blob: ea14fa9631748afc00297c3799ceb21d91530b80 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/bas.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/bas.xml
*/
bas{
Countries{
AD{"Àŋdɔ̂r"}
AE{"Àdnà i Bilɔ̀ŋ bi Arābìà"}
AF{"Àfgànìstâŋ"}
AG{"Àŋtigà ɓɔ Bàrbudà"}
AI{"Àŋgiyà"}
AL{"Àlbanìà"}
AM{"Àrmenìà"}
AN{"Àŋtîy ǹlɛ̀ndi"}
AO{"Àŋgolà"}
AR{"Àrgàŋtinà"}
AT{"Òstrǐk"}
AU{"Òstralìà"}
AW{"Àrubà"}
AZ{"Àzɛ̀rbajàŋ"}
BA{"Bòhnià Ɛrzègòvinà"}
BB{"Bàrbadò"}
BD{"Bàŋglàdɛ̂s"}
BE{"Bɛlgyùm"}
BF{"Bùrkìnà Fasò"}
BG{"Bùlgarìà"}
BH{"Bàraìn"}
BI{"Bùrundì"}
BJ{"Bènɛ̂ŋ"}
BM{"Bɛ̀rmudà"}
BN{"Brunei"}
BO{"Bòlivìà"}
BR{"Bràsîl"}
BS{"Bàhamàs"}
BT{"Bùtân"}
BW{"Bòdsùanà"}
BY{"Bèlarùs"}
BZ{"Bèlîs"}
CA{"Kànadà"}
CD{"Kòŋgo ìkɛŋi"}
CF{"Ŋ̀ɛm Afrīkà"}
CG{"Kòŋgo"}
CH{"Sùwîs"}
CI{"Màŋ mi Njɔ̂k"}
CK{"Bìòn bi Kook"}
CL{"Kìlî"}
CM{"Kàmɛ̀rûn"}
CN{"Kinà"}
CO{"Kɔ̀lɔmbìà"}
CR{"Kòstà Rikà"}
CU{"Kubà"}
CV{"Kabwɛ᷆r"}
CY{"Kiprò"}
DE{"Jamân"}
DJ{"Jìbutì"}
DK{"Dànmârk"}
DM{"Dòmnîk"}
DO{"Dòmnikà"}
DZ{"Àlgerìà"}
EC{"Èkwàtorìà"}
EE{"Èstonìà"}
EG{"Ègîptò"}
ER{"Èrìtrěà"}
ES{"Pànya"}
ET{"Ètìopìà"}
FI{"Fìnlând"}
FJ{"Fiji"}
FK{"Bìòn bi Falkland"}
FM{"Mìkrònesìà"}
FR{"Pùlàsi / Fɛ̀lɛ̀nsi /"}
GA{"Gàbɔ̂ŋ"}
GB{"Àdnà i Lɔ̂ŋ"}
GD{"Grènadà"}
GE{"Gèɔrgìà"}
GF{"Gùyanà Pùlàsi"}
GH{"Ganà"}
GI{"Gìlbràtâr"}
GL{"Grǐnlànd"}
GM{"Gàmbià"}
GN{"Gìnê"}
GP{"Gwàdèlûp"}
GQ{"Gìne Èkwàtorìà"}
GR{"Grǐkyà"}
GT{"Gwàtèmalà"}
GU{"Gùâm"}
GW{"Gìne Bìsàô"}
GY{"Gùyanà"}
HN{"Ɔ̀ŋduràs"}
HR{"Kròasìà"}
HT{"Àitì"}
HU{"Ɔ̀ŋgriì"}
ID{"Indònèsià"}
IE{"Ìrlând"}
IL{"Isràɛ̂l"}
IN{"Indìà"}
IO{"Bìtèk bi Ŋgisì i Tūyɛ Īndìà"}
IQ{"Ìrâk"}
IR{"Ìrâŋ"}
IS{"Ìslandìà"}
IT{"Ìtalìà"}
JM{"Jàmàikà"}
JO{"Yɔ̀rdanià"}
KE{"Kenìà"}
KG{"Kìrgìzìstàŋ"}
KH{"Kàmbodìà"}
KI{"Kìrìbatì"}
KM{"Kɔ̀mɔ̂r"}
KN{"Nûmpubi Kîts nì Nevìs"}
KP{"Kɔ̀re ì Ŋ̀ɔmbɔk"}
KR{"Kɔ̀re ì Ŋ̀wɛ̀lmbɔk"}
KW{"Kòwêt"}
KY{"Bìòn bi Kaymàn"}
KZ{"Kàzàkstâŋ"}
LA{"Làôs"}
LB{"Lèbanòn"}
LC{"Nûmpubi Lusì"}
LI{"Ligstɛntàn"}
LK{"Srìlaŋkà"}
LR{"Lìberìà"}
LS{"Lesòtò"}
LT{"Lìtùanìà"}
LU{"Lùgsàmbûr"}
LV{"Làdvià"}
LY{"Libìà"}
MA{"Màrokò"}
MC{"Mònakò"}
MD{"Moldavìà"}
MG{"Màdàgàskâr"}
MH{"Bìòn bi Marcàl"}
MK{"Màsèdonìà"}
ML{"Màli"}
MM{"Myànmâr"}
MN{"Mòŋgolìà"}
MP{"Bìòn bi Marìanà ŋ̀ɔmbɔk"}
MQ{"Màrtìnîk"}
MR{"Mòrìtanìà"}
MS{"Mɔ̀ŋseràt"}
MT{"Maltà"}
MU{"Mòrîs"}
MV{"Màldîf"}
MW{"Màlàwi"}
MX{"Mɛ̀gsîk"}
MY{"Màlɛ̀sìà"}
MZ{"Mòsàmbîk"}
NA{"Nàmibìà"}
NC{"Kàlèdonìà Yɔ̀ndɔ"}
NE{"Nìjɛ̂r"}
NF{"Òn i Nɔrfɔ̂k"}
NG{"Nìgerìà"}
NI{"Nìkàragwà"}
NL{"Ǹlɛndi"}
NO{"Nɔ̀rvegìà"}
NP{"Nèpâl"}
NR{"Nerù"}
NU{"Nìuɛ̀"}
NZ{"Sìlând Yɔ̀ndɔ"}
OM{"Òmân"}
PA{"Pànàma"}
PE{"Pèrû"}
PF{"Pòlìnesìà Pùlàsi"}
PG{"Gìne ì Pàpu"}
PH{"Fìlìpîn"}
PK{"Pàkìstân"}
PL{"Pòlànd"}
PM{"Nûmpubi Petrò nì Mikèlôn"}
PN{"Pìdkaìrn"}
PR{"Pɔ̀rtò Rikò"}
PS{"Pàlɛ̀htinà Hyɔ̀ŋg nì Gazà"}
PT{"Pɔ̀tɔkì"}
PW{"Pàlaù"}
PY{"Pàràgwê"}
QA{"Kàtâr"}
RE{"Rèunyɔ̂ŋ"}
RO{"Rùmanìà"}
RU{"Ruslànd"}
RW{"Rùandà"}
SA{"Sàudi Àrabìà"}
SB{"Bìòn bi Salōmò"}
SC{"Sèsɛ̂l"}
SD{"Sùdâŋ"}
SE{"Swedɛ̀n"}
SG{"Sìŋgàpûr"}
SH{"Nûmpubi Ɛlēnà"}
SI{"Slòvanìà"}
SK{"Slòvakìà"}
SL{"Sièra Lèɔ̂n"}
SM{"Nûmpubi Māatìn"}
SN{"Sènègâl"}
SO{"Sòmalìà"}
SR{"Sùrinâm"}
ST{"Sào Tòme ɓɔ Prɛ̀ŋcipè"}
SV{"Sàlvàdɔ̂r"}
SY{"Sirìà"}
SZ{"Swàzìlând"}
TC{"Bìòn bi Tûrks nì Kalkòs"}
TD{"Câd"}
TG{"Tògo"}
TH{"Taylànd"}
TJ{"Tàjìkìstaŋ"}
TK{"Tòkèlaò"}
TL{"Tìmɔ̂r lìkòl"}
TM{"Tùrgmènìstân"}
TN{"Tùnisìà"}
TO{"Tɔŋgà"}
TR{"Tùrkây"}
TT{"Trìnidàd ɓɔ Tòbagò"}
TV{"Tùvàlù"}
TW{"Tàywân"}
TZ{"Tànzànià"}
UA{"Ùkrɛ̌n"}
UG{"Ùgandà"}
US{"Àdnà i Bilɔ̀ŋ bi Amerkà"}
UY{"Ùrùgwêy"}
UZ{"Ùzbèkìstân"}
VA{"Vàtìkâŋ"}
VC{"Nûmpubi Vɛ̂ŋsâŋ nì grènàdîn"}
VE{"Vènèzùelà"}
VG{"Bìòn bi kɔnji bi Ŋgisì"}
VI{"Bìòn bi kɔnji bi U.S."}
VN{"Vìɛ̀dnâm"}
VU{"Vànùatù"}
WF{"Wàlîs nì Fùtunà"}
WS{"Sàmoà"}
YE{"Yèmɛ̂n"}
YT{"Màyɔ̂t"}
ZA{"Àfrǐkà Sɔ̀"}
ZM{"Zàmbià"}
ZW{"Zìmbàbwê"}
}
Version{"2.0.77.46"}
}