blob: e8a0c0a69fe66ef8b374c5e7e8bd412b0bb7bc06 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
yo_BJ{
Keys{
calendar{"Kàlɛ́ńdà"}
cf{"Ìgúnrégé Kɔ́rɛ́ńsì"}
collation{"Ètò Ɛlɛ́sɛɛsɛ"}
currency{"Kɔ́rɛ́ńsì"}
ms{"Èto Ìdiwɔ̀n"}
numbers{"Àwɔn nɔ́ńbà"}
}
Languages{
agq{"Èdè Ágɛ̀ɛ̀mù"}
bez{"Èdè Bɛ́nà"}
chr{"Èdè Shɛ́rókiì"}
cu{"Èdè Síláfííkì Ilé Ìjɔ́sìn"}
da{"Èdè Ilɛ̀ Denmark"}
de_AT{"Èdè Jámánì (Ɔ́síríà )"}
de_CH{"Èdè Ilɛ̀ Jámánì (Orílɛ́ède swítsàlandì)"}
dje{"Shárúmà"}
dsb{"Shóbíánù Apá Ìshàlɛ̀"}
ebu{"Èdè Ɛmbù"}
en{"Èdè Gɛ̀ɛ́sì"}
en_AU{"Èdè Gɛ̀ɛ́sì (órílɛ̀-èdè Ɔsirélíà)"}
en_CA{"Èdè Gɛ̀ɛ́sì (Orílɛ̀-èdè Kánádà)"}
en_GB{"Èdè òyìnbó Gɛ̀ɛ́sì"}
es{"Èdè Sípáníìshì"}
es_419{
"Èdè Sípáníìshì (orílɛ̀-èdè Látìn-Amɛ́ríkà) ( Èdè Sípáníìshì (Látìn-Amɛ́r"
"íkà)"
}
es_ES{"Èdè Sípáníìshì (orílɛ̀-èdè Yúróòpù)"}
es_MX{"Èdè Sípáníìshì (orílɛ̀-èdè Mɛ́síkò)"}
fr_CA{"Èdè Faransé (orílɛ̀-èdè Kánádà)"}
fr_CH{"Èdè Faranshé (Súwísàlaǹdì)"}
id{"Èdè Indonéshíà"}
ii{"Shíkuán Yì"}
jmc{"Máshámè"}
khq{"Koira Shíínì"}
kk{"Kashakì"}
kln{"Kálɛnjín"}
ks{"Kashímirì"}
ksb{"Sháńbálà"}
ku{"Kɔdishì"}
kw{"Èdè Kɔ́nììshì"}
lb{"Lùshɛ́mbɔ́ɔ̀gì"}
mul{"Ɔlɔ́pɔ̀ èdè"}
nb{"Nɔ́ɔ́wè Bokímàl"}
nds{"Jámánì ìpìlɛ̀"}
nl{"Èdè Dɔ́ɔ̀shì"}
nmg{"Kíwáshíò"}
nn{"Nɔ́ɔ́wè Nínɔ̀sìkì"}
nus{"Núɛ̀"}
nyn{"Ńyákɔ́lè"}
om{"Òròmɔ́"}
os{"Ɔshɛ́tíìkì"}
prg{"Púrúshíànù"}
pt{"Èdè Pɔtogí"}
pt_BR{"Èdè Pɔtogí (Orilɛ̀-èdè Bràsíl)"}
pt_PT{"Èdè Pɔtogí (orílɛ̀-èdè Yúróòpù)"}
qu{"Kúɛ́ńjùà"}
rm{"Rómáǹshì"}
ru{"Èdè Rɔ́shíà"}
seh{"Shɛnà"}
shi{"Tashelíìtì"}
sn{"Shɔnà"}
teo{"Tɛ́sò"}
tr{"Èdè Tɔɔkisi"}
ug{"Yúgɔ̀"}
und{"Èdè àìmɔ̀"}
vo{"Fɔ́lápùùkù"}
wae{"Wɔsà"}
wo{"Wɔ́lɔ́ɔ̀fù"}
xog{"Shógà"}
yav{"Yangbɛn"}
zgh{"Àfɛnùkò Támásáìtì ti Mòrókò"}
zh{"Edè Sháínà"}
zh_Hans{"Ɛdè Sháínà Onírɔ̀rùn"}
zh_Hant{"Èdè Sháínà Ìbílɛ̀"}
zu{"Èdè Shulu"}
}
Languages%long{
zh_Hans{"Èdè Mandárínì Sháínà Onírɔ̀rùn"}
zh_Hant{"Èdè Mandárínì Sháínà Ìbílɛ̀"}
}
Languages%menu{
zh{"Edè Sháínà, Mandárínì"}
}
Languages%short{
en_GB{"Èdè Gɛ̀ɛ́sì (GB)"}
en_US{"Èdè Gɛ̀ɛ́sì (US)"}
}
Scripts{
Armn{"Àmɛ́níà"}
Cyrl{"èdè ilɛ̀ Rɔ́shíà"}
Deva{"Dɛfanagárì"}
Ethi{"Ɛtiópíìkì"}
Geor{"Jɔ́jíànù"}
Grek{"Jɔ́jíà"}
Hanb{"Han pɛ̀lú Bopomófò"}
Hans{"tí wɔ́n mú rɔrùn."}
Hant{"Hans àtɔwɔ́dɔ́wɔ́"}
Hrkt{"ìlànà àfɔwɔ́kɔ ará Jàpánù"}
Khmr{"Kɛmɛ̀"}
Zmth{"Àmì Ìshèsìrò"}
Zsym{"Àwɔn àmì"}
Zxxx{"Aikɔsilɛ"}
Zyyy{"Wɔ́pɔ̀"}
Zzzz{"Ìshɔwɔ́kɔ̀wé àìmɔ̀"}
}
Scripts%stand-alone{
Hans{"Hans tí wɔ́n mú rɔrùn."}
Hant{"Hans àtɔwɔ́dɔ́wɔ́"}
}
Types{
calendar{
buddhist{"Kàlɛ́ńdà Buddhist"}
chinese{"Kàlɛ́ńdà ti Sháìnà"}
dangi{"Kàlɛ́ńdà dangi"}
ethiopic{"Kàlɛ́ńdà Ɛtíópíìkì"}
gregorian{"Kàlɛ́ńdà Gregory"}
hebrew{"Kàlɛ́ńdà Hébérù"}
islamic{"Kàlɛ́ńdà Lárúbáwá"}
iso8601{"Kàlɛ́ńdà ISO-8601"}
japanese{"Kàlɛ́ńdà ti Jàpánù"}
persian{"Kàlɛ́ńdà Pásíànù"}
roc{"Kàlɛ́ńdà Minguo"}
}
cf{
account{"Ìgúnrégé Ìshirò Owó Kɔ́rɛ́ńsì"}
standard{"Ìgúnrégé Gbèdéke Kɔ́rɛ́ńsì"}
}
collation{
ducet{"Ètò Ɛlɛ́sɛɛsɛ Àkùàyàn Unicode"}
search{"Ìshàwárí Ète-Gbogbogbò"}
}
ms{
metric{"Èto Mɛ́tíríìkì"}
uksystem{"Èto Ìdiwɔ̀n Ɔba"}
ussystem{"Èto Ìdiwɔ̀n US"}
}
numbers{
arab{"àwɔn díjítì Làrubáwá-Índíà"}
arabext{"Àwɔn Díjíìtì Lárúbáwá-Índíà fífɛ̀"}
armn{"Àwɔn nɔ́ńbà Àmɛ́níà"}
armnlow{"Àwɔn Nɔ́ńbà Kékèké ti Amɛ́ríkà"}
beng{"Àwɔn díjíìtì Báńgílà"}
deva{"Àwɔn díjììtì Defanagárì"}
ethi{"Àwɔn nɔ́ńbà Ɛtiópíìkì"}
fullwide{"Àwɔn Díjíìtì Fífɛ̀-Ɛ̀kún"}
geor{"Àwɔn nɔ́ńbà Jɔ́jíà"}
grek{"Àwɔn nɔ́ńbà Gíríìkì"}
greklow{"Àwɔn Nɔ́ńbà Gíríìkì Kékèké"}
gujr{"Àwɔn díjíìtì Gùjárátì"}
guru{"Àwɔn Díjíìtì Gurumukì"}
hanidec{"Àwɔn nɔ́ńbà Dɛ́símà Sháìnà"}
hans{"Àwɔn nɔ́ńbà Ìrɔ̀rùn ti Sháìnà"}
hansfin{"Àwɔn nɔ́ńbà Ìshúná Ìrɔ̀rùn Sháìnà"}
hant{"Àwɔn nɔ́ńbà Ìbílɛ̀ Sháìnà"}
hantfin{"Àwɔn nɔ́ńbà Ìshúná Ìbílɛ̀ Sháìnà"}
hebr{"Àwɔn nɔ́ńbà Hébérù"}
jpan{"Àwɔn nɔ́ńbà Jápànù"}
jpanfin{"Àwɔn nɔ́ńbà Ìshúná Jàpáànù"}
khmr{"Àwɔn díjíìtì Kɛ́mɛ̀"}
knda{"Àwɔn díjíìtì kanada"}
laoo{"Àwɔn díjíìtì Láó"}
latn{"Díjíítì Ìwɔ̀ Oòrùn"}
mlym{"Àwɔn díjíìtì Málàyálámù"}
mymr{"Àwɔn díjíìtì Myánmarí"}
orya{"Àwɔn díjíìtì Òdíà"}
roman{"Àwɔn díjíìtì Rómánù"}
romanlow{"Àwɔn díjíìtì Rómánù Kékeré"}
taml{"Àwɔn díjíìtì Ìbílɛ̀ Támílù"}
tamldec{"Àwɔn díjíìtì Tàmílù"}
telu{"Àwɔn díjíìtì Télúgù"}
thai{"Àwɔn díjíìtì Thai"}
tibt{"Àwɔn díjíìtì Tibetán"}
}
}
codePatterns{
script{"Ìshɔwɔ́kɔ̀wé: {0}"}
}
}