Frẹ́nch Poliníshia"}
PG{"Pápuá Niú Gíni"}
PH{"Fílípins"}
PK{"Pakístan"}
PL{"Póland"}
PM{"Sent Piẹr & Míkẹlọn"}
PN{"Pítkén Aílands"}
PR{"Puẹ́rto Ríkọ"}
PS{"Pálẹ́staín Éria-dẹm"}
PT{"Pọ́túgal"}
PW{"Palau"}
PY{"Párágwue"}
QA{"Kata"}
QO{"Rimót Pát ọf Oshẹ́nia"}
RE{"Réyúniọn"}
RO{"Ruménia"}
RS{"Sẹ́bia"}
RU{"Rọ́shia"}
RW{"Ruwánda"}
SA{"Saúdí Arébia"}
SB{"Sólómọ́n Aílands"}
SC{"Sẹ́chẹls"}
SD{"Sudan"}
SE{"Swídẹn"}
SG{"Singapọ"}
SH{"Sent Hẹlẹ́na"}
SI{"Slovẹ́nia"}
SJ{"Sválbad & Jén Meyẹn"}
SK{"Slovékia"}
SL{"Siẹ́ra Líon"}
SM{"San Maríno"}
SN{"Sẹ́nẹ́gal"}
SO{"Sọmália"}
SR{"Súrínam"}
SS{"Saút Sudan"}
ST{"Sao Tómé & Prínsípẹ"}
SV{"El Sálvádọ"}
SX{"Sint Mátin"}
SY{"Síria"}
SZ{"Ẹswatíni"}
TA{"Trístán da Kúna"}
TC{"Tọks an Kaíkọ́s Aílands"}
TD{"Chad"}
TF{"Frẹ́nch Saútán Tẹ́rẹ́tris"}
TG{"Tógo"}
TH{"Taíland"}
TJ{"Tajíkstan"}
TK{"Tókẹ́lau"}
TL{"Íst Tímọ"}
TM{"Tọkmẹ́nístan"}
TN{"Tuníshia"}
TO{"Tónga"}
TR{"Tọ́ki"}
TT{"Trínídad & Tobágo"}
TV{"Tuválu"}
TW{"Taiwan"}
TZ{"Tanzánia"}
UA{"Yukrein"}
UG{"Yugánda"}
UM{"U.S. Faá Faá Aílands"}
UN{"Yunaítẹd Néshọns"}
US{"Yunaítẹ́d Stets"}
UY{"Yúrugwue"}
UZ{"Uzbẹ́kistan"}
VA{"Vátíkán Síti"}
VC{"Sent Vínsẹnt & Grẹ́nádians"}
VE{"Vẹnẹzuẹ́la"}
VG{"Brítísh Vájín Aílands"}
VI{"U.S. Vájín Aílands"}
VN{"Viẹ́tnam"}
VU{"Vanuátu"}
WF{"Wọ́lis & Fiutúna"}
WS{"Samóa"}
XA{"To yúz atifíshál vọis wẹ́n yu de tọk"}
XB{"Atífíshál Tú-Wé Dairẹ́kshọn"}
XK{"Kósóvo"}
YE{"Yẹ́mẹn"}
YT{"Meyọt"}
ZA{"Saút Áfríka"}
ZM{"Zámbia"}
ZW{"Zimbábwẹ"}
ZZ{"Ríjọn Wé Nóbọ́di Sabí"}
}
Countries%short{
GB{"UK"}
HK{"Họng Kọng"}
MO{"Makáo"}
PS{"Pálẹ́stain"}
US{"US"}
}
Countries%variant{
CD{"Kóngo (DRC)"}
CG{"Kóngó (Ripọ́blik)"}
CI{"Kót Divua"}
CZ{"Chẹ́k Ripọ́blik"}
FK{"Fọ́klánd Aílands (Íslás Malvínas)"}
SZ{"Swáziland"}
}
}