blob: 006def771c317d52dff4ed811006342957c0db9e [file] [log] [blame]
#!/usr/bin/env bash
set -e
if [[ ! -f "./bin/core_generator" || "$1" == "build" ]]; then
mkdir -p ./bin
dart compile exe ./core_generator/lib/main.dart -o ./bin/core_generator
fi
./bin/core_generator