blob: d672852d13cf577e1f747533a9a2c9e5c6cbe867 [file] [log] [blame]
set -e -x
echo #@
sleep "$1"
shift
while (( "$#" )); do
mkdir -p "$1"
OUTPUT="$1/${SWARMING_TASK_ID}-output.txt"
echo "Writing ${OUTPUT}"
echo "$1-${SWARMING_TASK_ID}" > ${OUTPUT}
shift
done