blob: 4ccf061d1a6303f8315c3e8add3d6d625377b4cf [file] [log] [blame]
./make_skia.sh
./make_glfw.sh
./make_gl3w.sh
./make_imgui.sh