blob: a953628ba1bd6b4d429f2ef31124cb8456270b42 [file] [log] [blame]
var Gtlym = {};var bodymovinWindow = this;
(function(){
/****** INIT JSON PARSER ******/
if (typeof JSON !== 'object') {
JSON = {};
}
(function () {
'use strict';
function f(n) {
return n < 10 ? '0' + n : n;
}
if (typeof Date.prototype.toJSON !== 'function') {
Date.prototype.toJSON = function () {
return isFinite(this.valueOf())
? this.getUTCFullYear() + '-' +
f(this.getUTCMonth() + 1) + '-' +
f(this.getUTCDate()) + 'T' +
f(this.getUTCHours()) + ':' +
f(this.getUTCMinutes()) + ':' +
f(this.getUTCSeconds()) + 'Z'
: null;
};
String.prototype.toJSON =
Number.prototype.toJSON =
Boolean.prototype.toJSON = function () {
return this.valueOf();
};
}
var cx,
escapable,
gap,
indent,
meta,
rep;
function quote(string) {
escapable.lastIndex = 0;
return escapable.test(string) ? '"' + string.replace(escapable, function (a) {
var c = meta[a];
return typeof c === 'string'
? c
: '\\u' + ('0000' + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4);
}) + '"' : '"' + string + '"';
}
function str(key, holder) {
var i,
k,
v,
length,
mind = gap,
partial,
value = holder[key];
if (value && typeof value === 'object' &&
typeof value.toJSON === 'function') {
value = value.toJSON(key);
}
if (typeof rep === 'function') {
value = rep.call(holder, key, value);
}
switch (typeof value) {
case 'string':
return quote(value);
case 'number':
return isFinite(value) ? String(value) : 'null';
case 'boolean':
case 'null':
return String(value);
case 'object':
if (!value) {
return 'null';
}
gap += indent;
partial = [];
if (Object.prototype.toString.apply(value) === '[object Array]') {
length = value.length;
for (i = 0; i < length; i += 1) {
partial[i] = str(i, value) || 'null';
}
v = partial.length === 0
? '[]'
: gap
? '[\n' + gap + partial.join(',\n' + gap) + '\n' + mind + ']'
: '[' + partial.join(',') + ']';
gap = mind;
return v;
}
if (rep && typeof rep === 'object') {
length = rep.length;
for (i = 0; i < length; i += 1) {
if (typeof rep[i] === 'string') {
k = rep[i];
v = str(k, value);
if (v) {
partial.push(quote(k) + (gap ? ': ' : ':') + v);
}
}
}
} else {
for (k in value) {
if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(value, k)) {
v = str(k, value);
if (v) {
partial.push(quote(k) + (gap ? ': ' : ':') + v);
}
}
}
}
v = partial.length === 0
? '{}'
: gap
? '{\n' + gap + partial.join(',\n' + gap) + '\n' + mind + '}'
: '{' + partial.join(',') + '}';
gap = mind;
return v;
}
}
if (typeof JSON.stringify !== 'function') {
escapable = /[\\\"\x00-\x1f\x7f-\x9f\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g;
meta = {
'\b': '\\b',
'\t': '\\t',
'\n': '\\n',
'\f': '\\f',
'\r': '\\r',
'"' : '\\"',
'\\': '\\\\'
};
JSON.stringify = function (value, replacer, space) {
var i;
gap = '';
indent = '';
if (typeof space === 'number') {
for (i = 0; i < space; i += 1) {
indent += ' ';
}
} else if (typeof space === 'string') {
indent = space;
}
rep = replacer;
if (replacer && typeof replacer !== 'function' &&
(typeof replacer !== 'object' ||
typeof replacer.length !== 'number')) {
throw new Error('JSON.stringify');
}
return str('', {'': value});
};
}
if (typeof JSON.parse !== 'function') {
cx = /[\u0000\u00ad\u0600-\u0604\u070f\u17b4\u17b5\u200c-\u200f\u2028-\u202f\u2060-\u206f\ufeff\ufff0-\uffff]/g;
JSON.parse = function (text, reviver) {
var j;
function walk(holder, key) {
var k, v, value = holder[key];
if (value && typeof value === 'object') {
for (k in value) {
if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(value, k)) {
v = walk(value, k);
if (v !== undefined) {
value[k] = v;
} else {
delete value[k];
}
}
}
}
return reviver.call(holder, key, value);
}
text = String(text);
cx.lastIndex = 0;
if (cx.test(text)) {
text = text.replace(cx, function (a) {
return '\\u' +
('0000' + a.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-4);
});
}
if (/^[\],:{}\s]*$/
.test(text.replace(/\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g, '@')
.replace(/"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g, ']')
.replace(/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g, ''))) {
j = eval('(' + text + ')');
return typeof reviver === 'function'
? walk({'': j}, '')
: j;
}
throw new SyntaxError('JSON.parse');
};
}
}());
/****** END JSON PARSER ******/
/****** INIT ARRAY POLYFILLS ******/
if (!Array.prototype.forEach) {
Array.prototype.forEach = function(callback, thisArg) {
var T, k;
if (this == null) {
throw new TypeError(' this is null or not defined');
}
var O = Object(this);
var len = O.length >>> 0;
if (typeof callback !== "function") {
throw new TypeError(callback + ' is not a function');
}
if (arguments.length > 1) {
T = thisArg;
}
k = 0;
while (k < len) {
var kValue;
if (k in O) {
kValue = O[k];
callback.call(T, kValue, k, O);
}
k++;
}
};
}
if (!Array.prototype.map) {
Array.prototype.map = function(callback, thisArg) {
var T, A, k;
if (this == null) {
throw new TypeError(' this is null or not defined');
}
var O = Object(this);
var len = O.length >>> 0;
if (typeof callback !== 'function') {
throw new TypeError(callback + ' is not a function');
}
if (arguments.length > 1) {
T = thisArg;
}
A = new Array(len);
k = 0;
while (k < len) {
var kValue, mappedValue;
if (k in O) {
kValue = O[k];
mappedValue = callback.call(T, kValue, k, O);
A[k] = mappedValue;
}
k++;
}
return A;
};
}
/****** END ARRAY POLYFILLS ******/
var console = {
log : function(){
$.writeln.call($,arguments);
}
};
/****** INIT Var Declarations ******/
var helperSolidComp;
var helperFootage;
//Solid for anchor point fix on shape layers
var helperSolid;
//Destination export folder
var exportFolder;
//Interval objects container
//var Gtlym = {};
Gtlym.CALL = {};
//Render cancelled flag
var renderCancelled = false;
//modules
var LayerConverter;
var rqManager;
var extrasInstance;
var AsyncManager;
var DOMAnimationManager;
var CompConverter;
var ShapesParser;
var EffectsParser;
var UI;
/****** INIT Assets Manager ******/
(function(){
var ob = {};
var sourceAssets = [];
var sourceExportData = [];
function reset(){
sourceAssets = [];
sourceExportData = [];
}
function associateLayerToSource(layer, source){
var i=0, len = sourceAssets.length;
while(i<len){
if(sourceAssets[i].s === source){
sourceAssets[i].l.push(layer);
break;
}
i+=1;
}
}
function exportFileFromLayer(layer, filesDirectory){
var i = 0, len = sourceAssets.length;
var j, jLen, found = false;
while(i<len){
j = 0;
jLen = sourceAssets[i].l.length;
while(j<jLen){
if(sourceAssets[i].l[j] === layer){
found = true;
if(sourceAssets[i].exported === false){
var imageName = 'imagen_'+i;
var imageExtension = 'png';
var destinationFile = new File(filesDirectory.fullName+'/'+imageName+'.'+imageExtension);
sourceAssets[i].f.copy(destinationFile);
sourceAssets[i].exported = true;
sourceAssets[i].path = 'files/'+imageName+'.'+imageExtension;
}
}
j+=1;
}
if(found === true){
return i;
}
i+=1;
}
}
function createAssetsDataForExport(){
sourceAssets.forEach(function(item){
if(item.exported === true){
sourceExportData.push({path:item.path});
}
})
}
function createLayerSource(file, layer, source){
sourceAssets.push({s:source,f:file,l:[layer], exported:false});
}
function getAssetsData(){
return sourceExportData;
}
ob.getAssetsData = getAssetsData;
ob.reset = reset;
ob.associateLayerToSource = associateLayerToSource;
ob.createLayerSource = createLayerSource;
ob.createAssetsDataForExport = createAssetsDataForExport;
ob.exportFileFromLayer = exportFileFromLayer;
AssetsManager = ob;
}());
/****** END Assets Manager ******/
/**** Async Manager ****/
(function(){
var ob = {};
var asyncCount = 0;
var callback;
var asyncElements = [];
function executeCall(item){
item.call();
}
function executeAsyncCalls(){
var executingElements = asyncElements.splice(0,asyncElements.length);
asyncElements.length = 0;
executingElements.forEach(executeCall);
asyncCount -= 1;
if(asyncCount == 0){
callback.apply();
}
}
function addAsyncCall(fn){
asyncElements.push(fn);
if(asyncElements.length == 1){
asyncCount += 1;
//Todo Create async call
extrasInstance.setTimeout(executeAsyncCalls,1);
}
}
function addAsyncCounter(){
asyncCount += 1;
}
function removeAsyncCounter(){
asyncCount -= 1;
if(asyncCount == 0){
callback.apply();
}
}
function getAsyncCounter(){
return asyncCount;
}
function setCallBack(cb){
callback = cb;
}
ob.addAsyncCall = addAsyncCall;
ob.addAsyncCount = addAsyncCounter;
ob.removeAsyncCounter = removeAsyncCounter;
ob.getAsyncCounter = getAsyncCounter;
ob.setCallBack = setCallBack;
AsyncManager = ob;
}());
/**** END Async Manager ****/
/****** INIT DOMAnimationMAnager ******/
(function(){
var frameRate = 0;
var totalFrames = 0;
var firstFrame = 0;
var currentRenderFrame = 0;
var currentTime = 0;
var imageCount = 0;
var zCount = 0;
var isRenderReady = false;
var mainComp;
var mainLayers = [];
var filesDirectory;
var callback;
var pendingLayers = [];
var totalLayers = 0;
function getCompositionAnimationData(compo, compositionData,fDirectory){
mainComp = compo;
frameRate = mainComp.frameRate;
currentRenderFrame = 0;
imageCount = 0;
zCount = 0;
mainLayers = [];
totalFrames = mainComp.workAreaDuration*mainComp.frameRate;
firstFrame = mainComp.workAreaStart*mainComp.frameRate;
//totalFrames = 1;
var animationOb = {};
compositionData.animation = animationOb;
compositionData.assets = AssetsManager.getAssetsData();
animationOb.layers = mainLayers;
animationOb.totalFrames = totalFrames;
animationOb.frameRate = frameRate;
animationOb.ff = mainComp.workAreaStart;
animationOb.compWidth = mainComp.width;
animationOb.compHeight = mainComp.height;
filesDirectory = fDirectory;
iterateComposition();
}
function getMaskMode (num){
switch(num){
case MaskMode.NONE:
return 'n';
case MaskMode.ADD:
return 'a';
case MaskMode.SUBTRACT:
return 's';
case MaskMode.INTERSECT:
return 'i';
case MaskMode.LIGHTEN:
return 'l';
case MaskMode.DARKEN:
return 'd';
case MaskMode.DIFFERENCE:
return 'f';
}
}
function addMasksToLayer(layerInfo,layerOb,time){
layerOb.mk = [];
var i, len = layerInfo.mask.numProperties, maskShape, maskElement;
for(i=0;i<len;i++){
maskElement = layerInfo.mask(i+1);
maskShape = layerInfo.mask(i+1).property('maskShape').valueAtTime(time,false);
layerOb.mk.push({v:extrasInstance.roundNumber(maskShape.vertices,3), i:extrasInstance.roundNumber(maskShape.inTangents,3), o:extrasInstance.roundNumber(maskShape.outTangents,3), t:extrasInstance.roundNumber(maskElement.property('Mask Opacity').valueAtTime(time,false)/100,3)});
}
}
function setMasks(masks,layerOb){
layerOb.masksProperties = [];
var i, len = masks.numProperties, maskShape, maskElement;
for(i=0;i<len;i++){
maskElement = masks(i+1);
maskShape = maskElement.property('maskShape').value;
var shapeData = {
cl:maskShape.closed,
inv:maskElement.inverted,
mode:getMaskMode(maskElement.maskMode)
};
extrasInstance.convertToBezierValues(maskElement.property('maskShape'), frameRate, shapeData,'pt');
extrasInstance.convertToBezierValues(maskElement.property('Mask Opacity'), frameRate, shapeData,'o');
layerOb.masksProperties.push(shapeData);
}
}
function addStillAsset(layerOb,layerInfo){
layerOb.assetId = AssetsManager.exportFileFromLayer(layerInfo,filesDirectory);
}
function removeExtraData(layersData){
var i, len = layersData.length,j, jLen, shapes;
for(i = 0;i<len;i++){
var layerOb = layersData[i];
if(layerOb.enabled == false){
layersData.splice(i,1);
i -= 1;
len -= 1;
continue;
}
layerOb.lastData = null ;
delete layerOb.lastData;
if(layerOb.type == 'ShapeLayer'){
shapes = layerOb.shapes;
jLen = shapes.length;
for(j=0;j<jLen;j++){
shapes[j].lastData = null;
delete shapes[j].lastData;
}
}
if(layerOb.type == 'PreCompLayer'){
removeExtraData(layerOb.layers);
}
EffectsParser.saveEffectData(layerOb);
}
}
function processFinalData(layersData){
var i, len = layersData.length;
for(i = 0;i<len;i++){
var layerOb = layersData[i];
if(layerOb.type == 'ShapeLayer'){
layerOb.rectData.w = extrasInstance.roundNumber(layerOb.rectData.r - layerOb.rectData.l,3);
layerOb.rectData.h = extrasInstance.roundNumber(layerOb.rectData.b - layerOb.rectData.t,3);
}
if(layerOb.type == 'PreCompLayer'){
processFinalData(layerOb.layers);
}
}
}
function buildTextData(textDocument){
var textDataOb = {};
textDataOb.font = textDocument.font;
textDataOb.fontSize = textDocument.fontSize;
textDataOb.fillColor = extrasInstance.arrayRgbToHex(textDocument.fillColor);
textDataOb.text = textDocument.text;
var justification = '';
switch(textDocument.justification){
case ParagraphJustification.LEFT_JUSTIFY:
justification = 'left';
break;
case ParagraphJustification.RIGHT_JUSTIFY:
justification = 'right';
break;
case ParagraphJustification.CENTER_JUSTIFY:
justification = 'center';
break;
case ParagraphJustification.FULL_JUSTIFY_LASTLINE_LEFT:
case ParagraphJustification.FULL_JUSTIFY_LASTLINE_RIGHT:
case ParagraphJustification.FULL_JUSTIFY_LASTLINE_CENTER:
case ParagraphJustification.FULL_JUSTIFY_LASTLINE_FULL:
justification = 'justify';
break;
default:
justification = 'left';
break;
}
textDataOb.justification = justification;
return textDataOb;
}
function analyzeNextLayer(){
if(pendingLayers.length == 0){
renderNextFrame();
}else{
var pendingItem = pendingLayers.pop();
UI.setProgress(pendingLayers.length/totalLayers);
var layerOb = pendingItem.lOb;
var layerInfo = pendingItem.lInfo;
var frameRate = pendingItem.frameRate;
var lType = extrasInstance.layerType(layerInfo);
if(lType == 'AudioLayer' || lType == 'CameraLayer' || layerInfo.enabled == false){
//TODO add audios
layerOb.enabled = false;
analyzeNextLayer();
return;
}else if(lType == 'TextLayer'){
var textProp = layerInfo.property("Source Text");
var textDocument = textProp.value;
layerOb.textData = buildTextData(textDocument);
var r = layerInfo.sourceRectAtTime(0, false);
layerOb.textData.xOffset = r.left;
layerOb.textData.yOffset = r.top;
layerOb.textData.width = r.width;
layerOb.textData.height = r.height;
//iterateProperty(layerInfo,0);
}
EffectsParser.createEffects(layerInfo,layerOb);
if(layerInfo.mask.numProperties>0){
setMasks(layerInfo.mask,layerOb);
layerOb.hasMask = true;
}
layerOb.type = lType;
if(lType == 'ShapeLayer'){
ShapesParser.createShapes(layerInfo,layerOb, frameRate);
layerOb.rectData = {l:0,t:0,b:0,r:0,w:0,h:0};
}
if(layerInfo.parent != null){
layerOb.parent = layerInfo.parent.name;
}
layerOb.layerName = layerInfo.name;
layerOb.threeD = layerInfo.threeDLayer;
layerOb.an = {};
if(lType=='PreCompLayer'){
layerOb.width = layerInfo.source.width;
layerOb.height = layerInfo.source.height;
}else if(lType == 'StillLayer'){
addStillAsset(layerOb,layerInfo);
layerOb.width = layerInfo.source.width;
layerOb.height = layerInfo.source.height;
}else if(lType == 'SolidLayer'){
layerOb.width = layerInfo.source.width;
layerOb.height = layerInfo.source.height;
layerOb.color = extrasInstance.arrayRgbToHex(layerInfo.source.mainSource.color);
}else if(lType == 'ShapeLayer'){
layerOb.width = layerInfo.width;
layerOb.height = layerInfo.height;
}
layerOb.inPoint = layerInfo.inPoint*frameRate;
layerOb.outPoint = layerInfo.outPoint*frameRate;
layerOb.startTime = layerInfo.startTime*frameRate;
layerOb.lastData = {};
layerOb.ks = {};
if(layerInfo.transform.opacity.numKeys>1){
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo.transform.opacity, frameRate, layerOb.ks,'o');
}else{
layerOb.ks.o = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.opacity.valueAtTime(0,false),3);
}
if(layerInfo.transform.rotation.numKeys>1){
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo.transform.rotation, frameRate, layerOb.ks,'r');
}else{
layerOb.ks.r = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.rotation.valueAtTime(0,false),3);
}
if(layerInfo.transform.position.numKeys>1){
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo.transform.position, frameRate, layerOb.ks,'p');
}else{
layerOb.ks.p = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(0,false),3);
}
if(layerInfo.transform['Anchor Point'].numKeys>1){
if(lType == 'ShapeLayer'){
prepareHelperSolid(layerInfo.transform['Anchor Point'],frameRate,layerOb.ks,'a');
}else{
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo.transform['Anchor Point'], frameRate, layerOb.ks,'a');
}
}else{
layerOb.ks.a = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(0,false),3);
}
if(layerInfo.transform['Scale'].numKeys>1){
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo.transform['Scale'], frameRate, layerOb.ks,'s');
}else{
layerOb.ks.s = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(0,false),3);
}
if(layerInfo.canSetTimeRemapEnabled && layerInfo.timeRemapEnabled){
extrasInstance.convertToBezierValues(layerInfo['Time Remap'], frameRate, layerOb,'tm');
}
checkLayerReady();
}
}
function checkLayerReady(){
if(renderCancelled){
callback.apply();
}else{
extrasInstance.setTimeout(analyzeNextLayer,100);
}
}
function prepareHelperSolid(property,frameRate,ob,param){
var currentKeyframe = 1;
var helperPosition = helperSolid.transform["Anchor Point"];
var jLen = helperPosition.numKeys;
while(jLen > 0){
helperPosition.removeKey(1);
jLen -= 1;
}
helperSolidComp.frameRate = frameRate;
jLen = property.numKeys;
var keyIn, keyOut;
var keyInHelper, keyOutHelper;
var propertyValueDelta, helperValueDelta;
function adjustNextHelperSpeed(){
var j;
for(j = 0; j<jLen; j+=1){
keyIn = property.keyInTemporalEase(j+1)[0];
keyOut = property.keyOutTemporalEase(j+1)[0];
keyInHelper = new KeyframeEase(keyIn.speed, keyIn.influence);
keyOutHelper = new KeyframeEase(keyOut.speed, keyOut.influence);
helperPosition.addKey(property.keyTime(j+1));
helperPosition.setValueAtTime(property.keyTime(j+1),property.valueAtTime(property.keyTime(j+1),true));
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(j+1, [keyInHelper], [keyOutHelper]);
}
correctNextKey();
}
function correctNextKey(){
var i= 0, len = 20;
if(currentKeyframe !== jLen + 1){
keyIn = property.keyInTemporalEase(currentKeyframe)[0];
keyOut = property.keyOutTemporalEase(currentKeyframe)[0];
propertyValueDelta = property.valueAtTime(property.keyTime(currentKeyframe)+0.01,false);
keyOutHelper = helperPosition.keyOutTemporalEase(currentKeyframe);
keyInHelper = helperPosition.keyInTemporalEase(currentKeyframe);
var flag = true;
var currentSpeed, deltaSpeed = 10, dir = 0;
var helpValue,helpValue2;
if(currentKeyframe != 1){
helpValue = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe),false);
helpValue2 = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe-1),false);
propertyValueDelta = property.valueAtTime(property.keyTime(currentKeyframe)-0.01,false);
helperValueDelta = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe)-0.01,false);
currentSpeed = keyInHelper[0].speed;
deltaSpeed = Math.abs(keyInHelper[0].speed);
if(Math.abs(helperValueDelta[0]) > Math.abs(propertyValueDelta[0]) || Math.abs(helperValueDelta[1]) > Math.abs(propertyValueDelta[1])){
dir = 1;
}else{
dir = -1;
}
while(flag){
helpValue = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe),false);
helpValue2 = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe - 1),false);
helperValueDelta = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe)-0.01,false);
if(Math.abs(helperValueDelta[0]-propertyValueDelta[0]) < 0.001 && Math.abs(helperValueDelta[1]-propertyValueDelta[1]) < 0.001){
flag = false;
}else{
if(Math.abs(helperValueDelta[0]) > Math.abs(propertyValueDelta[0]) || Math.abs(helperValueDelta[1]) > Math.abs(propertyValueDelta[1])){
if(dir == 1){
deltaSpeed /= 2;
}
dir = -1;
currentSpeed += deltaSpeed;
keyInHelper[0].speed = currentSpeed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
}else{
if(dir == -1){
deltaSpeed /= 2;
}
dir = 1;
currentSpeed -= deltaSpeed;
keyInHelper[0].speed = currentSpeed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
}
}
i += 1;
if(i == len){
keyInHelper[0].speed = keyIn.speed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
flag = false;
}
}
}
if(currentKeyframe != jLen){
i = 0;
flag = true;
propertyValueDelta = property.valueAtTime(property.keyTime(currentKeyframe)+0.01,false);
helperValueDelta = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe)+0.01,false);
helpValue = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe),false);
currentSpeed = keyOutHelper[0].speed;
deltaSpeed = Math.abs(keyOutHelper[0].speed);
if(Math.abs(helperValueDelta[0]) > Math.abs(propertyValueDelta[0]) || Math.abs(helperValueDelta[1]) > Math.abs(propertyValueDelta[1])){
dir = -1;
}else{
dir = 1;
}
while(flag){
helpValue = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe),false);
helperValueDelta = helperPosition.valueAtTime(helperPosition.keyTime(currentKeyframe)+0.01,false);
if(Math.abs(helperValueDelta[0]-propertyValueDelta[0]) < 0.001 && Math.abs(helperValueDelta[1]-propertyValueDelta[1]) < 0.001){
flag = false;
}else{
if(Math.abs(helperValueDelta[0]) > Math.abs(propertyValueDelta[0]) || Math.abs(helperValueDelta[1]) > Math.abs(propertyValueDelta[1]) ){
if(dir == -1){
deltaSpeed /= 2;
}
dir = 1;
currentSpeed -= deltaSpeed;
keyOutHelper[0].speed = currentSpeed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
}else{
if(dir == 1){
deltaSpeed /= 2;
}
dir = -1;
currentSpeed += deltaSpeed;
keyOutHelper[0].speed = currentSpeed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
}
}
i += 1;
if(i == len){
keyOutHelper[0].speed = keyOut.speed;
helperPosition.setTemporalEaseAtKey(currentKeyframe, keyInHelper, keyOutHelper);
flag = false;
}
}
}
currentKeyframe += 1;
correctNextKey();
}else{
extrasInstance.convertToBezierValues(helperPosition, frameRate, ob,param);
}
}
adjustNextHelperSpeed();
}
function createLayers(compo, layersData, frameRate){
var i, len = compo.layers.length;
for(i = 0;i<len;i++){
var layerOb = {};
var layerInfo = compo.layers[i+1];
var lType = extrasInstance.layerType(layerInfo);
layersData.push(layerOb);
if(lType == 'AudioLayer' || lType == 'CameraLayer' || layerInfo.enabled == false){
//TODO add audios
layerOb.enabled = false;
continue;
}
pendingLayers.push({lInfo:layerInfo,lOb:layerOb,frameRate:frameRate});
if(lType=='PreCompLayer'){
layerOb.layers = [];
createLayers(layerInfo.source,layerOb.layers,layerInfo.source.frameRate);
}
}
}
function getParentSize (name,layers){
var i=0, len = layers.length;
while(i<len){
if(layers[i].layerName == name){
return {width:layers[i].width,height:layers[i].height};
}
i++;
}
return {width:0,height:0};
}
function traverseAnimation(compo,layersData, frameNum, time){
var i, len = compo.layers.length;
for(i = 0;i<len;i++){
var layerInfo = compo.layers[i+1];
var lType = extrasInstance.layerType(layerInfo);
if(lType == 'AudioLayer' || lType == 'CameraLayer' || layerInfo.enabled == false){
//TODO add audios
continue;
}
var layerOb = layersData[i];
var animData = {};
if(layerOb.hasMask){
addMasksToLayer(layerInfo,animData,time);
}
animData.tr = {};
animData.tr.p = [];
animData.tr.a = [];
animData.tr.r = [];
animData.tr.s = [];
animData.tr.o = {};
if(layerOb.parent != null){
var parentSize = getParentSize(layerOb.parent,layersData);
animData.tr.p[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.p[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[1],3);
}else{
animData.tr.p[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.p[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[1],3);
}
if(layerOb.threeD){
animData.tr.p[2] = extrasInstance.roundNumber(-layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[2],3);
}else{
animData.tr.p[2] = -zCount;
zCount++;
}
if(lType=='ShapeLayer'){
var r = layerInfo.sourceRectAtTime(frameNum, false);
layerOb.rectData.l = extrasInstance.roundNumber(Math.min(r.left,layerOb.rectData.l),3);
layerOb.rectData.t = extrasInstance.roundNumber(Math.min(r.top,layerOb.rectData.t),3);
layerOb.rectData.r = extrasInstance.roundNumber(Math.max(r.left+r.width,layerOb.rectData.r),3);
layerOb.rectData.b = extrasInstance.roundNumber(Math.max(r.top+r.height,layerOb.rectData.b),3);
}
animData.tr.a[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.a[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[1],3);
animData.tr.a[2] = extrasInstance.roundNumber(-layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[2],3);
animData.tr.s = extrasInstance.roundNumber([(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[0]/100),(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[1]/100),(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[2]/100)],3);
if(layerOb.threeD){
animData.tr.r[0] = extrasInstance.roundNumber((layerInfo.transform['X Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[0])*Math.PI/180,3);
animData.tr.r[1] = extrasInstance.roundNumber(-(layerInfo.transform['Y Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[1])*Math.PI/180,3);
animData.tr.r[2] = extrasInstance.roundNumber((layerInfo.transform['Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[2])*Math.PI/180,3);
}else{
animData.tr.r[0] = 0;
animData.tr.r[1] = 0;
animData.tr.r[2] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Rotation'].valueAtTime(time,false)*Math.PI/180,3);
}
animData.tr.o = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Opacity'].valueAtTime(time,false)/100,3);
if(lType == 'ShapeLayer'){
ShapesParser.addFrameData(layerInfo,layerOb, frameNum, time);
}
if(lType == 'PreCompLayer'){
var compoInTime = -layerInfo.startTime;
traverseAnimation(layerInfo.source,layerOb.layers, frameNum, time+compoInTime);
}
//THIS IS REPLACED WITH THE KEYFRAMES. LEAVE THIS FOR NOW.
/*if(layerOb.lastData.an == null || extrasInstance.compareObjects(animData,layerOb.lastData.an)==false){
layerOb.an[frameNum] = animData;
layerOb.lastData.an = animData;
}*/
EffectsParser.renderFrame(layerOb,frameNum);
}
}
function iterateComposition(){
createLayers(mainComp, mainLayers, mainComp.frameRate);
// TO TRAVERSE LAYER BY LAYER. NEEDED FOR TIME REMAP?
/*renderCompo(mainComp, mainLayers);
AssetsManager.createAssetsDataForExport();
removeExtraData(mainLayers);
processFinalData(mainLayers);
callback.apply();*/
// END TO TRAVERSE LAYER BY LAYER. NEEDED FOR TIME REMAP?
totalLayers = pendingLayers.length;
analyzeNextLayer();
}
function iterateLayer(layerInfo, layerOb,frameRate){
var duration =layerInfo.duration;
layerOb.st = layerInfo.startTime;
var frameNum = 0;
var time = layerInfo.startTime;
var lType = extrasInstance.layerType(layerInfo);
if(lType == 'AudioLayer' || lType == 'CameraLayer' || layerInfo.enabled == false){
//TODO add audios
return;
}
while(frameNum < duration*frameRate){
var layerOb = layersData[i];
var animData = {};
if(layerOb.hasMask){
addMasksToLayer(layerInfo,animData,time);
}
animData.tr = {};
animData.tr.p = [];
animData.tr.a = [];
animData.tr.r = [];
animData.tr.s = [];
animData.tr.o = {};
if(layerOb.parent != null){
var parentSize = getParentSize(layerOb.parent,layersData);
animData.tr.p[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.p[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[1],3);
}else{
animData.tr.p[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.p[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[1],3);
}
if(layerOb.threeD){
animData.tr.p[2] = extrasInstance.roundNumber(-layerInfo.transform.position.valueAtTime(time,false)[2],3);
}else{
animData.tr.p[2] = -zCount;
zCount++;
}
if(lType=='ShapeLayer'){
var r = layerInfo.sourceRectAtTime(frameNum, false);
layerOb.rectData.l = extrasInstance.roundNumber(Math.min(r.left,layerOb.rectData.l),3);
layerOb.rectData.t = extrasInstance.roundNumber(Math.min(r.top,layerOb.rectData.t),3);
layerOb.rectData.r = extrasInstance.roundNumber(Math.max(r.left+r.width,layerOb.rectData.r),3);
layerOb.rectData.b = extrasInstance.roundNumber(Math.max(r.top+r.height,layerOb.rectData.b),3);
}
animData.tr.a[0] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[0],3);
animData.tr.a[1] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[1],3);
animData.tr.a[2] = extrasInstance.roundNumber(-layerInfo.transform['Anchor Point'].valueAtTime(time,false)[2],3);
animData.tr.s = extrasInstance.roundNumber([(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[0]/100),(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[1]/100),(layerInfo.transform['Scale'].valueAtTime(time,false)[2]/100)],3);
if(layerOb.threeD){
animData.tr.r[0] = extrasInstance.roundNumber((layerInfo.transform['X Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[0])*Math.PI/180,3);
animData.tr.r[1] = extrasInstance.roundNumber(-(layerInfo.transform['Y Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[1])*Math.PI/180,3);
animData.tr.r[2] = extrasInstance.roundNumber((layerInfo.transform['Rotation'].valueAtTime(time,false)+layerInfo.transform['Orientation'].valueAtTime(time,false)[2])*Math.PI/180,3);
}else{
animData.tr.r[0] = 0;
animData.tr.r[1] = 0;
animData.tr.r[2] = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Rotation'].valueAtTime(time,false)*Math.PI/180,3);
}
animData.tr.o = extrasInstance.roundNumber(layerInfo.transform['Opacity'].valueAtTime(time,false)/100,3);
if(lType == 'ShapeLayer'){
ShapesParser.addFrameData(layerInfo,layerOb, frameNum, time);
}
//THIS IS REPLACED WITH THE KEYFRAMES. BUT SHOULD BE USED FOR EXPRESSION LAYERS.
if(layerOb.lastData.an == null || extrasInstance.compareObjects(animData,layerOb.lastData.an)==false){
layerOb.an[frameNum] = animData;
layerOb.lastData.an = animData;
}
//END FOR EXPRESSION LAYERS
EffectsParser.renderFrame(layerOb,frameNum);
frameNum += 1;
time += 1/frameRate;
}
//traverseAnimation(layerInfo.source,layerOb.layers, frameNum, time+compoInTime);
if(lType == 'PreCompLayer'){
var i, len = layerInfo.source.layers.length;
for(i = 0;i<len;i++){
iterateLayer(layerInfo.source.layers[i+1],layerOb.layers[i],layerInfo.source.frameRate);
}
}
}
function renderCompo(compo, mainLayers){
//var duration = compo.duration;
var i, len = compo.layers.length;
for(i = 0;i<len;i++){
iterateLayer(compo.layers[i+1],mainLayers[i],compo.frameRate);
}
}
function renderNextFrame(){
/*if(currentRenderFrame < totalFrames && renderCancelled === false){
renderFrame();
currentRenderFrame +=1;
renderNextFrame();
//extrasInstance.setTimeout(renderNextFrame,50);
}else{
isRenderReady = true;
checkRenderReady();
}*/
isRenderReady = true;
checkRenderReady();
}
function checkRenderReady(){
if(AsyncManager.getAsyncCounter() == 0 && isRenderReady == true){
AssetsManager.createAssetsDataForExport();
removeExtraData(mainLayers);
processFinalData(mainLayers);
callback.apply();
}
}
function renderFrame(){
currentTime = (currentRenderFrame+firstFrame)/frameRate;
zCount = 0;
traverseAnimation(mainComp,mainLayers, currentRenderFrame,currentTime);
}
function setCallback(cb){
callback = cb;
}
AsyncManager.setCallBack(checkRenderReady);
var ob = {};
ob.getCompositionAnimationData = getCompositionAnimationData;
ob.setCallback = setCallback;
DOMAnimationManager = ob;
}());
/****** END DOMAnimationMAnager ******/
/****** INIT Effects Parser ******/
(function(){
var ob = {};
var registeredEffects = {};
function createEffects(layerInfo,layerOb){
if(layerInfo.effect.numProperties>0){
layerOb.eff = [];
var i, len = layerInfo.effect.numProperties, name;
for(i=0;i<len;i++){
name = layerInfo.effect(i+1).name;
if(registeredEffects[name] != null){
layerOb.eff.push({parser: registeredEffects[name], id:registeredEffects[name].registerElement(layerInfo.effect(i+1))});
}
}
}
}
function renderFrame(layerOb,frameNum){
if(layerOb.eff){
layerOb.eff.forEach(function(item){
item.parser.renderFrame(frameNum);
});
}
}
function saveEffectData(layerOb){
if(layerOb.eff){
layerOb.eff = layerOb.eff.map(function(item){
return item.parser.getData(item.id);
});
}
}
function registerEffect(name,object){
registeredEffects[name] = object;
}
ob.registerEffect = registerEffect;
ob.createEffects = createEffects;
ob.renderFrame = renderFrame;
ob.saveEffectData = saveEffectData;
EffectsParser = ob;
}());
/****** END Effects Parser ******/
/****** INIT Effects Stroke Parser ******/
(function(){
var ob = {};
var registeredElements = [];
var lastValues = {};
function renderFrame(frameNum, id){
var effectData = registeredElements[id];
var effectInfo = effectData.elem;
for(var s in effectData.animated){
var propertyValue = getPropertyValue(effectInfo[s].value,getPropertyType(s));
if(lastValues[s] == null || !extrasInstance.compareObjects(propertyValue,lastValues[s])){
effectData.animated[s][frameNum] = propertyValue;
lastValues[s] = propertyValue;
}
}
}
function getPropertyValue(value,type){
switch(type)
{
case 'color':
return extrasInstance.arrayRgbToHex(value);
break;
default:
return value;
break;
}
}
function getPropertyType(propertyName){
var i = 0;len = animatableProperties.length;
while(i<len){
if(animatableProperties[i].name == propertyName){
return animatableProperties[i].type;
}
i++;
}
return '';
}
function getData(id){
return registeredElements[id];
}
function registerElement(elem){
var effectData = {
type: 'Stroke',
effectInfo : elem,
effectDataPath : elem['Path'].value,
allMasks : elem['All Masks'].value,
strokeSequentially : elem['Stroke Sequentially'].value,
animated: {},
singleValue: {}
};
registeredElements.push(effectData);
animatableProperties.forEach(function(item){
if(elem[item.name].numKeys == 0){
effectData.singleValue[item.name] = getPropertyValue(effectInfo[item.name].value, item.type);
}else{
effectData.animated[item.name] = {};
}
});
return registeredElements.length;
}
var animatableProperties = [{name:'Color',type:'color'},{name:'Brush Size',type:'simple'},{name:'Brush Hardness',type:'simple'},{name:'Opacity',type:'simple'},{name:'Start',type:'simple'},{name:'End',type:'simple'},{name:'Spacing',type:'simple'},{name:'Paint Style',type:'simple'}];
var i, len = animatableProperties.length;
ob.renderFrame = renderFrame;
ob.getData = getData;
ob.registerElement = registerElement;
EffectsParser.registerEffect('Stroke',ob);
}());
/****** END Effects Stroke Parser ******/
/****** INIT extras******/
(function (){
function getItemByName(name,collection){
for(var i=0;i<collection.length;i++){
if(collection[i+1].name==name){
return collection[i+1];
}
}
return null;
}
function compareObjects(object1,object2){
return JSON.stringify(object1) === JSON.stringify(object2);
}
function roundNumber(num, decimals){
if( typeof num == 'number'){
return parseFloat(num.toFixed(decimals));
}else{
return roundArray(num,decimals);
}
}
function roundArray(arr, decimals){
var i, len = arr.length;
var retArray = [];
for( i = 0; i < len ; i += 1){
if( typeof arr[i] == 'number'){
retArray.push(roundNumber(arr[i],decimals));
}else{
retArray.push(roundArray(arr[i],decimals));
}
}
return retArray;
}
function setInterval(func,millis){
var guid = getRandomName(10);
Gtlym.CALL["interval_"+guid] = func;
return app.scheduleTask('Gtlym.CALL["interval_'+guid+'"]();',millis,true);
}
function setTimeout(func,millis){
var guid = getRandomName(10);
Gtlym.CALL["interval_"+guid] = func;
return app.scheduleTask('Gtlym.CALL["interval_'+guid+'"]();',millis,false);
}
function cancelTimeout(id){
app.cancelTask(id);
}
function cancelInterval(id){
app.cancelTask(id);
}
function removeDirectoryContent(f, callback){
var removeNextItem = function(){
currentFileIndex++;
if(currentFileIndex == len){
callback.apply();
}else{
removeFileFromDisk(files[currentFileIndex],removeNextItem);
}
};
var files = f.getFiles();
var len = files.length;
var currentFileIndex = 0;
if(len==0){
callback.apply();
}else{
removeFileFromDisk(files[currentFileIndex],removeNextItem);
}
}
function removeFileFromDisk(f, cb){
var callback = cb;
var currentFileIndex =0;
var removeNextItem = function(){
currentFileIndex++;
if(currentFileIndex >= len){
if(f.remove()){
callback.apply();
}else{
}
}else{
removeFileFromDisk(files[currentFileIndex],removeNextItem);
}
};
if (f instanceof File){
if(f.remove()){
callback.apply();
}else{
}
}else{
var files = f.getFiles();
var len = files.length;
if(len==0){
removeNextItem();
}else{
removeFileFromDisk(files[currentFileIndex],removeNextItem);
}
}
}
function getRandomName(length){
var sequence = 'abcdefghijklmnoqrstuvwxyz1234567890';
var returnString ='';
for(var i=0;i<length;i++){
returnString += sequence.charAt(Math.floor(Math.random()*sequence.length));
}
return returnString;
}
function iterateProperty(property, space){
if(space === null || space === undefined){
space = 0;
}
var spaceString ='';
for(var a=0;a<space;a++){
spaceString+=' ';
}
if(property.numProperties){
$.writeln(spaceString+'--- new iteration '+property.name+' ---');
var i=0, len = property.numProperties;
while(i<len){
$.writeln(spaceString+'-> '+property(i+1).name +" | "+property(i+1).matchName );
iterateProperty(property(i+1), space+1);
i++;
}
}else{
if(property.propertyValueType != PropertyValueType.NO_VALUE && property.value != undefined){
$.writeln(spaceString+'--- Value:'+property.value.toString()+' ---');
}else{
$.writeln(spaceString+'--- No Value:'+' ---');
}
}
}
function rgbToHex(r, g, b) {
return "#" + ((1 << 24) + (r << 16) + (g << 8) + b).toString(16).slice(1);
}
function arrayRgbToHex(values) {
return rgbToHex(Math.round(values[0]*255),Math.round(values[1]*255),Math.round(values[2]*255));
}
function layerType(layerOb){
function avLayerType(lObj){
var lSource = lObj.source;
if(lSource instanceof CompItem){
return "PreCompLayer";
}
var lMainSource = lSource.mainSource;
var lFile = lMainSource.file;
if(!lObj.hasVideo){
return "AudioLayer";
}else if(lSource instanceof CompItem){
return "PreCompLayer";
}else if(lSource.frameDuration < 1){
if(lMainSource instanceof PlaceholderSource){
return "PlaceholderVideoLayer";
}else if(lSource.name.toString().indexOf("].") != -1){
return "ImageSequenceLayer";
}else{
return "VideoLayer";
}
}else if(lSource.frameDuration == 1){
if(lMainSource instanceof PlaceholderSource){
return "PlaceholderStillLayer";
}else if(lMainSource.color){
return "SolidLayer";
}else{
return "StillLayer";
}
}
}
try{
var curLayer,instanceOfArray,instanceOfArrayLength,result;
curLayer = layerOb;
instanceOfArray = [AVLayer, CameraLayer, LightLayer, ShapeLayer, TextLayer];
instanceOfArrayLength = instanceOfArray.length;
if(curLayer.guideLayer){
return "GuideLayer";
}else if(curLayer.isTrackMatte){
return "TrackMatteLayer";
}else if(curLayer.adjustmentLayer){
return "AdjustmentLayer";
}
for(var i = 0;i<instanceOfArrayLength;i++){
if(curLayer instanceof instanceOfArray[i]){
result = instanceOfArray[i].name;
break;
}
}
if(result == "AVLayer"){
result = avLayerType(curLayer);
};
return result;
}catch(err){alert(err.line.toString+" "+err.toString())}
}
function getprojectItemType(item){
var getType = {};
var type = getType.toString.call(item);
var itemType = '';
switch(type){
case "[object FolderItem]":
itemType = 'Folder';
break;
case "[object FootageItem]":
itemType = 'Footage';
break;
case "[object CompItem]":
itemType = 'Comp';
break;
default:
itemType = type;
break;
}
return itemType;
}
function convertToBezierValues(property, frameRate, ob,propertyName){
function getPropertyValue(value, roundFlag){
switch(property.propertyValueType){
case PropertyValueType.SHAPE:
var elem = {
i : roundFlag ? extrasInstance.roundNumber(value.inTangents,3) : value.inTangents,
o : roundFlag ? extrasInstance.roundNumber(value.outTangents,3) : value.outTangents,
v : roundFlag ? extrasInstance.roundNumber(value.vertices,3) : value.vertices
};
return elem;
case PropertyValueType.COLOR:
var i, len = value.length;
for(i = 0; i < len; i+=1){
value[i] = Math.round(value[i]*255);
}
return value;
default:
return roundFlag ? extrasInstance.roundNumber(value,3) : value;
}
}
var j = 1, jLen = property.numKeys;
var beziersArray = [];
var averageSpeed, duration;
var bezierIn, bezierOut;
function buildSegment(segmentOb, indexTime){
function getRealInfluence(property,handle,time,diff,keyNum, keyOb){
function iterateNextInfluence(){
referenceValue = getPropertyValue(property.valueAtTime(time+diff, false), false);
if(extrasInstance.compareObjects(originalValue,referenceValue) == true){
if(currentInfluence == 0.1){
loop = false;
}
topInfluence = currentInfluence;
currentInfluence -= (currentInfluence - lastInfluence)/2;
if(currentInfluence < 0.1){
currentInfluence = 0.1;
}
if(topInfluence - currentInfluence < 0.0001){
loop = false;
}
}else{
lastInfluence = currentInfluence;
currentInfluence += (topInfluence-currentInfluence)/2;
if(currentInfluence - lastInfluence< 0.0001){
loop = false;
}
}
if(originalInfluence - currentInfluence < 0.0001){
loop = false;
}
count +=1;
if(count >= 20){
loop = false;
}
if( loop == true){
if(handle == 'out'){
keyNew = new KeyframeEase(keyOut[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
iterateNextInfluence();
}else{
if(handle == 'out'){
keyNew = new KeyframeEase(keyOut[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
keyOb.influence = currentInfluence;
influenceReadyCount -= 1;
realInfluenceReady();
}
}
var count = 0;
var referenceValue;
var lastInfluence = 0;
var originalValue = getPropertyValue(property.valueAtTime(time+diff, false), false);
var keyIn = property.keyInTemporalEase(keyNum);
var keyOut = property.keyOutTemporalEase(keyNum);
var keyNew, originalInfluence;
if(handle == 'out'){
originalInfluence = keyOut[0].influence;
}else{
originalInfluence = keyIn[0].influence;
}
if(originalInfluence<0.1){
keyOb.influence = originalInfluence;
influenceReadyCount -= 1;
realInfluenceReady();
return;
}
if(handle == 'out'){
//keyOut[0]= new KeyframeEase(keyOut[0].speed,originalInfluence);
keyNew = new KeyframeEase(keyOut[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
//keyIn[0] = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,originalInfluence);
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
var topInfluence = originalInfluence;
var currentInfluence = originalInfluence/2;
//AsyncManager.addAsyncCounter();
originalValue = getPropertyValue(property.valueAtTime(time+diff, false), false);
if(handle == 'out'){
keyNew= new KeyframeEase(keyOut[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
var loop = true;
while(loop){
referenceValue = getPropertyValue(property.valueAtTime(time+diff, false), false);
if(extrasInstance.compareObjects(originalValue,referenceValue) == true){
if(currentInfluence == 0.1){
loop = false;
}
topInfluence = currentInfluence;
currentInfluence -= (currentInfluence - lastInfluence)/2;
if(currentInfluence < 0.1){
currentInfluence = 0.1;
}
if(topInfluence - currentInfluence < 0.0001){
loop = false;
}
}else{
lastInfluence = currentInfluence;
currentInfluence += (topInfluence-currentInfluence)/2;
if(currentInfluence - lastInfluence< 0.0001){
loop = false;
}
}
if(originalInfluence - currentInfluence < 0.0001){
loop = false;
}
count +=1;
if(count >= 20){
loop = false;
}
if(handle == 'out'){
keyNew = new KeyframeEase(keyOut[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
}
if(handle == 'out'){
keyNew = new KeyframeEase(keyOut[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,originalInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
keyOb.influence = currentInfluence;
influenceReadyCount -= 1;
realInfluenceReady();
/*AsyncManager.addAsyncCall(function(){
originalValue = getPropertyValue(property.valueAtTime(time+diff, false), false);
if(handle == 'out'){
keyNew= new KeyframeEase(keyOut[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyIn[0]], [keyNew]);
}else{
keyNew = new KeyframeEase(keyIn[0].speed,currentInfluence);
property.setTemporalEaseAtKey(keyNum, [keyNew], [keyOut[0]]);
}
AsyncManager.addAsyncCall(iterateNextInfluence,1);
},1);*/
}
function getCurveLength(initPos,endPos, outBezier, inBezier){
var k, curveSegments = 5000;
var point,lastPoint = null;
var ptDistance;
var absToCoord,absTiCoord;
var triCoord1,triCoord2,triCoord3,liCoord1,liCoord2,ptCoord,perc,addedLength = 0;
for(k=0;k<curveSegments;k+=1){
point = [];
perc = k/(curveSegments-1);
ptDistance = 0;
absToCoord = [];
absTiCoord = [];
outBezier.forEach(function(item,index){
if(absToCoord[index] == null){
absToCoord[index] = initPos[index] + outBezier[index];
absTiCoord[index] = endPos[index] + inBezier[index];
}
triCoord1 = initPos[index] + (absToCoord[index] - initPos[index])*perc;
triCoord2 = absToCoord[index] + (absTiCoord[index] - absToCoord[index])*perc;
triCoord3 = absTiCoord[index] + (endPos[index] - absTiCoord[index])*perc;
liCoord1 = triCoord1 + (triCoord2 - triCoord1)*perc;
liCoord2 = triCoord2 + (triCoord3 - triCoord2)*perc;
ptCoord = liCoord1 + (liCoord2 - liCoord1)*perc;
point.push(ptCoord);
if(lastPoint !== null){
ptDistance += Math.pow(point[index] - lastPoint[index],2);
}
});
ptDistance = Math.sqrt(ptDistance);
addedLength += ptDistance;
lastPoint = point;
}
return addedLength;
}
function realInfluenceReady(){
if(influenceReadyCount != 0){
getRealInfluence(property,'out',lastKey.time,0.01/frameRate,indexTime,lastKey.easeOut);
return;
}
if(interpolationType == 'hold'){
segmentOb.t = extrasInstance.roundNumber(lastKey.time*frameRate,3);
segmentOb.s = getPropertyValue(property.keyValue(j), true);
if(!(segmentOb.s instanceof Array)){
segmentOb.s = [segmentOb.s];
}
segmentOb.h = 1;
j += 1;
buildNextSegment();
return;
}
duration = key.time - lastKey.time;
len = key.value.length;
bezierIn = {};
bezierOut = {};
averageSpeed = 0;
switch(property.propertyValueType){
case PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL:
case PropertyValueType.TwoD_SPATIAL:
bezierIn.x = 1 - key.easeIn.influence / 100;
bezierOut.x = lastKey.easeOut.influence / 100;
averageSpeed = getCurveLength(lastKey.value,key.value, lastKey.to, key.ti)/duration;
break;
case PropertyValueType.SHAPE:
bezierIn.x = 1 - key.easeIn.influence / 100;
bezierOut.x = lastKey.easeOut.influence / 100;
averageSpeed = 1;
break;
case PropertyValueType.ThreeD:
case PropertyValueType.TwoD:
case PropertyValueType.OneD:
case PropertyValueType.COLOR:
bezierIn.x = [];
bezierOut.x = [];
key.easeIn.forEach(function(item, index){
bezierIn.x[index] = 1 - item.influence / 100;
bezierOut.x[index] = lastKey.easeOut[index].influence / 100;
});
averageSpeed = [];
for(i=0;i<len;i+=1){
averageSpeed[i] = (key.value[i] - lastKey.value[i])/duration;
}
break;
}
if(averageSpeed == 0){
bezierIn.y = bezierIn.x;
bezierOut.y = bezierOut.x;
}else{
switch(property.propertyValueType){
case PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL:
case PropertyValueType.TwoD_SPATIAL:
case PropertyValueType.SHAPE:
if(interpolationType == 'linear'){
bezierIn.y = bezierIn.x;
bezierOut.y = bezierOut.x;
}else{
bezierIn.y = 1 - ((key.easeIn.speed) / averageSpeed) * (key.easeIn.influence / 100);
bezierOut.y = ((lastKey.easeOut.speed) / averageSpeed) * bezierOut.x;
}
break;
case PropertyValueType.ThreeD:
case PropertyValueType.TwoD:
case PropertyValueType.OneD:
case PropertyValueType.COLOR:
bezierIn.y = [];
bezierOut.y = [];
key.easeIn.forEach(function(item,index){
if(averageSpeed[index] == 0 || interpolationType == 'linear'){
bezierIn.y[index] = bezierIn.x[index];
bezierOut.y[index] = bezierOut.x[index];
}else{
bezierIn.y[index] = 1 - ((item.speed) / averageSpeed[index]) * (item.influence / 100);
bezierOut.y[index] = ((lastKey.easeOut[index].speed) / averageSpeed[index]) * bezierOut.x[index];
}
});
break;
}
}
if(property.propertyValueType == PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL || property.propertyValueType == PropertyValueType.TwoD_SPATIAL || property.propertyValueType == PropertyValueType.SHAPE ){
property.expression = propertyExpression;
}
bezierIn.x = extrasInstance.roundNumber(bezierIn.x,3);
bezierIn.y = extrasInstance.roundNumber(bezierIn.y,3);
bezierOut.x = extrasInstance.roundNumber(bezierOut.x,3);
bezierOut.y = extrasInstance.roundNumber(bezierOut.y,3);
segmentOb.i = bezierIn;
segmentOb.o = bezierOut;
segmentOb.n = (bezierIn.x.toString()+'_'+bezierIn.y.toString()+'_'+bezierOut.x.toString()+'_'+bezierOut.y.toString()).replace(/\./g, 'p');
segmentOb.t = extrasInstance.roundNumber(lastKey.time*frameRate,3);
segmentOb.s = getPropertyValue(property.keyValue(j), true);
segmentOb.e = getPropertyValue(property.keyValue(j+1), true);
if(!(segmentOb.s instanceof Array)){
segmentOb.s = [segmentOb.s];
segmentOb.e = [segmentOb.e];
}
if(property.propertyValueType == PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL || property.propertyValueType == PropertyValueType.TwoD_SPATIAL ){
segmentOb.to = lastKey.to;
segmentOb.ti = key.ti;
}
j += 1;
buildNextSegment();
}
var i, len;
var influenceReadyCount = 0;
var key = {};
var lastKey = {};
var interpolationType = '';
key.time = property.keyTime(indexTime+1);
lastKey.time = property.keyTime(indexTime);
key.value = getPropertyValue(property.keyValue(indexTime+1), false);
lastKey.value = getPropertyValue(property.keyValue(indexTime), false);
if(!(key.value instanceof Array)){
key.value = [key.value];
lastKey.value = [lastKey.value];
}
if(property.keyOutInterpolationType(indexTime) == KeyframeInterpolationType.HOLD){
interpolationType = 'hold';
realInfluenceReady();
}else{
if(property.keyOutInterpolationType(indexTime) == KeyframeInterpolationType.LINEAR){
interpolationType = 'linear';
}
buildKeyInfluence(key, lastKey, indexTime);
switch(property.propertyValueType){
case PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL:
case PropertyValueType.TwoD_SPATIAL:
lastKey.to = property.keyOutSpatialTangent(indexTime);
key.ti = property.keyInSpatialTangent(indexTime+1);
case PropertyValueType.SHAPE:
influenceReadyCount = 2;
var propertyExpression = property.expression;
property.expression = "velocityAtTime(time)";
if(interpolationType != 'linear'){
getRealInfluence(property,'in',key.time,-0.01/frameRate,indexTime+1,key.easeIn);
}else{
influenceReadyCount = 0;
realInfluenceReady();
}
break;
default:
realInfluenceReady();
}
}
}
if(property.numKeys <= 1){
//beziersArray.push(getPropertyValue(property.valueAtTime(0,true), true));
ob[propertyName] = getPropertyValue(property.valueAtTime(0,true), true);
return;
}
function buildKeyInfluence(key,lastKey, indexTime){
switch(property.propertyValueType){
case PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL:
case PropertyValueType.TwoD_SPATIAL:
case PropertyValueType.SHAPE:
key.easeIn = {
influence : property.keyInTemporalEase(indexTime+1)[0].influence,
speed : property.keyInTemporalEase(indexTime+1)[0].speed
};
lastKey.easeOut = {
influence : property.keyOutTemporalEase(indexTime)[0].influence,
speed : property.keyOutTemporalEase(indexTime)[0].speed
};
break;
default:
key.easeIn = [];
lastKey.easeOut = [];
var inEase = property.keyInTemporalEase(indexTime+1);
var outEase = property.keyOutTemporalEase(indexTime);
inEase.forEach(function(item,index){
key.easeIn.push({influence : item.influence, speed:item.speed});
lastKey.easeOut.push({influence : outEase[index].influence, speed:outEase[index].speed});
});
}
}
function buildNextSegment(){
if(j<jLen){
var segmentOb = {};
beziersArray.push(segmentOb);
buildSegment(segmentOb,j);
}
}
buildNextSegment();
beziersArray.push({t:property.keyTime(j)*frameRate});
ob[propertyName] = beziersArray;
}
var ob = {};
ob.getItemByName = getItemByName;
ob.compareObjects = compareObjects;
ob.roundNumber = roundNumber;
ob.roundArray = roundArray;
ob.setInterval = setInterval;
ob.setTimeout = setTimeout;
ob.cancelTimeout = cancelTimeout;
ob.cancelInterval = cancelInterval;
ob.removeDirectoryContent = removeDirectoryContent;
ob.removeFileFromDisk = removeFileFromDisk;
ob.getRandomName = getRandomName;
ob.iterateProperty = iterateProperty;
ob.rgbToHex = rgbToHex;
ob.arrayRgbToHex = arrayRgbToHex;
ob.layerType = layerType;
ob.getprojectItemType = getprojectItemType;
ob.convertToBezierValues = convertToBezierValues;
extrasInstance = ob;
}());
(function(){
var rqCollection;
var proj = null;
var queueItem;
var moduleItem;
var destinationFile;
var counter = 0;
var templateName = 'HTML_bodyMoving_template';
var filesDirectory;
function addComposition(comp){
filesDirectory = new Folder(exportFolder.fullName+'/temp');
if(!filesDirectory.exists){
filesDirectory.create();
}
unqueueAllItems();
queueItem = rqCollection.add(comp);
queueItem.render = true;
moduleItem = queueItem.outputModule(1);
moduleItem.applyTemplate(templateName);
destinationFile = new File(filesDirectory.fullName+'/'+'tempFile_'+counter+'.png');
moduleItem.file = destinationFile;
proj.renderQueue.render();
counter++;
}
function importHelperProject(){
var helperComp = helperFootage.item(1);
var renderer = searchHelperRenderer(helperComp);
var helperModule = renderer.outputModule(1);
var templates = helperModule.templates;
var i = 0, len = templates.length, found = false;
while(i<len){
if(templates[i] === templateName){
found = true;
break;
}
i+=1;
}
if(found === false){
helperModule.saveAsTemplate(templateName);
}
renderer.remove();
}
function searchHelperRenderer(helperComp){
var i=0,len = proj.renderQueue.items.length;
var item;
while(i<len){
item = proj.renderQueue.items[i+1];
if(item.comp == helperComp){
return item;
}
i++;
}
}
function unqueueAllItems(){
var item;
var i,len = proj.renderQueue.items.length;
for(i=0;i<len;i++){
item = proj.renderQueue.items[i+1];
if(verifyIfRenderable(item.status)){
proj.renderQueue.items[i+1].render = false;
}
}
}
function verifyIfRenderable(status){
switch(status){
case RQItemStatus.USER_STOPPED:
case RQItemStatus.ERR_STOPPED:
case RQItemStatus.DONE:
case RQItemStatus.RENDERING:
return false;
}
return true;
}
function getStatus(){
var status = queueItem.status;
if(status==RQItemStatus.DONE){
queueItem.remove();
renameFile();
}
return status;
}
function renameFile(){
if(destinationFile.exists){
if(destinationFile.remove()){
var renamingFile = new File(destinationFile.fullName+'00000');
renamingFile.rename(destinationFile.name);
}else{
//TODO handle error when removing file
}
}else{
var renamingFile = new File(destinationFile.fullName+'00000');
renamingFile.rename(destinationFile.name);
}
}
function getFile(){
return destinationFile;
}
function setProject(project){
if(proj == null){
proj = project;
rqCollection = project.renderQueue.items;
importHelperProject();
}
}
var ob = {};
ob.addComposition = addComposition;
ob.getStatus = getStatus;
ob.getFile = getFile;
ob.setProject = setProject;
rqManager = ob;
}());
/****** END rqManager ******/
/****** INIT LayerConverter ******/
(function(){
var pendingComps = [];
var convertedSources = [];
var duplicatedSources = [];
var helperFolder;
var currentLayerNum = 0;
var currentCompositionNum = 0;
var totalLayers;
var tempConverterComp;
var currentComposition;
var currentSource;
var currentLayerInfo;
var duplicateMainComp;
var callback;
function convertComposition(comp){
helperFolder = helperFootage.item(2);
AssetsManager.reset();
duplicateMainComp = comp.duplicate();
//duplicateMainComp.openInViewer() ;
duplicateMainComp.parentFolder = helperFolder;
currentLayerNum = 0;
currentCompositionNum = 0;
pendingComps = [];
convertedSources = [];
duplicatedSources = [];
pendingComps.push(duplicateMainComp);
if(pendingComps.length == 1){
iterateNextComposition();
}
};
function iterateNextComposition(){
if(currentCompositionNum == pendingComps.length){
//TODO dar acceso externo a main comp
//TODO despachar evento de fin
callback.apply(null,[duplicateMainComp]);
return;
}
currentComposition = pendingComps[currentCompositionNum];
currentLayerNum = 0;
totalLayers = currentComposition.layers.length;
verifyNextItem();
}
function verifyNextItem(){
if(currentLayerNum<totalLayers){
var layerInfo = currentComposition.layers[currentLayerNum+1];
var lType = extrasInstance.layerType(layerInfo);
if(lType == 'StillLayer' && layerInfo.enabled){
currentSource = layerInfo.source;
var convertedSource = searchConvertedSource(currentSource);
if(convertedSource==null){
currentLayerInfo = layerInfo;
tempConverterComp = app.project.items.addComp('tempConverterComp',Math.max(4,currentSource.width),Math.max(4,currentSource.height),1,1,1);
tempConverterComp.layers.add(currentSource);
rqManager.addComposition(tempConverterComp);
waitForRenderDone();
}else{
AssetsManager.associateLayerToSource(layerInfo,currentSource);
//replaceCurrentLayerSource(convertedSource); //NOT REPLACING FOOTAGE. NOT SURE IF NEEDED.
currentLayerNum++;
verifyNextItem();
}
}else{
if(lType=='PreCompLayer'){
var copy = searchCompositionDuplicate(layerInfo);
layerInfo.replaceSource(copy, false);
pendingComps.push(copy);
copy.parentFolder = helperFolder;
}
currentLayerNum++;
verifyNextItem();
}
}else{
currentCompositionNum++;
iterateNextComposition();
}
}
function searchCompositionDuplicate(layerInfo){
var i=0,len = duplicatedSources.length;
while(i<len){
if(duplicatedSources[i].s == layerInfo.source){
return duplicatedSources[i].c;
}
i++;
}
var copy = layerInfo.source.duplicate();
//copy.openInViewer() ;
duplicatedSources.push({s:layerInfo.source,c:copy});
return copy;
}
function searchConvertedSource(source){
var i = 0, len = convertedSources.length;
while(i<len){
if(source == convertedSources[i].c){
return convertedSources[i].r;
}
i++;
}
return null;
}
function waitForRenderDone(){
if(checkRender()){
replaceCurrentLayer();
currentLayerNum++;
verifyNextItem();
}else{
extrasInstance.setTimeout(waitForRenderDone,100);
}
}
function checkRender(){
if(rqManager.getStatus() == RQItemStatus.DONE){
return true;
}
return false;
}
function replaceCurrentLayerSource(source){
var layerInfo = currentComposition.layers[currentLayerNum+1];
layerInfo.replaceSource(source, false);
}
function replaceCurrentLayer(){
var myFile = rqManager.getFile();
var myImportOptions = new ImportOptions();
myImportOptions.file = myFile;
var myFootage =app.project.importFile(myImportOptions);
myFootage.parentFolder = helperFolder;
convertedSources.push({c:currentSource,r:myFootage});
AssetsManager.createLayerSource(myFile,currentLayerInfo,currentSource);
//currentLayerInfo.replaceSource(myFootage, false); //NOT REPLACING FOOTAGE. NOT SURE IF NEEDED.
if(tempConverterComp!=null){
tempConverterComp.remove();
}
}
function setCallback(cb){
callback = cb;
}
var ob = {};
ob.convertComposition = convertComposition;
ob.setCallback = setCallback;
LayerConverter = ob;
}());
/****** END LayerConverter ******/
/****** INIT shapesParser ******/
(function (){
var currentShape;
var currentOb;
var currentFrame;
function parsePaths(paths,array,lastData,time){
var i, len = paths.length;
var frames =[];
var framesI =[];
var framesO =[];
var framesV =[];
for(i=0;i<len;i+=1){
var path = paths[i].property('Path').valueAtTime(time,false);
var frame = {};
var frameI = {};
var frameO = {};
var frameV = {};
frame.v = extrasInstance.roundNumber(path.vertices,3);
frame.i = extrasInstance.roundNumber(path.inTangents,3);
frame.o = extrasInstance.roundNumber(path.outTangents,3);
frameI = extrasInstance.roundNumber(path.inTangents,3);
frameO = extrasInstance.roundNumber(path.outTangents,3);
frameV = extrasInstance.roundNumber(path.vertices,3);
frames .push(frame);
framesI .push(frameI);
framesO .push(frameO);
framesV .push(frameV);
}
/*if(lastData.path == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.path,frames) == false){
array[currentFrame]=frames;
lastData.path = frames;
}*/
if(lastData.pathI == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.pathI,framesI) == false){
array.i[currentFrame]=framesI;
lastData.pathI = framesI;
}
if(lastData.pathO == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.pathO,framesO) == false){
array.o[currentFrame]=framesO;
lastData.pathO = framesO;
}
if(lastData.pathV== null || extrasInstance.compareObjects(lastData.pathV,framesV) == false){
array.v[currentFrame]=framesV;
lastData.pathV = framesV;
}
}
function parseStar(){
}
function parseRect(info,array, lastData, time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
frame.size = info.property('Size').valueAtTime(time,false);
frame.p = extrasInstance.roundNumber(info.property('Position').valueAtTime(time,false),3);
frame.roundness = extrasInstance.roundNumber(info.property('Roundness').valueAtTime(time,false),3);
if(lastData.rect == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.rect,frame) == false){
array[currentFrame]=frame;
lastData.rect = frame;
}else{
//array.push(new Object());
}
}
function parseEllipse(info,array, lastData, time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
frame.size = info.property('Size').valueAtTime(time,false);
frame.p = extrasInstance.roundNumber(info.property('Position').valueAtTime(time,false),3);
if(lastData.rect == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.rect,frame) == false){
array[currentFrame]=frame;
lastData.rect = frame;
}else{
//array.push(new Object());
}
return frame.size;
}
function parseStroke(info,array, lastData, time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
var color = info.property('Color').valueAtTime(time,false);
frame.color =extrasInstance.rgbToHex(Math.round(color[0]*255),Math.round(color[1]*255),Math.round(color[2]*255));
frame.opacity = extrasInstance.roundNumber(info.property('Opacity').valueAtTime(time,false),3);
frame.width = info.property('Stroke Width').valueAtTime(time,false);
if(lastData.stroke == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.stroke,frame) == false){
array[currentFrame]=frame;
lastData.stroke = frame;
}else{
//array.push(new Object());
}
}
function parseFill(info,array, lastData, time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
var color = info.property('Color').valueAtTime(time,false);
frame.color =extrasInstance.rgbToHex(Math.round(color[0]*255),Math.round(color[1]*255),Math.round(color[2]*255));
frame.opacity = extrasInstance.roundNumber(info.property('Opacity').valueAtTime(time,false),3);
if(lastData.fill == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.fill,frame) == false){
array[currentFrame]=frame;
lastData.fill = frame;
}else{
//array.push(new Object());
}
}
function parseTransform(info,array, lastData, time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
frame.p = extrasInstance.roundNumber(info.property('Position').valueAtTime(time,false),3);
frame.a = extrasInstance.roundNumber(info.property('Anchor Point').valueAtTime(time,false),3);
frame.s = [];
frame.s[0] = extrasInstance.roundNumber(info.property('Scale').valueAtTime(time,false)[0]/100,3);
frame.s[1] = extrasInstance.roundNumber(info.property('Scale').valueAtTime(time,false)[1]/100,3);
frame.r = extrasInstance.roundNumber(info.property('Rotation').valueAtTime(time,false)*Math.PI/180,3);
frame.o = extrasInstance.roundNumber(info.property('Opacity').valueAtTime(time,false),3);
if(lastData.transform == null || extrasInstance.compareObjects(lastData.transform,frame) == false){
array[currentFrame]=frame;
lastData.transform = frame;
}else{
//array.push(new Object());
}
}
function parseTrim(info,trim,lastData,time){
//Todo Use this when property has expressions
return;
var frame = {};
var trimS = extrasInstance.roundNumber(info.property('Start').valueAtTime(time,false),3);
var trimE = extrasInstance.roundNumber(info.property('End').valueAtTime(time,false),3);
var trimO = extrasInstance.roundNumber(info.property('Offset').valueAtTime(time,false),3);
if(lastData.trimS == null || extrasInstance.compareObjects(trimS,lastData.trimS)==false){
trim.s[currentFrame] = trimS;
lastData.trimS = trimS;
}
if(lastData.trimE == null || extrasInstance.compareObjects(trimE,lastData.trimE)==false){
trim.e[currentFrame] = trimE;
lastData.trimE = trimE;
}
if(lastData.trimO == null || extrasInstance.compareObjects(trimO ,lastData.trimO )==false){
trim.o[currentFrame] = trimO ;
lastData.trimO = trimO ;
}
}
function parseShape(shapeInfo, shapeOb, time){
//iterateProperty(shapeInfo,0);
//Offsets for anchor point;
var xOffset = 0;
var yOffset = 0;
var shapeContents = shapeInfo.property('Contents');
var paths = [];
var numProperties = shapeContents.numProperties;
for(var i = 0;i<numProperties;i+=1){
if(shapeContents(i+1).matchName == 'ADBE Vector Shape - Group'){
paths.push(shapeContents(i+1));
}
}
if(shapeContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke')){
parseStroke(shapeContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke'),shapeOb.an.stroke, shapeOb.lastData, time);
}
if(shapeContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill')){
parseFill(shapeContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill'),shapeOb.an.fill, shapeOb.lastData, time);
}
if(paths.length>0){
if(shapeOb.an.path){
parsePaths(paths,shapeOb.an.path, shapeOb.lastData, time);
}
}
if(shapeContents.property('ADBE Vector Shape - Rect')){
parseRect(shapeContents.property('ADBE Vector Shape - Rect'),shapeOb.an.rect, shapeOb.lastData, time);
}
if(shapeContents.property('ADBE Vector Shape - Ellipse')){
parseEllipse(shapeContents.property('ADBE Vector Shape - Ellipse'),shapeOb.an.ell, shapeOb.lastData, time);
}
if(shapeContents.property('ADBE Vector Filter - Trim')){
parseTrim(shapeContents.property('ADBE Vector Filter - Trim'),shapeOb.trim, shapeOb.lastData, time);
}
parseTransform(shapeInfo.property('Transform'),shapeOb.an.tr, shapeOb.lastData, time);
}
function addFrameData(layerInfo,layerOb, frameNum, time){
currentFrame = frameNum;
var contents = layerInfo.property('Contents');
/** Todo Use for expressions
if(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim')){
var trim = layerOb.trim;
var trimS = extrasInstance.roundNumber(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('Start').valueAtTime(time,false),3);
var trimE = extrasInstance.roundNumber(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('End').valueAtTime(time,false),3);
var trimO = extrasInstance.roundNumber(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('Offset').valueAtTime(time,false),3);
if(layerOb.lastData.trimS == null || extrasInstance.compareObjects(trimS,layerOb.lastData.trimS)==false){
trim.s[currentFrame] = trimS;
layerOb.lastData.trimS = trimS;
}
if(layerOb.lastData.trimE == null || extrasInstance.compareObjects(trimE,layerOb.lastData.trimE)==false){
trim.e[currentFrame] = trimE;
layerOb.lastData.trimE = trimE;
}
if(layerOb.lastData.trimO == null || extrasInstance.compareObjects(trimO ,layerOb.lastData.trimO )==false){
trim.o[currentFrame] = trimO ;
layerOb.lastData.trimO = trimO ;
}
}
**/
var shapes = layerOb.shapes;
var i,len = shapes.length;
for(i=0;i<len;i++){
parseShape(contents.property(shapes[i].name), shapes[i], time);
}
}
function createShapes(layerInfo,layerOb, frameRate){
var shapes = [];
layerOb.shapes = shapes;
var contents = layerInfo.property('Contents');
if(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim')){
layerOb.trim = {
's':{},
'e':{},
'o':{}
};
extrasInstance.convertToBezierValues(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('Start'), frameRate, layerOb.trim,'s');
extrasInstance.convertToBezierValues(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('End'), frameRate, layerOb.trim,'e');
extrasInstance.convertToBezierValues(contents.property('ADBE Vector Filter - Trim').property('Offset'), frameRate, layerOb.trim,'o');
}
var i, len = contents.numProperties;
var shapeInfo, shapeObData;
for(i=0;i<len;i++){
shapeInfo = contents.property(i+1);
var propContents = shapeInfo.property('Contents');
if(propContents === null){
continue;
}
var type = shapeType(propContents);
shapeObData = {};
shapeObData.type = type;
shapeObData.name = shapeInfo.name;
shapeObData.an = {};
if(type === 'pathShape'){
var pathInfo = propContents.property('ADBE Vector Shape - Group').property('Path').value;
shapeObData.closed = pathInfo.closed;
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Group').property('Path'), frameRate, shapeObData,'ks');
}else if(type === 'rectShape'){
shapeObData.rc = {};
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Rect').property('Size'), frameRate, shapeObData.rc,'s');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Rect').property('Position'), frameRate, shapeObData.rc,'p');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Rect').property('Roundness'), frameRate, shapeObData.rc,'r');
}else if(type === 'ellipseShape'){
shapeObData.el = {};
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Ellipse').property('Size'), frameRate, shapeObData.el,'s');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Shape - Ellipse').property('Position'), frameRate, shapeObData.el,'p');
}
if(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke')){
shapeObData.strokeEnabled = propContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke').enabled;
shapeObData.st = {};
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke').property('Color'), frameRate, shapeObData.st,'c');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke').property('Opacity'), frameRate, shapeObData.st,'o');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Stroke').property('Stroke Width'), frameRate, shapeObData.st,'w');
}
if(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill')){
shapeObData.fl = {};
shapeObData.fillEnabled = propContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill').enabled;
var colorProp = propContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill').property('Color');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill').property('Color'), frameRate, shapeObData.fl,'c');
extrasInstance.convertToBezierValues(propContents.property('ADBE Vector Graphic - Fill').property('Opacity'), frameRate, shapeObData.fl,'o');
}
if(propContents.property('ADBE Vector Filter - Merge')){
var prop = propContents.property('ADBE Vector Filter - Merge');
shapeObData.mm = propContents.property('ADBE Vector Filter - Merge').property('ADBE Vector Merge Type').value;
}
if(propContents.property('ADBE Vector Filter - Trim')){
var prop = propContents.property('ADBE Vector Filter - Trim');
shapeObData.trim = {
's':{},
'e':{},
'o':{}
};
extrasInstance.convertToBezierValues(prop.property('Start'), frameRate, shapeObData.trim,'s');
extrasInstance.convertToBezierValues(prop.property('End'), frameRate, shapeObData.trim,'e');
extrasInstance.convertToBezierValues(prop.property('Offset'), frameRate, shapeObData.trim,'o');
}
shapeObData.an.tr = {};
shapeObData.tr = {};
var transformProperty = shapeInfo.property('Transform');
extrasInstance.convertToBezierValues(transformProperty.property('Position'), frameRate, shapeObData.tr,'p');
extrasInstance.convertToBezierValues(transformProperty.property('Anchor Point'), frameRate, shapeObData.tr,'a');
extrasInstance.convertToBezierValues(transformProperty.property('Scale'), frameRate, shapeObData.tr,'s');
extrasInstance.convertToBezierValues(transformProperty.property('Rotation'), frameRate, shapeObData.tr,'r');
extrasInstance.convertToBezierValues(transformProperty.property('Opacity'), frameRate, shapeObData.tr,'o');
shapeObData.lastData = {};
shapes.push(shapeObData);
}
}
function shapeType(contents){
if(contents.property('ADBE Vector Shape - Group')){
return 'pathShape';
}else if(contents.property('ADBE Vector Shape - Star')){
return 'starShape';
}else if(contents.property('ADBE Vector Shape - Rect')){
return 'rectShape';
}else if(contents.property('ADBE Vector Shape - Ellipse')){
return 'ellipseShape';
}
//$.writeln(contents.matchName);
return '';
}
var ob = {};
ob.createShapes = createShapes;
ob.addFrameData = addFrameData;
ShapesParser = ob;
}());
/****** END shapesParser ******/
/****** INIT CompConverter ******/
(function(){
var isExportDirectoryCreated = false;
var directoryCreationFailed = false;
var compositionsList;
var currentCompositionData;
var filesDirectory;
var mainProject = app.project;
var scriptPath = ((File($.fileName)).path);
var mainComp;
var endCallback;
var compositionData = {};
function saveData(){
if(!renderCancelled){
var dataFile = new File(exportFolder.fullName+'/data.json');
dataFile.open('w','TEXT','????');
dataFile.write(JSON.stringify(compositionData)); //DO NOT ERASE, JSON UNFORMATTED
//dataFile.write(JSON.stringify(compositionData, null, ' ')); //DO NOT ERASE, JSON FORMATTED
dataFile.close();
}
currentCompositionData.rendered = true;
searchNextComposition();
}
function layersConverted(duplicateMainComp){
DOMAnimationManager.setCallback(saveData);
//FOR DOM
DOMAnimationManager.getCompositionAnimationData(duplicateMainComp,compositionData,filesDirectory);
}
function animationSaved(){
saveData();
}
function directoryRemoved(){
filesDirectory = new Folder(exportFolder.fullName+'/files');
if(filesDirectory.create()){
isExportDirectoryCreated = true;
}
}
function createExportDirectory(){
exportFolder = new Folder(currentCompositionData.destination+'/'+currentCompositionData.comp.name+'/');
filesDirectory = new Folder(exportFolder.fullName+'/files');
if(filesDirectory.exists){
isExportDirectoryCreated = true;
}else{
if(filesDirectory.create()){
isExportDirectoryCreated = true;
}else{
directoryCreationFailed = true;
}
}
}
function waitForDirectoryCreated(){
if(isExportDirectoryCreated){
start();
}else if(directoryCreationFailed){
alert(UITextsData.alertMessages.directoryCreationFailed);
}else{
$.sleep(100);
waitForDirectoryCreated();
}
}
function searchHelperRenderer(helperComp){
var i=0,len = app.project.renderQueue.items.length;
var item;
while(i<len){
item = app.project.renderQueue.items[i+1];
if(item.comp == helperComp){
return item;
}
i++;
}
}
function start(){
UI.setExportText('Starting export');
LayerConverter.convertComposition(mainComp);
}
function exportNextComposition(){
isExportDirectoryCreated = false;
directoryCreationFailed = false;
mainComp = currentCompositionData.comp;
createExportDirectory();
waitForDirectoryCreated();
}
function searchNextComposition(){
if(!renderCancelled){
var len = compositionsList.length;
var i = 0;
while(i < len){
if(compositionsList[i].queued === true && compositionsList[i].rendered == false){