blob: b4f164baf9a8a63359d43630e6d163cfa01a9c6f [file] [log] [blame]
ป่ำ
ป่ำซ้ำพ่อปู่พี่ปี่ฎุฐุญุ
ก่ํา
กํ่า
กุเ
กะ
ก่ื
กื
กำ
ก่ำ
ก่