blob: 22e463a561d43497d72c99642f227e4d0368d937 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/agq.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/agq.xml
*/
agq{
Countries{
AD{"Àndolà"}
AE{"Yùnaetɛ Alab ɛmelɛ̀"}
AF{"Àfɨ̀ganìsɨ̀tân"}
AG{"Àntigwà à Bàbudà"}
AI{"Àŋgwilà"}
AL{"Àabɛnìa"}
AM{"Àmɛnyìa"}
AN{"Nedàlân Antàe"}
AO{"Àŋgolà"}
AR{"Àdzɛ̀ntinà"}
AS{"Àmɛlekan Samwà"}
AT{"Usɨtɨ̀là"}
AU{"Ùsɨ̀tɛ̀lɛlìa"}
AW{"Àlubà"}
AZ{"Àzɨbɛ̀dzân"}
BA{"Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà"}
BB{"Bàbadòs"}
BD{"Baŋgɨ̀làdɛ̂"}
BE{"Bɛɛdzwùm"}
BF{"Bùkinà Fasò"}
BG{"Bùugɛlìa"}
BH{"Bàlaen"}
BI{"Bùlundì"}
BJ{"Bɛ̀nɨ̂ŋ"}
BM{"Bɛ̀mudà"}
BN{"Bɨ̀lunè"}
BO{"Bòlevà"}
BR{"Bɨ̀làzîi"}
BS{"Bàhamàs"}
BT{"Mbutàn"}
BW{"Bòtɨ̀swǎnà"}
BY{"Bɛlàlûs"}
BZ{"Bɛ̀lezɨ̀"}
CA{"Kanadà"}
CD{"Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù"}
CF{"Sɛnta Afɨlekan Lèkpobèlè"}
CG{"Kuŋgù"}
CH{"Suezàlân"}
CI{"Ku Dɨ̀vûa"}
CK{"Chwɨla ŋ̀ Kûʔ"}
CL{"Chilè"}
CM{"Kàmàlûŋ"}
CN{"Chaenà"}
CO{"Kòlombìa"}
CR{"Kòsɨ̀tà Lekà"}
CU{"Kuuwbà"}
CV{"Chwɨla ŋ̀ Kɛ̀b Vɛ̂ɛ"}
CY{"Saekpùlù"}
CZ{"Chɛ̂ Lèkpubèlè"}
DE{"Dzamanè"}
DJ{"Dzìbuwtì"}
DK{"Dɛnɨmà"}
DM{"Dòmenekà"}
DO{"Dòmenekà Lèkpubèlè"}
DZ{"Àadzɛlìa"}
EC{"Ekwadò"}
EE{"Èsɨ̀tonyìa"}
EG{"Edzì"}
ER{"Èletɨ̀là"}
ES{"Sɨ̀kpɛ̂n"}
ET{"Ètyǒpìa"}
FI{"Fɨnlàn"}
FJ{"Fidzi"}
FK{"Chwɨlà fɨ Fakɨlàn"}
FM{"Maekòlòneshìa"}
FR{"Fàlâŋnsì"}
GA{"Gàbûn"}
GB{"Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m"}
GD{"Gɨ̀lɛnadà"}
GE{"Dzɔɔdzìa"}
GF{"Gàyanà è Fàlâŋnsì"}
GH{"Gaanà"}
GI{"Dzibɨ̀latà"}
GL{"Gɨ̀lenlân"}
GM{"Gambìa"}
GN{"Ginè"}
GP{"Gwadalukpɛ̀"}
GQ{"Èkwɛ̀tolia Ginè"}
GR{"Gɨ̀lês"}
GT{"Gwàtɨ̀malà"}
GU{"Gwam"}
GW{"Ginè Bìsawù"}
GY{"Gùyanà"}
HN{"Hɔndulàs"}
HR{"Kòwɛshìa"}
HT{"Hǎetì"}
HU{"Hɔŋgàlè"}
ID{"Èndòneshìa"}
IE{"Aelɨ̀lân"}
IL{"Ezɨ̀lɛ̂"}
IN{"Endìa"}
IO{"Dɨŋò kɨ dzughùnstòʔ kɨ Endìa kɨ Bɨ̀letì kò"}
IQ{"Èlâkɨ̀"}
IR{"Èlân"}
IS{"Aesɨ̀lân"}
IT{"Etalè"}
JM{"Dzàmɛkà"}
JO{"Dzodàn"}
JP{"Dzàkpân"}
KE{"Kɨnyà"}
KG{"Kìdzisɨ̀tân"}
KH{"Kàmbodìa"}
KI{"Kèlèbati"}
KM{"Komolòs"}
KN{"Sɛ̀n Kî à Nevì"}
KP{"Kùulîa, Ekùw"}
KR{"Kùulîa, Emàm"}
KW{"Kùwɛ̂"}
KY{"Chwɨlà ŋ̀ Kaemàn"}
KZ{"Kàzasɨ̀tân"}
LA{"Làwos"}
LB{"Lɛbanè"}
LC{"Sɛ̀n Lushìa"}
LI{"Letɨnshɨ̀n"}
LK{"Sɨ̀le Laŋkà"}
LR{"Làebɛlìa"}
LS{"Lɛ̀sotù"}
LT{"Lètwǎnyìa"}
LU{"Luzɨmbùʔ"}
LV{"Làtɨva"}
LY{"Lebìa"}
MA{"Mòlokò"}
MC{"Mùnaku"}
MD{"Mòodovà"}
MG{"Màdàgasɨkà"}
MH{"Chwɨlà fɨ Mashà"}
MK{"Mɨ̀sɨ̀donyìa"}
ML{"Malè"}
MM{"Mǐanmà"}
MN{"Mùŋgolìa"}
MP{"Chwɨlà m̀ Màlǐanà mɨ̀ Ekùw mò"}
MQ{"Màtìnekì"}
MR{"Mùlètanyìa"}
MS{"Mùŋtselà"}
MT{"Maatà"}
MU{"Mùleshwɨ̀s"}
MV{"Màdivè"}
MW{"Màlawì"}
MX{"Mɛkɨzikù"}
MY{"Màlɛshìa"}
MZ{"Mùzàmbî"}
NA{"Nàmibìa"}
NC{"Kàlèdonyìa È fūghū"}
NE{"Naedzà"}
NF{"Chwɨlà fɨ Nufòʔ"}
NG{"Gɨ̀anyɨ"}
NI{"Nikàlagwà"}
NL{"Nedàlân"}
NO{"Noowɛ̂ɛ"}
NP{"Nɛkpâa"}
NR{"Nàwulù"}
NU{"Niyu"}
NZ{"Zìlân È fūghū"}
OM{"Umàn"}
PA{"Kpanàma"}
PE{"Kpɛlû"}
PF{"Kpoleneshìa è Fàlâŋnsì"}
PG{"Kpakpua Ginè È fūghū"}
PH{"Felèkpî"}
PK{"Kpakìsɨ̀tân"}
PL{"Kpulàn"}
PM{"Sɛ̀n Kpiyɛ̀ à Mikelɔŋ"}
PN{"Kpitɨ̀kalè"}
PR{"Kpǒto Leko"}
PS{"Adzɨmā kɨ ŋgùŋ kɨ Palɛsɨtɨnyia à kɨ Gazà kò"}
PT{"Kputuwgà"}
PW{"Kpàlawù"}
PY{"Kpalàgwɛ̂"}
QA{"Katà"}
RE{"Lèyunyɔ̀ŋ"}
RO{"Lùmanyìa"}
RU{"Loshìa"}
RW{"Lùwandà"}
SA{"Sawudi Alabi"}
SB{"Chwɨlà fɨ Solomwɨ̀n"}
SC{"Sɛchɛ̀lɛ̀s"}
SD{"Sùdân"}
SE{"Suedɨ̀n"}
SG{"Siŋgàkpôo"}
SH{"Sɛ̀n Èlenà"}
SI{"Sɨ̀lòvɨnyìa"}
SK{"Sɨ̀lòvɨkɨ̀a"}
SL{"Silìa lûŋ"}
SM{"Sàn Màlenù"}
SN{"Sɛ̀nɛ̀gâa"}
SO{"Sòmalìa"}
SR{"Sulènamè"}
ST{"Sawo Tɔ̀me à Kpèlènsikpɛ̀"}
SV{"Esàvadò"}
SY{"Silîa"}
SZ{"Shǔazìlân"}
TC{"Chwɨla n Tɨtê à Kaekùs"}
TD{"Châ"}
TG{"Tugù"}
TH{"Taelàn"}
TJ{"Tàdzikìsɨ̀tân"}
TK{"Tuwkelawù"}
TL{"Ês Taemò"}
TM{"Tekɨmènèsɨ̀tân"}
TN{"Tùneshìa"}
TO{"Tuŋgà"}
TR{"Teekì"}
TT{"Tèlenedà à Tòbagù"}
TV{"Tuwvalùw"}
TW{"Taewàn"}
TZ{"Tàanzanyìa"}
UA{"Yùkɛ̀lɛ̂"}
UG{"Yùgandà"}
US{"USA"}
UY{"Yulùgwɛ̂"}
UZ{"Yùzɨ̀bɛkìsɨ̀tân"}
VA{"Vatikàn Sɨ̀tɛ̂"}
VC{"Sɛ̀n Vinsɨ̀n à Gɨlenadi Ù tē"}
VE{"Vɛ̀nɛ̀zǔɛɛlà"}
VG{"Chwɨlà m̀ Vidzinyìa m̀ Bɨ̀letì mò"}
VI{"U. S. Chwɨlà fɨ Mbuʔmbu"}
VN{"Vìyɛnàm"}
VU{"Vànǔatùw"}
WF{"Wales à Fùwtuwnà"}
WS{"Sàmowà"}
YE{"Yɛmɛ̀n"}
YT{"Màyotì"}
ZA{"Afɨlekà ghɨ Emàm ghò"}
ZM{"Zambìa"}
ZW{"Zìmbagbɛ̀"}
}
Version{"2.0.77.46"}
}