blob: ff522d2d1f1f5af804a01a475e2de82ab547f657 [file] [log] [blame]
కై
క్
క్కై
క్ర
క్రి
క్రై
క్ర్
క్ర్క
క్ష
క్ష్
క్ష్ణ
ఽం