blob: 28606fe1a5987c709788ca262dfcdfcd9a351fd3 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/ksf.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/ksf.xml
*/
ksf{
Countries{
AD{"andɔrǝ"}
AE{"bǝlɔŋ bǝ kaksa bɛ táatáaŋzǝn"}
AF{"afganistáŋ"}
AG{"antiga ri barbúda"}
AI{"angiya"}
AL{"albaní"}
AM{"armɛní"}
AN{"antíyǝ nɛlandé"}
AO{"angóla"}
AR{"arjǝntín"}
AS{"samɔa a amɛrika"}
AT{"otric"}
AU{"ɔstralí"}
AW{"aruba"}
AZ{"azabecán"}
BA{"bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín"}
BB{"baabaadǝ"}
BD{"baŋladɛ́c"}
BE{"bɛljík"}
BF{"bukína fǝ́ asɔ"}
BG{"bulgarí"}
BH{"barǝ́n"}
BI{"burundí"}
BJ{"bɛnǝ́n"}
BM{"bɛɛmúdǝ"}
BN{"brunǝ́"}
BO{"bɔɔlíví"}
BR{"brɛsíl"}
BS{"baamás"}
BT{"bután"}
BW{"botswana"}
BY{"bɛlaris"}
BZ{"bɛliz"}
CA{"kanada"}
CD{"kɔngó anyɔ́n"}
CF{"santrafrík"}
CG{"kɔngó"}
CH{"swís"}
CI{"kɔtiwuár"}
CK{"zɛ i kúk"}
CL{"cíli"}
CM{"kamɛrún"}
CN{"cín"}
CO{"kolɔmbí"}
CR{"kɔstaríka"}
CU{"kuba"}
CV{"kapvɛr"}
CY{"cíprɛ"}
CZ{"cɛ́k"}
DE{"djɛrman"}
DJ{"dyibutí"}
DK{"danmak"}
DM{"dɔminik"}
DO{"dɔminik rɛpublík"}
DZ{"aljɛrí"}
EC{"ɛkwatɛǝ́"}
EE{"ɛstoní"}
EG{"ɛjípt"}
ER{"ɛritrɛ́"}
ES{"kpanyá"}
ET{"ɛtyɔpí"}
FI{"fínlan"}
FJ{"fíji"}
FK{"zǝ maalwín"}
FM{"mikronɛ́si"}
FR{"pɛrɛsǝ́"}
GA{"gabɔŋ"}
GB{"kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn"}
GD{"grɛnadǝ"}
GE{"jɔrjí"}
GF{"guyán i pɛrɛsǝ́"}
GH{"gána"}
GI{"jibraltá"}
GL{"grínlan"}
GM{"gambí"}
GN{"ginɛ́"}
GP{"gwadɛlúp"}
GQ{"ginɛ́ ɛkwatɔrial"}
GR{"grɛ́k"}
GT{"gwátǝmala"}
GU{"gwám"}
GW{"ginɛ́ bisɔ́"}
GY{"guyán"}
HN{"ɔnduras"}
HR{"krwasí"}
HT{"ayiti"}
HU{"ɔngrí"}
ID{"indonɛsí"}
IE{"ilán"}
IL{"israɛ́l"}
IN{"indí"}
IO{"zǝ ingɛrís ncɔ́m wa indi"}
IQ{"irák"}
IR{"iráŋ"}
IS{"zǝ i glás"}
IT{"italí"}
JM{"jamaík"}
JO{"jɔrdán"}
JP{"japɔ́ŋ"}
KE{"kɛnya"}
KG{"kigistáŋ"}
KH{"kambodj"}
KI{"kiribáti"}
KM{"komɔr"}
KN{"sɛnkrǝstɔ́f ri nyɛ́vǝ"}
KP{"korɛanɔ́r"}
KR{"korɛasud"}
KW{"kuwɛit"}
KY{"zǝ i gan"}
KZ{"kazakstáŋ"}
LA{"laɔs"}
LB{"libáŋ"}
LC{"sɛntlísí"}
LI{"lictɛnstɛ́n"}
LK{"srílaŋka"}
LR{"libɛrya"}
LS{"lǝsóto"}
LT{"litwaní"}
LU{"luksɛmbúr"}
LV{"lɛtoní"}
LY{"libí"}
MA{"marɔk"}
MC{"monako"}
MD{"mɔldaví"}
MG{"madagaska"}
MH{"zǝ i marcál"}
MK{"másǝdwán"}
ML{"mali"}
MM{"myanmár"}
MN{"mɔŋolí"}
MP{"zǝ maryánnɔ́r"}
MQ{"matiník"}
MR{"mwaritaní"}
MS{"mɔnsɛrat"}
MT{"maltǝ"}
MU{"mwarís"}
MV{"maldivǝ"}
MW{"malawi"}
MX{"mɛksík"}
MY{"malɛsí"}
MZ{"mosambík"}
NA{"namibí"}
NC{"kalɛdoní anyɔ́n"}
NE{"nijɛ́r"}
NF{"zɛ nɔ́fɔlk"}
NG{"nijɛ́rya"}
NI{"níkarágwa"}
NL{"kǝlɔŋ kǝ ázǝ"}
NO{"nɔrvɛjǝ"}
NP{"nɛpal"}
NR{"nwarú"}
NU{"niwɛ́"}
NZ{"zɛlan anyɔ́n"}
OM{"oman"}
PA{"panama"}
PE{"pɛrú"}
PF{"pɔlinɛsí a pɛrɛsǝ́"}
PG{"papwazí ginɛ́ anyɔ́n"}
PH{"filipǝ́n"}
PK{"pakistáŋ"}
PL{"polɔ́n"}
PM{"sɛnpyɛr ri mikɛlɔŋ"}
PN{"pitkɛ́n"}
PR{"pɔtoríko"}
PS{"zǝ palɛstínǝ"}
PT{"portugál"}
PW{"palwa"}
PY{"paragwɛ́"}
QA{"katá"}
RE{"rɛunyɔŋ"}
RO{"rɔmaní"}
RU{"risí"}
RW{"rwanda"}
SA{"arabí saodí"}
SB{"zǝ salomɔ́n"}
SC{"sɛcɛl"}
SD{"sudan"}
SE{"swɛdǝ"}
SG{"siŋapó"}
SH{"sɛntɛ́len"}
SI{"slovɛní"}
SK{"slovakí"}
SL{"syɛraleon"}
SM{"sɛnmarǝn"}
SN{"sɛnɛgal"}
SO{"somalí"}
SR{"surinam"}
ST{"saotomɛ́ ri priŋsib"}
SV{"salvadɔr"}
SY{"sirí"}
SZ{"swazilan"}
TC{"zǝ tirk ri kakɔs"}
TD{"caád"}
TG{"togo"}
TH{"tɛlan"}
TJ{"tadjikistaŋ"}
TK{"tokǝlao"}
TL{"timor anǝ á ɛst"}
TM{"tirkmɛnistaŋ"}
TN{"tunɛsí"}
TO{"tɔŋa"}
TR{"tirkí"}
TT{"tɛrinitɛ ri tobago"}
TV{"tuwalu"}
TW{"tɛwán"}
TZ{"tanzaní"}
UA{"ukrain"}
UG{"uganda"}
US{"amɛrika"}
UY{"urugwɛ́"}
UZ{"usbɛkistaŋ"}
VA{"watikáŋ"}
VC{"sɛnvǝnsǝŋ ri grɛnadín"}
VE{"wɛnǝzwɛla"}
VG{"zǝ bɛ gɔn inɛ a ingɛrís"}
VI{"zǝ bɛ gɔn inɛ á amɛrika"}
VN{"wyɛtnám"}
VU{"wanwatu"}
WF{"walis ri futuna"}
WS{"samɔa"}
YE{"yɛmɛn"}
YT{"mayɔ́t"}
ZA{"afrik anǝ a sud"}
ZM{"zambí"}
ZW{"zimbabwɛ́"}
}
Version{"2.0.77.46"}
}