blob: 3bbffe7ee9827312307435dd6b78f00f6bd6c5ce [file] [log] [blame]
ខ្មែ
ជា
ថ្ងៃ
មា
ម្ពុ
រី
រ៍
សៅ
រ្ឥ
ងឹ្ឈ
ង្ឈឹ
ង្គ្រ
ង្រ្គ
ម៉្លេះ
ម‌៉្លេះ
ប៊័
នែ៎
កេ្រ
កៀ្រ
កោ្រ
កៅ្រ
ព៑ា
កន្ត្រាក់
កន្រ្សិក់
កន្រ្សីក់
ក្សាន្ត
ក្សិន្ត
ក្សីន្ត
ក្សឹន្ត
ក្សឺន្ត
ក្សុន្ត
ក្សូន្ត
ក្សួន្ត
ក្សឿន្ត
ឃ្ល្សាំ
ឃ្ល្សិះ
ឃ្ល្សុំ
ឃ្ល្សុះ
ឃ្ល្សេះ
ឃ្ល្សោះ
ឃ្ល្សំ
ឃ្ល្សះ
ញូ
ញ្ញ
ញ្ញុ
ញ្ញូ
ញ្ញួ
ត្រ្សៀ
ត្រ្សេ
ត្រ្សែ
ត្រ្សៃ
ត្រ្សោ
ត្រ្សៅ
ធ្លុំក់
ធ្លោក់
ធ្លៅក់
ធ្លំក់
ម្ត្ល៉ា
ម្ត្ល៉ុ
ម្ត្ល៉ឿ
ម្ត្ល៉ៀ
យ្យើហ្វ្លៃ
រ្រ
សាស្ត្រឃ្ឈងា
សាស្ត្រឃ្ឈងិ
សាស្ត្រឃ្ឈងី
ស្ត្រីវ័ខ្ញ្សា
ស្រ្តា
ស្រ្តិ
ស្រ្តី
ស្រ្តឹ
ស្រ្តឺ
ស្រ្តុ
ស្រ្តូ
ស្រ្តួ
ស្រ្តើ
ស្រ្តឿ
ស្រ្ត៊ឿ
ស្រ្ត៊ៀ
ស្រ្ត៊េ
ស្រ្ត៊ែ
ស្រ្ត៊ៃ
ស្រ្ត៊ំ
ហ្គ្ស៊ើ
ហ្គ្ស៊ឿ
ហ្គ្ស៊ៀ
ហ្រ្វង្ក
ហ្រ្វាំង