blob: ce599fedaae7c1e57f99eeb490428b09b90a494c [file] [log] [blame]
{
"connection_string": "postgresql://root@127.0.0.1:25001/machineserver?sslmode=disable",
"pools": [
{
"name": "SkiaInternal",
"regex": "^skia-i-"
},
{
"name": "Skia",
"regex": ""
}
]
}