blob: 9c7a8f578ec5f90372bde108947c95850fd5934d [file] [log] [blame]
{
"Servers": {
"skia-gold-prod": {
"AppNames": [
"pulld",
"skiacorrectness-prod",
"git-cookie-authdaemon",
],
},
"skia-gold-public": {
"AppNames": [
"pulld",
"skiacorrectness-public",
"git-cookie-authdaemon",
],
},
"skia-diffserver-prod": {
"AppNames": [
"pulld",
"diffserver-prod",
],
},
"skia-diffserver-stage": {
"AppNames": [
"pulld",
"diffserver-stage",
],
},
"skia-gold-pdfium": {
"AppNames": [
"pulld",
"skiacorrectness-pdfium",
"git-cookie-authdaemon",
],
},
"skia-gold-stage": {
"AppNames": [
"pulld",
"skiacorrectness-stage",
"git-cookie-authdaemon",
],
},
"skia-gold-chromevr": {
"AppNames": [
"pulld",
"skiacorrectness-chromevr",
"git-cookie-authdaemon",
],
},
"skia-tracedb": {
"AppNames": [
"pulld",
"git-cookie-authdaemon",
"traceserverd",
],
},
"skia-ingestion": {
"AppNames": [
"pulld",
"skia-gold-ingestion",
"pdfium-gold-ingestion",
"chromevr-gold-ingestion",
"stage-gold-ingestion",
],
},
},
}