blob: 213cfc29a429a4c448bdb3f62e96497463ac0ca6 [file] [log] [blame]
ព់្ឈា
ព្ឈា៉
ព្ឈា៌
ព្ឈ៌ា