blob: 1af186cbccf87db96c201e907c0390c98e3d3f04 [file] [log] [blame]
FROM envoyproxy/envoy-alpine:v1.14.1
COPY . /